Toko sy andininy momba Neapolia

  The Acts of the Apostles Asa Asa Les Actes des Apôtres
...............
Asa 16.11 Therefore loosing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis; Ary nony niondrana an-tsambo niala tany Troasy izahay, dia nizotra nankany Samotrakia; ary nony ampitso dia nankany Neapolia. Koa dia niondrana an-tsambo tany Troasy izahay, ka nizotra nankany Samotrasy, ary ny ampitso dia nankany Neapolisy. Embarqués à Troas, nous cinglâmes droit sur Samothrace, et le lendemain sur Néapolis,