Toko sy andininy momba Kariota

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 48.24 And upon Kerioth, and upon Bozrah, and upon all the cities of the land of Moab, far or near. Sy Keriota ary Bozra, eny, ny tanànan' i Moaba rehetra, na ny lavitra na ny akaiky. amin' i Kariota, amin' i Bosra, sy amin' ny tanana rehetra amin' ny tanin' i Moaba, na ny lavitra na ny akaiky. Qeriyyot, Boçra et contre toutes les villes du pays de Moab, les lointaines comme les proches.
...............
Jer / Jr 48.41 Kerioth is taken, and the strong holds are surprised, and the mighty men' s hearts in Moab at that day shall be as the heart of a woman in her pangs. Afaka ny tanàna, ka azo ny batery fiarovana, ary amin' izany andro izany ny fon' ny lehilahy maherin' i Moaba dia ho tahaka ny fon' ny vehivavy mihetsi-jaza. Azo Kariota; afaka ny trano mimanda; ary ny fon' ny mpiady maherin' i Moaba amin' izany andro izany, dia toy ny fon' ny vehivavy mihetsi-jaza. Les villes sont prises, les forteresses enlevées. Et le coeur des guerriers de Moab, en ce jour-là, sera pareil au coeur d' une femme en travail.

  Book of Amos Amosa Amosy Livre d'Amos
...............
Amo / Am 2.2 But I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of Kirioth: and Moab shall die with tumult, with shouting, and with the sound of the trumpet: Fa hataoko afo ao Moaba, ka handevona ny tranoben' i Kiriota izany; Ary Moaba ho faty amin' ny tabataba sy amin' ny akora ary ny fanenon' ny anjomara; dia handefa ny afo ho ao amin' i Moaba aho, ka handevona ny lapan' i Kariota izany; ary Moaba ho faty ao anatin' ny tabataba be, sy ny akoran' ady, mbamin' ny feon-trompetra. j' enverrai le feu dans Moab, il dévorera les palais de Qeriyyot, et Moab mourra dans le tumulte, dans la clameur, au son du cor;