Toko sy andininy momba Ziha

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.43 The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth, Ary ny Netinima koa dia izao: Ny taranak' i Ziha, ny taranak' i Hasofa, ny taranak' i Tabaota, Natieana: ny taranak' i Sihà, ny taranak' i Hasofà, ny taranak' i Tabaota, Les "donnés" : les fils de Ciha, les fils de Hasupha, les fils de Tabbaot,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 7.46 The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth, Ary ny Netinima koa dia izao: Ny taranak' i Ziha, ny taranak' i Hasofa, ny taranak' i Tabaota, Natieana: ny taranak' i Sohà, ny taranak' i Hasofà, ny taranak' i Tebaota; Les "donnés" : les fils de Ciha, les fils de Hasupha, les fils de Tabbaot,
...............
Neh / Ne 11.21 But the Nethinims dwelt in Ophel: and Ziha and Gispa were over the Nethinims. Fa ny Netinima dia nonina tany Ofela; ary Ziha sy Gispa no nifehy azy. Ny Natieana dia nonina teo amin' ny faritanin' i Ofela: Sihà sy Gasfà no nifehy ny Natieana. Les "donnés" habitaient l' Ophel; Ciha et Gishpa étaient à la tête des "donnés"