Toko sy andininy momba Nehostana

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 18.4 He removed the high places, and brake the images, and cut down the groves, and brake in pieces the brasen serpent that Moses had made: for unto those days the children of Israel did burn incense to it: and he called it Nehushtan. Izy no nandrava ny fitoerana avo sy namakivaky ny tsangam-baton-tsampy sy nikapa ny Aserahany ary nanorotoro ny menarana varahina izay nataon' i Mosesy; fa ny Zanak' Isiraely efa nandoro ditin-kazo manitra tamin' iny hatramin' izany andro izany aza; ary ny anarany nataony hoe Nehostana. Nofoanany ny fitoerana avo, nomontsaniny ny tsangam-bato, nokapainy ny aseraha, notorotoroiny ny menarana varahina nataon' i Moizy; fa hatramin' izay mbola nandoroan' ny zanak' Israely zava-manitra teo anatrehany sy nantsoiny hoe Nohestàna. C' est lui qui supprima les hauts lieux, brisa les stèles, coupa les pieux sacrés et mit en pièces le serpent d' airain que Moïse avait fabriqué. Jusqu'à ce temps-là, en effet, les Israélites lui offraient des sacrifices; on l' appelait Nehushtân.