Toko sy andininy momba Pedaia

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 23.36 Jehoiakim was twenty and five years old when he began to reign; and he reigned eleven years in Jerusalem. And his mother' s name was Zebudah, the daughter of Pedaiah of Rumah. Dimy amby roa-polo taona Joiakima, fony izy vao nanjaka, ary nanjaka iraika ambin' ny folo taona tany Jerosalema izy. Ary ny anaran-dreniny dia Zebida, zanakavavin' i Pedaia, avy any Romaha. Dimy amby roapolo taona Joakima fony vao nanjaka, ary nanjaka iraika ambin' ny folo taona tao Jerosalema izy. Ny anaran-dreniny dia Zebidà zanak' i Fadaiasa avy any Rimà. Joiaqim avait 25 ans à son avènement et il régna onze ans à Jérusalem; sa mère s' appelait Zebida, fille de Pedaya, et était de Ruma.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.18 Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah. ary Malkirama koa sy Pedaia sy Senazara sy Jekamia sy Hosama ary Nedabia. Melkirama, Fadaia, Senezera, Jesemiasa, Samà, ary Nadabiasa. puis Malkiram, Pedaya, Shéneaççar, Yeqamya, Hoshama, Nedabya.
1Tt / 1Tan 3.19 And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister: Ary ny zanakalahin' i Pedaia dia Zerobabela sy simey. Ary ny zanakalahin' i Zerobabela dia Mesolama sy Hanania ary Selomita, anabaviny, Zanakalahin' i Fadaiasa: Zorobabela sy Semeia. Zanakalahin' i Zorobabela: Mosolama, Hananiasa ary Salomita, anabavin' ireo; Fils de Pedaya : Zorobabel et Shiméï. Fils de Zorobabel : Meshullam et Hananya; Shelomit était leur soeur.
...............
1Tt / 1Tan 27.20 Of the children of Ephraim, Hoshea the son of Azaziah: of the half tribe of Manasseh, Joel the son of Pedaiah: tamin' ny taranak' i Efraima dia Hosea, zanakalahin' i Azazia; tamin' ny antsasaky ny firenen' i Manase dia Joela, zanakalahin' i Pedaia; amin' ny taranak' i Efraima: Osea zanak' i Ozaziò; amin' ny antsasa-pokon' i Manase, Joela zanak' i Fadaiasa; Hoshéa fils d' Azazyahu les Éphraïmites, Yoèl fils de Pedayahu la demi-tribu de Manassé,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.25 Palal the son of Uzai, over against the turning of the wall, and the tower which lieth out from the king' s high house, that was by the court of the prison. After him Pedaiah the son of Parosh. Ary Palala, zanak' i Ozay, koa, dia ny teo amin' ny tandrifin' ny fiolahana sy izay mandroso eo amin' ny tilikambo ambony, eo amin' ny ranon' ny mpanjaka, eo akaikin' ny tokotanin' ny trano-maizina. Manarakaraka io koa dia Pedaia, zanak' i Parosy. Falela zanak' i Ozì, nanamboatra teo an-tandrifin' ny zorony sy ny tilikambo avo izay mibohitra eo alohan' ny tranon' ny mpanjaka, akaikin' ny tokotanin' ny tranomaizina. Après lui Palal, fils d' Uzaï, répara vis-à-vis de l' Encoignure et de la tour qui fait saillie sur le Palais royal supérieur et est située dans la cour de la prison. Après lui Pedaya, fils de Paréosh, répara
...............
Neh / Ne 8.4 And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose; and beside him stood Mattithiah, and Shema, and Anaiah, and Urijah, and Hilkiah, and Maaseiah, on his right hand; and on his left hand, Pedaiah, and Mishael, and Malchiah, and Hashum, and Hashbadana, Zechariah, and Meshullam. Ary Ezra mpanora-dalàna nitsangana teo ambonin' ny lampihazo fitoriana, izay efa natao ho fitoriana izany; ary Matitia sy Sema sy Anaia sy Oria sy Hilkia ary Mahaseia no nitsangana teo anilany ankavanana; ary Pedaia sy Misaela sy Malkia sy Hasoma sy Hasbadana sy Zakaria ary Mesolama no teo anilany ankavia kosa. Teo ambony lampihazo vao narafitra hanaovana izany, no nitsangana Esdrasa mpanora-dalàna, ary ireto no teo anilany: ao an-kavanany, Matatiasa, Semeiasa, Aniasa, Oria, Helkiasa, Maasiasa; teo an-kaviany, Fadaiasa, Misaela, Melkiasa, Hasoma, Hasbadanà, Zakaria, Mosolama. Le scribe Esdras se tenait sur une estrade de bois, construite pour la circonstance; près de lui se tenaient : à sa droite, Mattitya, Shéma, Anaya, Uriyya, Hilqiyya et Maaséya, et, à sa gauche, Pedaya, Mishaèl, Malkiyya, Hashum, Hashbaddana, Zekarya et Meshullam.
...............
Neh / Ne 11.7 And these are the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Joed, the son of Pedaiah, the son of Kolaiah, the son of Maaseiah, the son of Ithiel, the son of Jesaiah. Ary izao no taranak' i Benjamina: Salo, zanak' i Mesolama, zanak' i Joeda, zanak' i Pedaia, zanak' i Kolaia, zanak' i Mahaseia, zanak' Itiela,zanak' i Jesaia; Ary izao no taranak' i Benjamina: Seloma, zanak' i Mosolama, zanak' i Joeda, zanak' i Fadaiasa, zanak' i Kolaiasa, zanak' i Maasiasa, zanak' i Eteela, zanak' i Isaia; Voici les fils de Benjamin : Sallu, fils de Meshullam, fils de Yoèd, fils de Pedaya, fils de Qolaya, fils de Maaséya, fils d' Itiel, fils de Yeshaya,
...............
Neh / Ne 13.13 And I made treasurers over the treasuries, Shelemiah the priest, and Zadok the scribe, and of the Levites, Pedaiah: and next to them was Hanan the son of Zaccur, the son of Mattaniah: for they were counted faithful, and their office was to distribute unto their brethren. Ary nanendry mpitandrina ny trano firaketana aho, dia Selemia mpisorona sy Zadoka mpanoratra ary Pedaia avy tamin' ny Levita; ary manarakaraka azy telo lahy dia Hanana, zanak' i Zakora, zanak' i Matania; fa natao ho mahatoky ireo; ary ny adidin' ireo dia ny hizara ho an' ny rahalahiny. Ary notendreko ho mpitandrina ny trano fitehirizana Selemiasa mpisorona, Sadaoka mpanora-dalàna, Fadaiasa, anankiray tamin' ny levita; ary nataoko mpanampy an' ireo Hanàna zanak' i Zakora, zanak' i Mataniasa, fa ireo no hita toetra ho mahatoky. Azy ireo ny mizara ho an' ny rahalahiny. Je préposai aux magasins le prêtre Shélémya, le scribe Sadoq, Pedaya, l' un des lévites, et, pour les assister, Hanân, fils de Zakkur, fils de Mattanya, car ils passaient pour intègres; leur office fut de faire les distributions à leurs frères.