Toko sy andininy momba Sekeniasa

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.21 And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah. Ary ny zanakalahin' i Hanania dia Pelatia sy Jisaia sy ny zanakalahin' i Rafaia sy ny zanakalahin' i Arnana sy ny zanakalahin' i Obadia ary ny zanakalahin' i Sekania. Zanakalahin' i Hananiasa: Faltiasa sy Jeseiasa, ny zana-dRefaià, ny zanak' i Arnàna, ny zanak' i Obdià, ny zanak' i Sekeniasa. Fils de Hananya : Pelatya; Yeshaya son fils, Rephaya son fils, Arnân son fils, Obadya son fils, Shekanya son fils.
1Tt / 1Tan 3.22 And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six. Ary ny zanakalahin' i Sekania dia Semaia. Ary ny zanakalahin' i Semaia dia Hatosy sy Jigala sy Baria sy Nearia ary Safata; enina izy. Zanakalahin' i Sekeniasa: Semeia. Zanakalahin' i Semeia: Hatosa, Jegaala, Barià, Naarià, Safata, enina izy. Fils de Shekanya : Shemaya, Hattush, Yigéal, Bariah, Néarya, Shaphat : six.
...............
1Tt / 1Tan 24.11 The ninth to Jeshuah, the tenth to Shecaniah, ny fahasivy an' i Jesoa, ny fahafolo an' i Sekania. an' i Jesoà ny fahasivy, an' i Sekenià ny fahafolo, Yéshua le neuvième, Shekanyahu le dixième,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 31.15 And next him were Eden, and Miniamin, and Jeshua, and Shemaiah, Amariah, and Shecaniah, in the cities of the priests, in their set office, to give to their brethren by courses, as well to the great as to the small: Ary ny fehin' i Kore dia Edena sy Miniamina sy Jesoa sy Semaia sy Amaria ary Sekania tao amin' ny tanànan' ny mpisorona; ary adidin' ireo ny hizara ho an' ny rahalahiny araka ny antokony avy, na ny lehibe na ny kely, Nisy fehiny niandry raharaha homeny azy ireo, tao amin' ny tanànan' ny mpisorona, dia Edena, Benjamina, Jesoe, Semeiasa, Amariasa, Sekeniasa, izay niadidy ny fizarana ho an' ny rahalahiny, araka ny antokony avy, na ny lehibe na ny kely; Éden, Minyamîn, Yéshua, Shemayahu, Amaryahu et Shekanyahu l' assistaient fidèlement dans les villes sacerdotales pour faire les distributions à leurs frères répartis en classes, autant au grand qu' au petit,

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 8.3 Of the sons of Shechaniah, of the sons of Pharosh; Zechariah: and with him were reckoned by genealogy of the males an hundred and fifty. Zakaria, avy tamin' ny taranak' i Sekania (avy tamin' ny zanak' i Parosy), mbamin' ny namany dimam-Polo amby zato lahy voasoratra araka ny firazanany; izay avy amin' ny taranak' i Sekeniasa; tamin' ny taranak' i Farosa, Zakaria, mbamin' ireo dimampolo amby zato lahy, voasoratra ao amin' ny bokim-pianakaviana izay niaraka taminy. fils de Shekanya; des fils de Paréosh : Zekarya, avec qui furent enregistrés 150 mâles;
...............
Ezr / Esd 8.5 Of the sons of Shechaniah; the son of Jahaziel, and with him three hundred males. ny zanak' i Jahaziela, avy tamin' ny taranak' i Sekania, mbamin' ny namany telon-jato lahy; tamin' ny taranak' i Sekeniasa, taranak' i Ezekiela, mbamin' ireo telon-jato lahy izay niaraka taminy; des fils de Zattu : Shekanya, fils de Yahaziel, et avec lui 300 mâles;
...............
Ezr / Esd 10.2 And Shechaniah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered and said unto Ezra, We have trespassed against our God, and have taken strange wives of the people of the land: yet now there is hope in Israel concerning this thing. Dia namaly Sekania, zanak' i Jehiela, isan' ny taranak' i Elama, ka nanao tamin' i Ezra hoe: Izahay efa nanao izay mahadiso amin' Andriamanitsika, fa efa naka vehivavy hafa firenena avy tamin' ny tompon-tany ho vadinay; nefa mbola misy fanantenana ihany ho an' ny Isiraely ny amin' izany zavatra izany. Tamin' izay dia niteny Sekeniasa zanak' i Jehiela, amin' ny taranak' i Elama, ka nanao tamin' i Esdrasa hoe: Nanota tamin' Andriamanitra tokoa izahay, fa namponina eto aminay vehivavy hafa firenena avy amin' ny olona monina amin' ny tany. Ary ankehitriny dia mbola misy fanantenana ho an' Israely ny amin' izany. Alors Shekanya, fils de Yehiel, l' un des fils d' Elam, prenant la parole, dit à Esdras : "Nous avons trahi notre Dieu en épousant des femmes étrangères, prises parmi les peuples du pays. Eh bien! malgré cela, il y a encore un espoir pour Israël.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.29 After them repaired Zadok the son of Immer over against his house. After him repaired also Shemaiah the son of Shechaniah, the keeper of the east gate. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Zadoka, zanak' Imera, dia ny teo amin' ny tandrifin' ny. tranony ihany. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Semaia, zanak' i Sekania, mpiandry ny vavahady atsinanana. Manarakaraka azy, Sadaoka zanak' i Emera nanamboatra ny teo anoloan' ny tranony; manarakaraka azy, nanamboatra Semeiasa zanak' i Sikemiasa mpiandry ny vavahady atsinanana amin' ny tempoly. Après eux Sadoq, fils d' Immer, répara en face de sa maison. Après lui répara Shemaya, fils de Shekanya, gardien de la porte de l' Orient.
...............
Neh / Ne 6.18 For there were many in Judah sworn unto him, because he was the son in law of Shechaniah the son of Arah; and his son Johanan had taken the daughter of Meshullam the son of Berechiah. Fa nisy maro tany Joda efa nianiana niray tetika taminy, satria vinanton' i Sekania, zanak' i Ara, izy; ary Johanana zananilahy efa nanambady ny zanakavavin' i Mesolama, zanak' i Berekia. satria maro tamin' ny lehiben' i Jodà no efa tafaray taminy tamin' ny fianianana, noho izy vinanton' i Sekeniasa, zanak' i Areà, sy noho Johanàna zanany lahy nanambady ny zanakavavin' i Mosolama, zanak' i Barakia. car il avait en Juda beaucoup d' alliés, étant le gendre de Shekanya, fils d' Ara, et son fils Yohanân ayant pris pour femme la fille de Meshullam, fils de Bérékya.
...............
Neh / Ne 12.3 Shechaniah, Rehum, Meremoth, Sekania, Rehoma, Meremota, Sebeniasa, Rehoma, Merimota, Shekanya, Rehum, Merémot,