Toko sy andininy momba Nikodemosy

  The Gospel according to John Jaona Joany L'Évangile selon Saint Jean
Jao / Jo 3.1 There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews: Ary nisy Fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin' ny Jiosy. Nisy Farisiana anankiray atao hoe Nikodema, isan' ny lehibe tamin' ny Jody. Or il y avait parmi les Pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs.
...............
Jao / Jo 3.4 Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother' s womb, and be born? Hoy Nikodemosy taminy: Hataon' ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe; moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka hateraka? Ary hoy Nikodema taminy : Ataon' ny olona ahoana no hateraka indray rahefa antitra izy ? Moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka hateraka indray ? Nicodème lui dit : " Comment un homme peut-il naître, étant vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? "
...............
Jao / Jo 3.9 Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? Nikodemosy namaly ka nanao taminy hoe: Hatao ahoana no hahatonga izany zavatra izany? Dia namaly Nikodema ka nanao taminy hoe: Atao ahoana no hahatonga izany? Nicodème lui répondit : " Comment cela peut-il se faire ? "
...............
Jao / Jo 7.50 Nicodemus saith unto them, (he that came to Jesus by night, being one of them,) Ary Nikodemosy, anankiray teo aminy, dia ilay nankeo amin' i Jesosy teo aloha, dia nanao taminy hoe: Dia Nikodema ilay nanatona an' i Jeso nony alina sy anisan' izy ireo, no nanao taminy hoe: Nicodème, l' un d' entre eux, celui qui était venu trouver Jésus précédemment, leur dit :
...............
Jao / Jo 19.39 And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about an hundred pound weight. Ary tonga koa Nikodemosy (ilay nankao amin' i Jesosy nony alina tamin' ny voalohany) ka nitondra miora sy hazo manitra voaharoharo, tokony ho zato livatra. Ary tonga koa Nikodema ilay nanatona an' i Jeso nony alina tamin' ny voalohany nitondra mira sy aloesy nampifangaroina, tokony ho zato livatra. Nicodème - celui qui précédemment était venu, de nuit, trouver Jésus - vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d' aloès, d' environ cent livres.