Mpiara-miasa
Anarana:Jean-Marie de La Beaujardière
Asa atao:Adjunct Research Professor, The University of Western Ontario
Andraikitra sahanina:Talen'ny tetikasa
Ladiresy:2865 Park Blvd #219, Palo Alto CA 94306
Mailaka:jm@pitot.org
Tariby:505-933-1629

Mpikambana manatanteraka ny tetikasa