Mpiara-miasa
Anarana:Claire de La Beaujardière
Asa atao:Mpianatra
Andraikitra sahanina:Maka sary sy Manatsara endri-tsary

Mpikambana manatanteraka ny tetikasa