Mpiara-miasa
Anarana:Hanitriniaina Razanarisoa
Asa atao:Mpikaroka momba ny Teny, Foibe momba ny Teny, Akademiam-pirenena Malagasy
Andraikitra sahanina:Mpanolotsaina amin'ny lafiny haiteny

Mpikambana manatanteraka ny tetikasa