Mpiara-miasa
Anarana:Larry Spitz
Asa atao:Director, DocRec Ltd
Andraikitra sahanina:Mpanolotsaina amin'ny fandalinana ôtômatika ny tahirin-kevitra

Mpikambana manatanteraka ny tetikasa