Toko sy andininy momba Jorama

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 8.10 Then Toi sent Joram his son unto king David, to salute him, and to bless him, because he had fought against Hadadezer, and smitten him: for Hadadezer had wars with Toi. And Joram brought with him vessels of silver, and vessels of gold, and vessels of brass: dia nirahin' i Toy Jorama zanany hankany amin' i Davida mpanjaka hiarahaba azy sy hisaotra azy noho ny niadiany tamin' i Hadadezera sy ny nandreseny azy (fa Hadadezera dia fahavalon' i Toy); ary gorama nitondra fanaka volafotsy sy fanaka volamena ary fanaka varahina; dia nirahin' i Taohò ho any amin' i Davida mpanjaka, Jorama zanany, hamangy sy hiarahaba azy, noho ny niadiany sy nandreseny an' i Hadadezera, fa niady lava tamin' i Hadadezera Taohò. Kapoaka volamena sy kapoaka volafotsy ary kapoaka varahina no teo an-tànan' i Jorama. il dépêcha son fils Hadoram au roi David pour le saluer et le féliciter d' avoir fait la guerre à Hadadézer et de l' avoir vaincu, car Hadadézer était en guerre avec Tôou. Hadoram apportait des objets d' argent, d' or et de bronze.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 22.51 Ahaziah the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the seventeenth year of Jehoshaphat king of Judah, and reigned two years over Israel. Ary Josafata lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tao amin' ny razany tao an-Tanànan' i Davida rainy izy; ary Jehorama zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Josafata, ka nalevina ao amin' ny razany, ao an-tanànan' i Davida rainy, dia Jorama zanany lahy no nanjaka nandimby azy. Josaphat se coucha avec ses pères et on l' enterra dans la Cité de David, son ancêtre ; son fils Joram régna à sa place.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 1.17 So he died according to the word of the Lord which Elijah had spoken. And Jehoram reigned in his stead in the second year of Jehoram the son of Jehoshaphat king of Judah; because he had no son. Ka dia maty izy araka ny tenin' i Jehovah izay nolazain' i Elia. Ary satria tsy nanan-janaka izy, dia Jorama no nanjaka nandimby azy tamin' ny taona faharoa nanjakan' i Jehorama, zanak' i Josafata, mpanjakan' ny Joda. Dia maty Okoziasa araka ny tenin' ny Tompo izay nolazain' i Elia, ka Jorama no tonga mpanjaka nandimby azy, tamin' ny taona faharoan' i Jorama, mpanjakan' i Jodà, zanak' i Josafata, fa tsy nanana zanaka izy. Il mourut, selon la parole de Yahvé qu' Elie avait prononcée. Joram, son frère, devint roi à sa place en la deuxième année de Joram fils de Josaphat, roi de Juda, en effet il n' avait pas de fils.
2Mp 3.1 Now Jehoram the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the eighteenth year of Jehoshaphat king of Judah, and reigned twelve years. Ary Jorama, zanak' i Ahaba, vao nanjaka tamin' ny Isiraely tao Samaria tamin' ny fahavalo ambin' ny folo taona nanjakan' i Josafata, mpanjakan' ny Joda, ary nanjaka roa ambin' ny folo taona izy. Tamin' ny taona fahavalo ambin' ny folon' i Josafata mpanjakan' i Jodà, no tonga mpanjakan' Israely tao Samaria Jorama zanak' i Akaba, ary roa ambin' ny folo taona no nanjakany. Joram fils d' Achab devint roi sur Israël à Samarie en la dix-huitième année de Josaphat roi de Juda, et il régna douze ans.
...............
2Mp 3.6 And king Jehoram went out of Samaria the same time, and numbered all Israel. Ary Jorama mpanjaka nivoaka avy tany Samaria tamin' izany andro izany ka nandamina ny Isiraely rehetra. Ka nivoaka avy tao Samaria Jorama mpanjaka, tamin' izany andro izany, nampanao matso an' Israely rehetra. En ce temps-là, le roi Joram sortit de Samarie et passa en revue tout Israël.
...............
2Mp 3.8 And he said, Which way shall we go up? And he answered, The way through the wilderness of Edom. Ary hoy izy: Aiza ary no lalana halehantsika? Ary izy namaly hoe: Ilay mamaky ny efitr' i Edoma. Dia hoy koa izy: Iza no làlana hombantsika? Ka hoy Jorama: Ilay làlan' ny efitr' i Edoma. Il ajouta : "Par quel chemin monterons-nous?" Et l' autre répondit : "Par le chemin du désert d' Edom."
...............
2Mp 8.16 And in the fifth year of Joram the son of Ahab king of Israel, Jehoshaphat being then king of Judah, Jehoram the son of Je hoshaphat king of Judah began to reign. Ary tamin' ny taona fahadimy nanjakan' i Jorama, zanak' i Ahaba, mpanjakan' ny Isiraely, no vao nanjakan' i Jehorama, zanak' i Josafata, mpanjakan' ny Joda, tamin' ny nanjakan' i Josafata tany Joda. Tamin' ny taona fahadimin' ny nanjakan' i Jorama zanak' i Akaba mpanjakan' Israely, raha mbola mpanjakan' i Jodà Josafata, no vao nanjakan' i Jorama zanak' i Josafata mpanjakan' i Jodà. La cinquième année de Joram fils d' Achab, roi d' Israël, Joram fils de Josaphat devint roi de Juda.
...............
2Mp 8.21 So Joram went over to Zair, and all the chariots with him: and he rose by night, and smote the Edomites which compassed him about, and the captains of the chariots: and the people fled into their tents. ka dia nankany Zaira Jehorama, ary ny kalesy rehetra nentiny hiaraka aminy; ary nanaovany latsak' alina ny Edomita, izay nanodidina azy, mbamin' ny komandin' ny kalesy; ary ny olona nandositra nody. Ka nankany Seira Jorama nomban' ny kalesy rehetra; nifoha mbola alina izy namono ny Edomita manodidina azy, sy ny lehiben' ny kalesy, ary nandositra nankany an-dainy ny vahoaka. Joram passa à Caïr, et avec lui tous les chars... Il se leva de nuit et força la ligne des Edomites qui l' encerclaient, et les commandants de chars avec lui; le peuple s' enfuit à ses tentes.
...............
2Mp 8.23 And the rest of the acts of Joram, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? Ary ny tantaran' i Jehorama sisa mbamin' izay rehetra nataony, tsy efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny tantaran' ny mpanjakan' ny Joda va? Ny sisa tamin' ny asan' i Jorama mbamin' izay rehetra nataony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny Tantaran' ny mpanjakan' i Jodà? Le reste de l' histoire de Joram, tout ce qu' il a fait, cela n' est-il pas écrit au livre des Annales des rois de Juda?
2Mp 8.24 And Joram slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David: and Ahaziah his son reigned in his stead. Ary Jehorama lasa nodimandry any amin' ny razany, dia nalevina tao amin' ny razany tao an-tanànan' i Davida; ary Ahazia zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Jorama, ka nalevina tao amin' ny razany, ao an-tanànan' i Davida; dia Okoziasa zanany no nanjaka nandimby azy. Joram se coucha avec ses pères et on l' enterra avec ses pères dans la Cité de David. Son fils Ochozias régna à sa place.
2Mp 8.25 In the twelfth year of Joram the son of Ahab king of Israel did Ahaziah the son of Jehoram king of Judah begin to reign. Ary tamin' ny taona faharoa ambin' ny folo nanjakan' i Jorama, zanak' i Ahaba, mpanjakan' ny Isiraely, no vao nanjakan' i Ahazia, zanak' i Jehorama, mpanjakan' ny Joda, Tamin' ny taona faharoa ambin' ny folon' ny nanjakan' i Jorama, zanak' i Akaba, mpanjakan' Israely, no vao nanjakan' i Okoziasa zanak' i Jorama, mpanjakan' i Jodà. La douzième année de Joram fils d' Achab, roi d' Israël, Ochozias fils de Joram devint roi de Juda.
...............
2Mp 8.28 And he went with Joram the son of Ahab to the war against Hazael king of Syria in Ramothgilead; and the Syrians wounded Joram. Ary niaraka tamin' i Jorama, zanak' i Ahaba, izy mba hiady amin' i Hazaela, mpanjakan' i Syria, tany Ramota-gileada; ary ny Syriana nahavoa an' i Jorama. Niara-nandeha tamin' i Jorama, zanak' i Akaba izy, hiady amin' i Hazaela mpanjakan' i Siria, tany Ramota, any Galaada. Voaratran' ny Siriana Jorama, Il alla avec Joram fils d' Achab pour combattre Hazaèl, roi d' Aram, à Ramot de Galaad. Mais les Araméens blessèrent Joram.
2Mp 8.29 And king Joram went back to be healed in Jezreel of the wounds which the Syrians had given him at Ramah, when he fought against Hazael king of Syria. And Ahaziah the son of Jehoram king of Judah went down to see Joram the son of Ahab in Jezreel, because he was sick. Dia niverina Jorama mpanjaka mba hotsaboina tao Jezirela amin' ny feriny tamin' ny nahavoazan' ny Syriana azy tao Rama, fony izy niady tamin' i Hazaela, mpanjakan' i Syria. Ary Ahazia, zanak' i Jehorama, mpanjakan' ny Joda, nidina hamangy an' i Jorama, zanak' i Ahaba, teo Jezirela, satria narary izy. ka niverina ho any Jezrahela hampitsabo tena amin' ny ratra namelezan' ny Siriana azy tany Ramota, fony izy niady tamin' i Hazaela mpanjakan' i Siria. Nidina Okoziasa zanak' i Jorama mpanjakan' i Jodà, hamangy an' i Jorama zanak' i Akaba ao Jezrahela fa narary izy. Le roi Joram revint à Yizréel pour faire soigner les blessures reçues à Ramot lorsqu' il combattait Hazaèl roi d' Aram, et Ochozias fils de Joram, roi de Juda, descendit à Yizréel pour visiter Joram fils d' Achab parce qu' il était souffrant.
...............
2Mp 9.14 So Jehu the son of Jehoshaphat the son of Nimshi conspired against Joram. (Now Joram had kept Ramothgilead, he and all Israel, because of Hazael king of Syria. Ary Jeho, zanak' i Josafata, zanak' i Nimsy, nikomy tamin' i Jorama (fa Jorama mbamin' ny Isiraely rehetra niaro an' i Ramota-gileada noho ny fananihan' i Hazaela, mpanjakan' i Syria, azy; Nanao teti-dratsy Jeho zanak' i Josafata, zanak' i Namsì, hamely an' i Jorama. Jorama sy Israely rehetra tamin' izany, dia niaro an' i Ramota any Galaada, tsy ho azon' i Hazaela mpanjakan' i Siria, Jéhu fils de Yehoshaphat fils de Nimshi forma une conspiration contre Joram. Joram, avec tout Israël, gardait alors Ramot de Galaad contre une attaque de Hazaèl, roi d' Aram.
2Mp 9.15 But king Joram was returned to be healed in Jezreel of the wounds which the Syrians had given him, when he fought with Hazael king of Syria.) And Jehu said, If it be your minds, then let none go forth nor escape out of the city to go to tell it in Jezreel. Nefa Jorama mpanjaka efa niverina hotsaboina tao Jezirela amin' ny feriny tamin' ny nahavoazan' ny Syriana azy, fony izy niady tamin' i Hazaela, mpanjakan' i Syria), ka dia hoy Jeho; Raha izany ary no sitrakareo, aza avela hisy hiala eto an-tanàna handeha hilaza izany any Jezirela. saingy niverina nankany Jezrahela Jorama mpanjaka hampitsabo tena amin' ny ratra nahavoazan' ny Siriana azy, tamin' izy niady tamin' i Hazaela mpanjakan' i Siria. Ka hoy Jeho: Raha maniry izany ary hianareo, aza misy mitsoaka eto an-tanàna ny olona, ka andeha hilaza izany any Jezrahela. Mais le roi Joram était revenu à Yizréel pour faire soigner les blessures que les Araméens lui avaient infligées dans les combats qu' il soutenait contre Hazaèl, roi d' Aram. Jéhu dit : "Si c' est votre sentiment, que personne ne s'échappe de la ville et n' aille porter la nouvelle à Yizréel!"
2Mp 9.16 So Jehu rode in a chariot, and went to Jezreel; for Joram lay there. And Ahaziah king of Judah was come down to see Joram. Dia niakatra teo amin' ny kalesy Jeho ka nankany Jezirela, fa tany no nitoeran' i Jorama. Ary Ahazia, mpanjakan' ny Joda, efa nidina hamangy an' i Jorama. Dia niakatra teo amin' ny kalesiny Jeho, ka niainga nankany Jezrahela, fa nandry tany Jorama, ary nidina namangy an' i Jorama any koa Okoziasa mpanjakan' i Jodà. Jéhu monta en char et partit pour Yizréel; Joram y était alité et Ochozias, roi de Juda, était descendu le visiter.
2Mp 9.17 And there stood a watchman on the tower in Jezreel, and he spied the company of Jehu as he came, and said, I see a company. And Joram said, Take an horseman, and send to meet them, and let him say, Is it peace? Ary ny mpitily mitsangana teo an-tampon' ny tilikambo teo Jezirela ka nahatazana fa indrery olona betsaka tamy niaraka amin' i Jeho, ary hoy izy: Mahita olona betsaka aho. Ary hoy Jorama: Makà mpitaingin-tsoavaly, ka maniraha hitsena azy, ary asaovy manao hoe: Fihavanana va? Tazan' ny mpitily nitoetra tao an-tampon' ny tilikambon' i Jezrahela kosa ny nihavian' ny antoko-miaramilan' i Jeho ka nolazainy hoe: Mahatazana antoko-miaramila aho. Ary hoy Jorama: Makà mpitaingin-tsoavaly anankiray, iraho hitsena azy ireo ka hanontany hoe: Fihavanana va izao? Le guetteur, posté sur la tour de Yizréel, vit la troupe de Jéhu qui arrivait et annonça : "Je vois une troupe." Joram ordonna : "Qu' on prenne un cavalier, qu' on l' envoie au-devant de ces gens et qu' il demande : Cela va-t-il bien?"
...............
2Mp 9.19 Then he sent out a second on horseback, which came to them, and said, Thus saith the king, Is it peace? And Jehu answered, What hast thou to do with peace? turn thee behind me. Dia naniraka mpitaingin-tsoavaly fanindroany Jorama, ary nony tonga teny koa izy, dia nanao hoe: Izao no tenin' ny mpanjaka: Fihavanana va? Ary Jeho namaly hoe: Ahoanao izay fihavanana? fa mankanesa ato aoriako ianao. Dia naniraka mpitaingin-tsoavaly fanindroany Jorama; ka tonga teny izy ary nanao hoe: Izao no lazain' ny mpanjaka: Fihavanana va izao? Fa namaly Jeho nanao hoe: Mampaninona anao izay fihavanana? Avia atý aoriako hianao! Le roi envoya un second cavalier; celui-ci les rejoignit et demanda : "Ainsi parle le roi : Cela va-t-il bien""Que t' importe si cela va bien? Répondit Jéhu. Passe derrière moi."
...............
2Mp 9.21 And Joram said, Make ready. And his chariot was made ready. And Joram king of Israel and Ahaziah king of Judah went out, each in his chariot, and they went out against Jehu, and met him in the portion of Naboth the Jezreelite. Ary hoy Jorama: Ampiomany. Dia nampiomaniny ny kalesiny. Dia nivoaka Jorama, mpanjakan' ny Isiraely, sy Ahazia, mpanjakan' ny Joda, samy nitsangana teo amin' ny kalesiny avy ka nandeha hitsena an' i Jeho, ary nifanena taminy teo amin' ny tanin' i Nabota Jezirelita izy. Dia hoy Jorama: Ataovy amin' ny kalesy ny soavaly. Dia natao tamin' ny kalesiny ny soavaly. Nivoaka samy tamin' ny kalesiny avy, Jorama mpanjakan' Israely, sy Okoziasa, mpanjakan' i Jodà, nivoaka nitsena an' i Jeho, ka nifanena taminy tao amin' ny sahan' i Nabota, any Jezrahela. Joram dit : "Qu' on attelle!" et on attela son char. Joram, roi d' Israël, et Ochozias, roi de Juda, partirent, chacun sur son char, au-devant de Jéhu. Ils le rejoignirent dans le champ de Nabot de Yizréel.
2Mp 9.22 And it came to pass, when Joram saw Jehu, that he said, Is it peace, Jehu? And he answered, What peace, so long as the whoredoms of thy mother Jezebel and her witchcrafts are so many? Ary Jorama, nony nahita an' i Jeho, dia nanao hoe: Fihavanana va. ry Jeho? Fa izy namaly hoe: Aiza no hisy fihavanana, raha mbola ao ihany ny fijangajangan' i Jezebela reninao sy ny fankatovana betsaka ataony? Raha nahita an' i Jeho Jorama, dia nanao taminy hoe: Fihavanana va izao, ry Jeho? Fa namaly kosa Jeho: Inona no ho fihavanana eo raha mbola maharitra koa ny fijangajangan' i Jezabela reninao sy ny vorika betsaka ataony? Dès que Joram vit Jéhu, il demanda : "Cela va-t-il bien, Jéhu?" Celui-ci répondit : "Quelle question, tant que durent les prostitutions de ta mère Jézabel et ses nombreux sortilèges!"
2Mp 9.23 And Joram turned his hands, and fled, and said to Ahaziah, There is treachery, O Ahaziah. Ary Jorama nampihodina ka nandositra sady niteny tamin' i Ahazia hoe: Misy fitaka, ry Ahazia. Dia nampihodina ny kalesiny Jorama, nitsoaka nandositra, sady nilaza tamin' i Okoziasa hoe: Fivadihana ity, ry Okoziasa. Joram tourna bride et s' enfuit, en disant à Ochozias "Trahison, Ochozias!"
2Mp 9.24 And Jehu drew a bow with his full strength, and smote Jehoram between his arms, and the arrow went out at his heart, and he sunk down in his chariot. Ary nohenjanin' i Jeho mafy ny tsipìka teny an-tànany, dia nitifitra an' i Jorama izy ka nahavoa azy teo anelanelan' ny sorony, ary ny zana-tsipìka niboroaka tamin' ny fony, ka dia nampianjera azy tao anatin' ny kalesiny. Fa noraisin' i Jeho teo an-tànany kosa ny tsipìkany, nasiany Jorama teo anelanelan' ny sorony; tafagorobaka tamin' ny fony ny zana-tsipìka, ka nitambotsitra tao anaty kalesiny tao Jorama. Jéhu avait bandé son arc, il atteignit Joram entre les épaules et la flèche traversa le coeur du roi, qui s' affaissa sur son char.
...............
2Mp 9.29 And in the eleventh year of Joram the son of Ahab began Ahaziah to reign over Judah. Ary tamin' ny taona fahiraika ambin' ny folo nanjakan' i Jorama, zanak' i Ahaba, no vao nanjakan' i Ahazia tamin' ny tany Joda. Tamin' ny taona faharaika ambin' ny folon' ny nanjakan' i Jorama, zanak' i Akaba, no nahatongavan' i Okoziasa ho mpanjakan' i Jodà. C'était en la onzième année de Joram fils d' Achab qu' Ochozias était devenu roi de Juda.
...............
2Mp 11.2 But Jehosheba, the daughter of king Joram, sister of Ahaziah, took Joash the son of Ahaziah, and stole him from among the king' s sons which were slain; and they hid him, even him and his nurse, in the bedchamber from Athaliah, so that he was not slain. Fa Joseba. zanakavavin' i Jehorama mpanjaka ary anabavin' i Ahazia, dia naka an' i Joasy, zanak' i Ahazia, ka namonjy azy mbamin' ny mpitaiza azy avy teo amin' ny zanaky ny mpanjaka izay novonoina ho ao an-trano fitehirizam-pandriana ary nafeniny an' i Atalia izy, ka dia tsy mba voavono. Fa Josaba zanakavavin' i Jorama mpanjaka, sy anabavin' i Okoziasa, naka an' i Joasa zanak' i Okoziasa kosa, sy nanatsoaka azy teo amin' ny zanak' andriana, izay novonoin' ny olona, ary nametraka azy mbamin' ny mpitaiza azy, tao an' efitrano fitoeram-parafara, ka voaafina tsy hitan' ny mason' i Atalia, ka tsy novonoina izy. Mais Yehoshéba fille du roi Joram et soeur d' Ochozias, retira furtivement Joas, son neveu, du groupe des fils du roi qu' on massacrait et elle le mit, avec sa nourrice, dans la chambre des lits; elle le déroba ainsi à Athalie et il ne fut pas mis à mort.
...............
2Mp 12.19 And the rest of the acts of Joash, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? Ary Joasy, mpanjakan' ny Joda, naka ny zavatra rehetra izay nohamasinin' ny mpanjakan' ny Joda razany, dia Josafata sy Jehorama sy Ahazia, mbamin' ny zavatra nohamasinin' ny tenany koa sy ny volamena rehetra hita tamin' ny rakitra, na ny tao an-tranon' i Jehovah, na ny tao an-tranon' ny mpanjaka, ary nampitondrainy ho any amin' i Hazaela, mpanjakan' i Syria, izany; ka dia niverina tsy nankany Jerosalema Hazaela. Fa nalain' i Joasa mpanjakan' i Jodà kosa ny zava-boahasina rehetra izay nohamasinin' ny razany, Josafata, Jorama, Okoziasa mpanjakan' i Jodà, sy izay nohamasin' ny tenany, mbamin' ny volamena rehetra izay tao amin' ny rakitry ny tranon' ny Tompo sy ny tranon' ny mpanjaka; ka nampanateriny ho an' i Hazaela mpanjakan' i Siria avokoa izany, dia lasa lavitra an' i Jerosalema izy io. Joas, roi de Juda, prit tout ce qu' avaient consacré les rois de Juda, ses pères, Josaphat, Joram et Ochozias, ce qu' il avait consacré lui-même et tout l' or qu' on trouva dans les trésors du Temple de Yahvé et du palais royal; il envoya le tout à Hazaèl, roi d' Aram, et celui-ci s'éloigna de Jérusalem.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.11 Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son, Jehorama no zanakalahin' i Josafata, Ahazia no zanakalahin' i Jehorama. Joasy no zanakalahin' i Ahazia, Jorama zanany, Okoziasa zanany, Joasa zanany, Joram son fils, Ochozias son fils, Joas son fils,
...............
1Tt / 1Tan 26.25 And his brethren by Eliezer; Rehabiah his son, and Jeshaiah his son, and Joram his son, and Zichri his son, and Shelomith his son. Ary ny rahalahiny avy tamin' i Eliezera dia Rehabia, zanak' i Eliezera, sy Jesaia, zanak' i Rehabia, sy Jorama, zanak' i Jesaia, sy Zikry, zanak' i Jorama, ary Selomota, zanak' i Zikry. Tamin' ireo rahalahiny avy amin' i Eliezera, izay nanan-janaka an' i Rahabià, izay nanan-janaka an' i Isaiasa, izay nanan-janaka an' i Jorama, izay nanan-janaka an' i Zekrì, izay nanan-janaka an' i Selemita, Ses frères par Éliézer : Rehabyahu son fils, Yeshayahu son fils, Yoram son fils, Zikri son fils et Shelomit son fils.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 17.8 And with them he sent Levites, even Shemaiah, and Nethaniah, and Zebadiah, and Asahel, and Shemiramoth, and Jehonathan, and Adonijah, and Tobijah, and Tobadonijah, Levites; and with them Elishama and Jehoram, priests. Ary nisy Levita koa niaraka tamin' ireo, dia Semaia sy Netania sy Zebadia sy Asahela sy Semiramota sy Jonatana sy Adonia sy Tobia ary Tob-adonia, Levita, mbamin' i Elisama sy Jorama, mpisorona. sy ireto Levita ireto niaraka taminy: Semeiasa, Nataniasa, Zabadiasa, Asaela, Semiramota, Jonatàna, Adoniasa, Tobiasa, Tobadoniasa; ary niaraka tamin' ireo koa ireto mpisorona ireto: Elisamà sy Jorama. Des lévites les accompagnaient : Shemayahu, Netanyahu, Zebadyahu, Asahel, Shemiramot, Yehonatân, Adoniyyahu, Tobiyyahu, lévites, ainsi que les prêtres Élishama et Yehoram.
2Tt / 2Tan 21.1 Now Jehoshaphat slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David. And Jehoram his son reigned in his stead. Ary Josafata lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tao amin' ny razany tao an-Tanànan' i Davida izy; ary Jehorama zanany no nanjaka nandimby azy. Nodimandry any amin' ny razany Josafata, dia nalevina tao amin' ny razany, ao an-tanànan' i Davida, ary Jorama zanany nanjaka nandimby azy. Josaphat se coucha avec ses pères et on l' enterra avec eux dans la Cité de David; son fils Joram régna à sa place.
2Tt / 2Tan 21.2 And he had brethren the sons of Jehoshaphat, Azariah, and Jehiel, and Zechariah, and Azariah, and Michael, and Shephatiah: all these were the sons of Jehoshaphat king of Israel. Ary nanan-drahalahy, zanak' i Josafata, koa izy, dia Azaria sy Jehiela sy Zakaria sy Azaria sy Mikaela ary Sefatia; ireo rehetra ireo no zanak' i Josafata, mpanjakan' ny Isiraely. Nanan-drahalahy zanak' i Josafata koa Jorama, dia Azariasa, Jahiela, Zakariasa, Azariasa, Mikaela, ary Safatiasa; zanak' i Josafata mpanjakan' i Jodà avokoa ireo. Joram avait des frères, fils de Josaphat : Azarya, Yehiel, Zekaryahu, Azaryahu, Mikaèl et Shephatyahu; ce sont là tous les fils de Josaphat, roi d' Israël.
2Tt / 2Tan 21.3 And their father gave them great gifts of silver, and of gold, and of precious things, with fenced cities in Judah: but the kingdom gave he to Jehoram; because he was the firstborn. Ary nomen-drainy harena betsaka ireo, dia volafotsy sy volamena ary zava-tsoa mbamin' ny tanàna sasany mimanda tany Joda; fa ny fanjakana kosa dia nomeny an' i Jehorama, satria izy no lahimatoa. Samy nomen-drainy tolo-bohitra betsaka izy ireo, dia volamena, volafotsy, zavatra sarobidy, mbamin' ny tanàna mimanda amin' i Jodà; fa ny fanjakana kosa napetrany amin' i Jorama, fa izy no lahimatoa. Leur père leur avait fait de multiples dons en argent, en or, en joyaux et en villes fortifiées de Juda, mais il avait laissé la royauté à Joram, car c'était l' aîné.
2Tt / 2Tan 21.4 Now when Jehoram was risen up to the kingdom of his father, he strengthened himself, and slew all his brethren with the sword, and divers also of the princes of Israel. Ary raha vao nanjaka tamin' ny fanjakan' ny rainy Jehorama, dia nitombo hery izy ka namono ny rahalahiny rehetra mbamin' ny mpanapaka sasany tamin' ny Isiraely koa tamin' ny sabatra. Nanao izay hahazoany an-tànana ny fanjakan-drainy Jorama, ary rahefa niha-nahery izy, dia novonoiny tamin' ny sabatra ny rahalahiny rehetra, mbamin' ny filohany sasany tamin' Israely koa. Joram put s'établir à la tête du royaume de son père, puis, s'étant affermi, il fit passer au fil de l'épée tous ses frères, plus quelques officiers d' Israël.
2Tt / 2Tan 21.5 Jehoram was thirty and two years old when he began to reign, and he reigned eight years in Jerusalem. Roa amby telo-polo taona Jehorama, fony izy vao nanjaka, ary valo taona no nanjakany tany Jerosalema. Roa amby telopolo taona Jorama fony vao nanjaka, ary valo taona no nanjakany tao Jerosalema. Joram avait trente-deux ans à son avènement et il régna huit ans à Jérusalem.
...............
2Tt / 2Tan 21.8 In his days the Edomites revolted from under the dominion of Judah, and made themselves a king. Tamin' ny andron' i Jehorama no niodinan' ny Edomita ka tsy nanoa ny Joda, fa nanangana mpanjaka ho azy izy. Tamin' ny androny niodina tamin' ny fapanahan' i Jodà Edoma, ka nanangana mpanjaka ho azy. De son temps, Édom s' affranchit de la domination de Juda et se donna un roi.
2Tt / 2Tan 21.9 Then Jehoram went forth with his princes, and all his chariots with him: and he rose up by night, and smote the Edomites which compassed him in, and the captains of the chariots. Ka dia nivoaka Jehorama sy ireo mpanjaka nitondra ny kalesiny rehetra; ary nanaovany latsak' alina ny Edomita izay nanodidina azy sy ny komandin' ny kalesy. Dia niainga Jorama nomban' ireo lehibe aman-kalesiny rehetra, ka nifoha mbola alina izy dia nandresy ny Edomita nanodidina azy mbamin' ny lehiben' ny kalesy. Joram passa la frontière, et avec lui ses officiers et tous ses chars. Il se leva de nuit, et força la ligne des Édomites qui l' encerclaient, et les commandants de chars avec lui.
2Tt / 2Tan 21.10 So the Edomites revolted from under the hand of Judah unto this day. The same time also did Libnah revolt from under his hand; because he had forsaken the Lord God of his fathers. Nefa ny Edomita mbola niodina ka tsy nanoa ny Joda ihany ambaraka androany. Ary tamin' izany andro izany Libna koa niodina tsy nety nanoa an' i Jehorama, satria efa nahafoy an' i Jehovah, Andriamanitra ny razany, izy. Nitsoaka tamin' ny fanapahan' i Jodà anefa Edoma mandrak' androany. Lobnà koa nitsoaka tamin' ny fanapahany, tamin' izany fotoana izany ihany, noho izy efa nahafoy an' ny Tompo Andriamanitry ny razany. Ainsi Édom s' affranchit de la domination de Juda, jusqu'à ce jour. C' est aussi l'époque où Libna s' affranchit de sa domination. Il avait en effet abandonné Yahvé, le Dieu de ses pères.
2Tt / 2Tan 21.11 Moreover he made high places in the mountains of Judah and caused the inhabitants of Jerusalem to commit fornication, and compelled Judah thereto. Ary nanao fitoerana avo teny an-tendrombohitr' i Joda koa izy sady nampijangajanga ny mponina tany Jerosalema ary nitaona ny Joda mangingina hanao izany. Nanao fitoerana avo tamin' ny tendrombohitr' i Jodà aza Jorama ary nitaona ny mponina tao Jerosalema hitolo-tena hanaraka andriamani-kafa ary nanambosy an' i Jodà. C' est aussi lui qui institua des hauts lieux sur les montagnes de Juda, qui fit se prostituer les habitants de Jérusalem et s'égarer les Judéens.
...............
2Tt / 2Tan 21.16 Moreover the Lord stirred up against Jehoram the spirit of the Philistines, and of the Arabians, that were near the Ethiopians: Ary Jehovah namporisika ny Filistina sy ny Arabo izay ao akaikin' ny Etiopiana hamely an' i Jehorama; Ary nambosin' ny Tompo hamely an' i Jorama ny sain' ny Filistina mbamin' ny Arabo teo akaikin' ny Etiopiana. Yahvé excita contre Joram l' animosité des Philistins et des Arabes voisins des Kushites.
...............
2Tt / 2Tan 21.19 And it came to pass, that in process of time, after the end of two years, his bowels fell out by reason of his sickness: so he died of sore diseases. And his people made no burning for him, like the burning of his fathers. Ary rehefa ela, nony afaka roa taona, dia nialàla ny tsinainy azon' ny aretiny; ka dia maty tamin' ny fangirifiriana mafy izy. Ary ny vahoakany tsy mba nandoro zavatra ho fisaonana azy toy ny nataony tamin' ny razany. Nifandimby ny andro ka tamin' ny faran' ny taona faharoa, nivoaka ny tsinain' i Jorama noho ny hamafin' ny aretina, dia maty tamim-pangirifiriana mafy izy, ary tsy mba nandoroan' ny vahoakany zava-manitra ho fanajana azy, toy ny nandoroany an' izany ho an' ny razany. cela arriva jour après jour, et vers la fin de la deuxième année, il se vida de ses entrailles et mourut dans de cruelles souffrances. Le peuple ne lui fit pas de feux comme il en avait fait pour ses pères.
2Tt / 2Tan 21.20 Thirty and two years old was he when he began to reign, and he reigned in Jerusalem eight years, and departed without being desired. Howbeit they buried him in the city of David, but not in the sepulchres of the kings. Roa amby telo-polo taona izy, fony vao nanjaka, ary valo taona no nanjakany tany Jerosalema; koa lasa tsy nisy nalahelo azy izy. Ary nalevina tao an-Tanànan' i Davida ihany izy, nefa tsy mba tao amin' ny fasan' ny mpanjaka. Efa roa amby telopolo taona Jorama fony vao nanjaka, ary valo taona no nanjakany tao Jerosalema. Lasa tsy nisy mpalahelo izy, ary nalevina tao an-tanànan' i Davida fa tsy mba tao amin' ny fasan' ny mpanjaka. Il avait trente-deux ans à son avènement et régna huit ans à Jérusalem. Il s' en alla sans laisser de regrets et on l' enterra dans la Cité de David, mais non dans les sépultures royales.
2Tt / 2Tan 22.1 And the inhabitants of Jerusalem made Ahaziah his youngest son king in his stead: for the band of men that came with the Arabians to the camp had slain all the eldest. So Ahaziah the son of Jehoram king of Judah reigned. Ary ny mponina tany Jerosalema nampanjaka an' i Ahazia, faralahin' i Jehorama, handimby azy; fa ny zokiny rehetra efa matin' ny mpitoha ady izay nanaraka ny Arabo hatrany an-toby avokoa. Koa Ahazia, zanak' i Jehorama, mpanjakan' ny Joda, no nanjaka. Okoziasa zanak' i Jorama faralahy no nampanjakain' ny mponina ao Jerosalema handimby azy, fa ireo zokiny rehetra, efa matin' ny mpitoha ady niara-tonga tamin' ny Arabo, tao an-toby. Izany no nanjakan' i Okoziasa zanak' i Jorama mpanjakan' i Jodà. Les habitants de Jérusalem firent roi à sa place Ochozias, son plus jeune fils, car la troupe qui, avec les Arabes, avait fait incursion dans le camp, avait assassiné les aînés. Ainsi Ochozias, fils de Joram, devint roi de Juda.
...............
2Tt / 2Tan 22.5 He walked also after their counsel, and went with Jehoram the son of Ahab king of Israel to war against Hazael king of Syria at Ramothgilead: and the Syrians smote Joram. Ary ny saina nomen' ireo azy no narahiny, ka niara-nandeha tamin' i Jorama, zanak' i Ahaba, mpanjakan' ny Isiraely, izy hiady tamin' i Hazaela, mpanjakan' i Syria, teo Ramota-gileada; ary ny Syriana nahavoa an' i Jorama. Noho ny torohevitra nomeny azy koa no nandehanany niaraka tamin' i Jorama zanak' i Akaba mpanjakan' Israely, hiady amin' i Hazaela mpanjakan' i Siria, tany Ramota-Galaada. Nandratra an' i Jorama ny Siriana. Il suivit en outre leur politique et alla avec Joram, fils d' Achab, roi d' Israël, pour combattre Hazaèl, roi d' Aram, à Ramot de Galaad. Mais les Araméens blessèrent Joram;
2Tt / 2Tan 22.6 And he returned to be healed in Jezreel because of the wounds which were given him at Ramah, when he fought with Hazael king of Syria. And Azariah the son of Jehoram king of Judah went down to see Jehoram the son of Ahab at Jezreel, because he was sick. Dia niverina mba hotsaboina tao Jezirela izy amin' ny feriny tamin' ny nahavoazana azy tao Rama, fony izy niady tamin' i Hazaela, mpanjakan' i Syria. Ary Azaria, zanak' i Jehorama, mpanjakan' ny Joda, nidina mba hamangy an' i Jorama, zanak' i Ahaba, tao Jezirela, satria marary izy. Dia niverina tao Jezrahela Jorama hotsaboina amin' ny ratra nahavoazan' ny Siriana azy tao Ramà, fony izy niady tamin' i Hazaela mpanjakan' i Siria. Ary Azariasa zanak' i Jorama mpanjakan' i Jodà, nidina tany Jezrahela hamangy an' i Jorama zanak' i Akaba fa narary izy. il revint à Yizréel pour faire soigner les blessures reçues à Ramot en combattant Hazaèl, roi d' Aram. Ochozias, fils de Joram, roi de Juda, descendit à Yizréel, pour visiter Joram, fils d' Achab, parce qu' il était souffrant.
2Tt / 2Tan 22.7 And the destruction of Ahaziah was of God by coming to Joram: for when he was come, he went out with Jehoram against Jehu the son of Nimshi, whom the Lord had anointed to cut off the house of Ahab. Ary avy tamin' Andriamanitra ny loza nanjo an' i Ahazia tamin' ny nankanesany tany amin' i Jorama, fa nony tonga izy, dia niara-nivoaka tamin' i Jorama mba hitsena an' i Jeho, zanak' i Nimsy, izay nohosoran' i Jehovah handringana ny taranak' i Ahaba. Avy amin' Andriamanitra no nahitan' i Okoziasa loza, tamin' izy nankany amin' i Jorama. Fa nony tonga izy dia niara-nivoaka tamin' i Jorama ho any amin' i Jehò zanak' i Namsi, izay efa nohosoran' ny Tompo handringana ny taranak' i Akaba. Dieu fit de cette visite à Joram la perte d' Ochozias. A son arrivée, il sortit avec Joram à la rencontre de Jéhu, fils de Nimshi, oint par Yahvé pour en finir avec la maison d' Achab.
...............
2Tt / 2Tan 22.11 But Jehoshabeath, the daughter of the king, took Joash the son of Ahaziah, and stole him from among the king' s sons that were slain, and put him and his nurse in a bedchamber. So Jehoshabeath, the daughter of king Jehoram, the wife of Jehoiada the priest, (for she was the sister of Ahaziah,) hid him from Athaliah, so that she slew him not. Fa Joseba, zanakavavin' ny mpanjaka, dia naka an' i Joasy, zanak' i Ahazia, ka namonjy azy avy teo amin' ny zanaky ny mpanjaka izay novonoina, dia nampiditra azy sy ny mpitaiza azy ho ao an-trano fitehirizam-pandriana. Ary nafenin' i Joseba, zanakavavin' i Jehorama mpanjaka, vadin' i Joiada mpisorona, izy (fa anabavin' i Ahazia ravehivavy) mba tsy ho hitan' i Atalia, ka dia tsy mba voavonony izy. Joasa zanak' i Okoziasa anefa, nalain' i Josabeta zanakavavin' ny mpanjaka, nesoriny avy tamin' ireo zanaky ny mpanjaka izay novonoina tamin' izay, ka napetrany tao an' efitranom-parafara, izy sy ny mpitaiza azy. Toy izany no nanafenan' i Josabeta zanakavavin' i Jorama mpanjaka, vadin' i Joiadà mpisorona, anabavin' i Okoziasa, an' i Joasa, ka tsy nahitan' i Atalia azy, sy tsy nahafatesany azy. Mais Yehoshéba, fille du roi, retira furtivement Joas, fils d' Ochozias, du groupe des fils du roi qu' on massacrait et elle le mit, avec sa nourrice, dans la chambre des lits. Ainsi Yehoshéba, fille du roi Joram et femme du prêtre Yehoyada et elle était soeur d' Ochozias , put le soustraire à Athalie et éviter qu' elle ne le tuât.

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 1.8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias; ary Asa niteraka an' i Josafata; ary Josafata niteraka an' i Jorama; ary Jorama niteraka an' i Ozia; Asà niteraka an' i Josafata; Josafata niteraka an' i Jorama; Jorama niteraka an' i Oziasa; Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias,