Toko sy andininy momba Zerobabela

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.19 And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister: Ary ny zanakalahin' i Pedaia dia Zerobabela sy simey. Ary ny zanakalahin' i Zerobabela dia Mesolama sy Hanania ary Selomita, anabaviny, Zanakalahin' i Fadaiasa: Zorobabela sy Semeia. Zanakalahin' i Zorobabela: Mosolama, Hananiasa ary Salomita, anabavin' ireo; Fils de Pedaya : Zorobabel et Shiméï. Fils de Zorobabel : Meshullam et Hananya; Shelomit était leur soeur.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.2 Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mizpar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel: dia ny olona izay niaraka tamin' i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Seraia sy Relaia sy Mordekay sy Bilsana sy Mispara sy Bigvay sy Rehoma ary Bana. Ary ny isan' ny lehilahy tamin' ny Isiraely dia izao: dia niverina niaraka tamin' i Zorobabela, Josoe, Nehemia, Saraiasa, Rahelaiasa, Mardokea, Belsana, Mesfara, Begoai, Rehoma, Baana. Izao no isan' ny ankapobem-bahoaka tamin' Israely: Ils arrivèrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraya, Réélaya, Nahamani, Mordokaï, Bilshân, Mispar, Bigvaï, Rehum, Baana. Liste des hommes du peuple d' Israël
...............
Ezr / Esd 3.2 Then stood up Jeshua the son of Jozadak, and his brethren the priests, and Zerubbabel the son of Shealtiel, and his brethren, and builded the altar of the God of Israel, to offer burnt offerings thereon, as it is written in the law of Moses the man of God. Dia nitsangana Jesoa, zanak' i Jozadaka, sy ny mpisorona rahalahiny ary Zerobabela, zanak' i Sealtiela, sy ny rahalahiny ka nanorina ny alitaran' Andriamanitry ny Isiraely hanaterana fanatitra dorana eo amboniny, araka izay voasoratra ao amin' ny lalàn' i Mosesy, lehilahin' Andriamanitra. Ary nitsangana Josoe, zanak' i Josedeka, mbamin' ny mpisorona rahalahiny sy Zorobabela, zanak' i Salatiela, mbamin' ny rahalahiny, ka nanorina ny otelin' Andriamanitr' Israely, hanaterana sorona, araka ny voasoratra ao amin' ny lalàn' i Moizy, olon' Andriamanitra. Josué, fils de Yoçadaq, avec ses frères les prêtres, et Zorobabel, fils de Shéaltiel, avec ses frères, se mirent à rebâtir l' autel du Dieu d' Israël, pour y offrir des holocaustes, comme il est écrit dans la Loi de Moïse, l' homme de Dieu.
...............
Ezr / Esd 3.8 Now in the second year of their coming unto the house of God at Jerusalem, in the second month, began Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua the son of Jozadak, and the remnant of their brethren the priests and the Levites, and all they that were come out of the captivity unto Jerusalem; and appointed the Levites, from twenty years old and upward, to set forward the work of the house of the Lord. Ary tamin' ny volana faharoa tamin' ny taona faharoa taorian' ny nahatongavany tany amin' ny tranon' Andriamanitra tany Jerosalema dia niantomboka Zerobabela, zanak' i Sealtiela, sy Jesoa, zanak' i Jozadaka, mbamin' ny rahalahiny sisa, dia ny mpisorona sy ny Levita ary izay rehetra tonga tany Jerosalema avy tany amin' ny fahababoana, ka nanendry ny Levita izay hatramin' ny roa-polo taona no ho miakatra izy ho tonian' ny asa amin' ny tranon' i Jehovah. Tamin' ny taona faharoa nahatongavany teo amin' ny tranon' Andriamanitra tao Jerosalema, tamin' ny volana faharoa, dia nanomboka ny asa Zorobabela zanak' i Salatiela, Josoe zanak' i Josedeka, mbamin' ireo rahalahiny sisa, ny mpisorona sy ny levita, ary izay rehetra tao Jerosalema, avy any amin' ny fahababoana, ka nanendry ny levita hatramin' ny roapolo taona no ho miakatra izy, hitarika ny asa amin' ny tranon' ny Tompo. C' est la seconde année de leur arrivée au Temple de Dieu à Jérusalem, le deuxième mois, que Zorobabel, fils de Shéaltiel, et Josué, fils de Yoçadaq, avec le reste de leurs frères, les prêtres, les lévites et tous les gens rentrés de captivité à Jérusalem, commencèrent l' ouvrage, et ils confièrent aux lévites de vingt ans et au-dessus la direction des travaux du Temple de Yahvé.
...............
Ezr / Esd 4.2 Then they came to Zerubbabel, and to the chief of the fathers, and said unto them, Let us build with you: for we seek your God, as ye do; and we do sacrifice unto him since the days of Esarhaddon king of Assur, which brought us up hither. dia nanatona an' i Zerobabela sy ny lohan' ny fianakaviana izy ka nanao taminy hoe: Aoka mba hiara-manao aminareo izahay, fa mitady an' Andriamanitrareo tahaka anareo ihany koa izahay, ary ho Azy no namonoanay zavatra hatao fanatitra hatramin' ny andron' i Esara-hadona, mpanjakan' i Asyria, izay efa nampakatra anay ho atý. dia nanatona an' i Zorobabela sy ny loham-pianakaviana izy, ka nanao taminy hoe: Aoka mba hiara-manao aminareo izahay, fa manaja ny Andriamanitrareo tahaka anareo ihany, sady manatitra sorona ho azy hatramin' ny andron' i Asarhadona mpanjakan' i Asiria, izay nampiakatra anay ho aty. ils s' en vinrent trouver Zorobabel, Josué et les chefs de famille et leur dirent : "Nous voulons bâtir avec vous, car, comme vous, nous cherchons votre Dieu et lui sacrifions depuis le temps d' Asarhaddon, roi d' Assur, qui nous amena ici."
Ezr / Esd 4.3 But Zerubbabel, and Jeshua, and the rest of the chief of the fathers of Israel, said unto them, Ye have nothing to do with us to build an house unto our God; but we ourselves together will build unto the Lord God of Israel, as king Cyrus the king of Persia hath commanded us. Fa Zerobabela sy Jesoa mbamin' ny namany lohan' ny fianakaviana tamin' ny Isiraely namaly azy hoe: Tsy misy raharaha hikambananareo aminay amin' ny hanaovana trano ho an' Andriamanitray; fa izahay ihany no hanao trano ho an' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, araka izay efa nandidian' itompokolahy Kyrosy, mpanjakan' i Persia, anay. Fa namaly azy kosa Zorobabela sy Josoe mbamin' ireo namany loham-pianakavian' Israely nanao hoe: Tsy mety raha izahay sy hianareo no miara-manao ny tranon' Andriamanitray, fa izahay ihany no hanao azy, ho an' ny Tompo Andriamanitr' Israely, araka ny voadidin' ny mpanjaka, dia Sirosa mpanjakan' i Persa. Zorobabel, Josué et les autres chefs de familles israélites leur répondirent : "Il ne convient point que nous bâtissions, vous et nous, un Temple à notre Dieu : C' est à nous seuls de bâtir pour Yahvé le Dieu d' Israël, comme nous l' a prescrit Cyrus, roi de Perse."
...............
Ezr / Esd 5.2 Then rose up Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua the son of Jozadak, and began to build the house of God which is at Jerusalem: and with them were the prophets of God helping them. Dia nitsangana Zerobabela, zanak' i Sealtiela, sy Jesoa, zanak' i Jozadaka, ka nanomboka nanao ny tranon' Andriamanitra any Jerosalema indray; ary ireo mpaminanin' Andriamanitra ireo dia teo aminy ka nanampy azy. Ka nitsangana nanomboka ny fanaovana ny tranon' Andriamanitra ao Jerosalema indray Zorobabela zanak' i Salatiela, sy Josoe zanak' i Josedeka, ary niaraka taminy koa ireo mpaminanin' Andriamanitra nanampy azy. Sur ce, Zorobabel, fils de Shéaltiel, et Josué, fils de Yoçadaq, se levèrent et commencèrent à bâtir le Temple de Dieu à Jérusalem : les prophètes de Dieu étaient avec eux, leur donnant de l' aide.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 7.7 Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this; dia ny olona izay niaraka tamin' i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Ramia sy Nahanany sy Mordekay sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvay sy Nehoma ary Bana: Ary ny isan' ny lehilahy tamin' ny Isiraely dia izao: dia ireo niara-niverina tamin' i Zorobabela, Josoe, Nehemia, Azariasa, Raamiasa, Nahamanì, Mardokea, Belsana, Mesfarata, Begoai, Nahoma, Baana. Izao no isan' ny lehilahy tamin' ny vahoakan' Israely: Ils arrivèrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordokaï, Bilshân, Mispérèt, Bigvaï, Nehum, Baana. Nombre des hommes du peuple d' Israël
Neh / Ne 12.1 Now these are the priests and the Levites that went up with Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua: Seraiah, Jeremiah, Ezra, Ary ny mpisorona sy ny Levita izay niara-niakatra tamin' i Zerobabela, zanak' i Sealtiela, sy Jesoa dia Seraia, Jeremia, Ezra, Izao no mpisorona sy levita niara-niverina tamin' i Zorobabela, zanak' i Salatiela sy Josoe: Saraiasa, Jeremia, Esdrasa, Voici les prêtres et les lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Shéaltiel, et Josué Seraya, Yirmeya, Esdras,
...............
Neh / Ne 12.46 For in the days of David and Asaph of old there were chief of the singers, and songs of praise and thanksgiving unto God. Fa fahiny tamin' ny andron' i Davida sy Asafa aza dia efa nisy lohan' ny mpihira sy hira fiderana ary fisaorana an' Andriamanitra. Tamin' ny andron' i Zorobabela sy Nehemia, Israely rehetra dia manome isan' andro ny anjaran' ny mpihira sy ny mpiandry varavarana. Nomena ny levita ny fanatitra masina, dia ny levita kosa indray no nanome ny anjaran' ny taranak' i Aarona. Car dès les jours de David et d' Asaph, depuis bien longtemps, il existait un chef des chantres et des cantiques de louange et d' action de grâces à Dieu.
Neh / Ne 12.47 And all Israel in the days of Zerubbabel, and in the days of Nehemiah, gave the portions of the singers and the porters, every day his portion: and they sanctified holy things unto the Levites; and the Levites sanctified them unto the children of Aaron. Ary ny Isiraely rehetra tamin' ny andron' i Zerobabela sy Nehemia nanome ny anaran' ny mpihira sy ny mpiandry varavarana, dia ny anjarany isan' andro; ary nanokana izay ho an' ny Levita izy; ary ny Levita kosa nanokana izay ho an' ny taranak' i Arona. Donc tout Israël, au temps de Zorobabel et au temps de Néhémie, versait aux chantres et aux portiers les parts qui leur revenaient, d' après leurs besoins quotidiens. On remettait aux lévites les redevances sacrées et les lévites les remettaient aux fils d' Aaron.

      Eklesiastika L'Ecclésiastique
...............
Si 49.11 Atao ahoana no fankalaza an' i Zorobabela? Fa toy ny peratra fitomboka eo amin' ny tanana an-kavanana izy. Comment faire l'éloge de Zorobabel? Il est comme un sceau dans la main droite;

  Book of Haggai Hagay Akjea Livre d'Aggée
Hag 1.1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, saying, Tamin' ny andro voalohany tamin' ny volana fahenina tamin' ny taona faharoa nanjakan' i Dariosa mpanjaka no nahatongavan' ny tenin' i Jehovah nentin' i Hagay mpaminany tamin' i Zerobabela, zanak' i Sealtiela, governora tany Joda, sy tamin' i Josoa, zanak' i Jozadaka, mpisoronabe, nanao hoe: Tamin' ny taona faharoa nanjakan' i Dariosa mpanjaka, tamin' ny volana fahenina, andro voalohan' ny volana, no nahatongavan' ny tenin' ny Tompo, tamin' ny alàlan' i Akjea, mpaminany, tamin' i Zorobabela, zanak' i Salatiela, governora tany Jodà, sy tamin' i Jesosy, zanak' i Josedeka, mpisorona lehibe, nanao hoe: La deuxième année du roi Darius, le sixième mois, le premier jour du mois, la parole de Yahvé fut adressée par le ministère du prophète Aggée à Zorobabel, fils de Shéaltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehoçadaq, le grand prêtre, en ces termes :
...............
Hag 1.12 Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Josedech, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him, and the people did fear before the Lord. Ary Zerobabela, zanak' i Sealtiela, sy Josoa, zanak' i Jozadaka, mpisoronabe, mbamin' ny sisa rehetra amin' ny vahoaka, dia nihaino ny feon' i Jehovah Andriamaniny sy ny tenin' i Hagay mpaminany, araka ny nanirahan' i Jehovah Andriamaniny azy, ary natahotra teo anatrehan' i Jehovah ny olona. Tamin' izay Zorobabela, zanak' i Salatiela, sy Jesosy, zanak' i Josedeka, mpisorona lehibe, mbamin' ny vahoaka sisa rehetra nihaino ny feon' ny Tompo Andriamaniny, sy ny tenin' i Akjea, mpaminany, araka ny hafatra nomen' ny Tompo Andriamaniny azy, ka natahotra ny vahoaka teo anatrehan' ny Tompo. Or Zorobabel, fils de Shéaltiel, Josué, fils de Yehoçadaq, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de Yahvé leur Dieu et les paroles du prophète Aggée, selon la mission dont Yahvé leur Dieu l' avait chargé. Et le peuple éprouva de la crainte devant Yahvé.
...............
Hag 1.14 And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Josedech, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and did work in the house of the Lord of hosts, their God, Dia notairin' i Jehovah ny fanahin' i Zerobabela, zanak' i Sealtiela, governora any Joda, sy ny fanahin' i Josoa, zanak' i Jozadaka mpisoronabe, sy ny fanahin' ny sisa rehetra amin' ny vahoaka; ary dia avy izy ka nandrafitra ny tranon' i Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamaniny, Ary notairin' ny Tompo ny fanahin' i Zorobabela, zanak' i Salatiela, governora tany Jodà, ny fanahin' i Jesosy, zanak' i Josedeka, mpisorona lehibe, sy ny fanahin' ny vahoaka sisa rehetra; ka dia tonga izy ireo ary niasa tamin' ny tranon' ny Tompon' ny tafika Andriamaniny, Et Yahvé excita l' esprit de Zorobabel, fils de Shéaltiel, gouverneur de Juda, l' esprit de Josué, fils de Yehoçadaq, le grand prêtre, et l' esprit de tout le reste du peuple : ils vinrent et se mirent à l' ouvrage dans le Temple de Yahvé Sabaot leur Dieu.
...............
Hag 2.2 Speak now to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, and to the residue of the people, saying, Lazao amin' i Zerobabela, zanak' i Sealtiela, governora any Joda, sy amin' i Josoa, zanak' i Jozadaka, mpisoronabe, ary amin' ny sisa amin' ny vahoaka hoe: Lazao amin' i Zorobabela, zanak' i Salatiela, governora any Jodà, sy amin' i Jesosy zanak' i Josedeka, mpisorona lehibe, ary ny vahoaka sisa rehetra, ataovy hoe: Parle donc ainsi à Zorobabel, fils de Shéaltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yehoçadaq, le grand prêtre, et au reste du peuple.
...............
Hag 2.4 Yet now be strong, O Zerubbabel, saith the Lord; and be strong, O Joshua, son of Josedech, the high priest; and be strong, all ye people of the land, saith the Lord, and work: for I am with you, saith the Lord of hosts: Nefa mahereza ankehitriny, ry Zerobabela, hoy Jehovah; ary mahereza, ry Josoa, zanak' i Jozadaka, mpisoronabe; ary mahereza, ianareo vahoaka rehetra, hoy Jehovah, ka miasà; fa Izaho no momba anareo, hoy Jehovah, Tompon' ny maro, Ary ankehitriny matokia, ry Zorobabela, - teny marin' ny Tompo. Matokia, ry Jesosy, zanak' i Josedeka, mpisorona lehibe! Matokia hianareo vahoaka rehetra amin' ny tany, - teny marin' ny Tompo, - ary miasà! fa momba anareo aho, - teny marin' ny Tompon' ny tafika. Mais à présent, courage, Zorobabel !oracle de Yahvé. Courage, Josué, fils de Yehoçadaq, grand prêtre !Courage, tout le peuple du pays !oracle de Yahvé. Au travail !Car je suis avec vous - oracle de Yahvé Sabaot -
...............
Hag 2.21 Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake the heavens and the earth; Lazao amin' i Zerobabela, governora any Joda, hoe: Hampihorohoroiko ny lanitra sy ny tany Lazao amin' i Zorobabela, governora any Jodà, hoe: Hampihorohoroiko ny lanitra sy ny tany; Parle ainsi à Zorobabel, le gouverneur de Juda. Je vais ébranler cieux et terre.
...............
Hag 2.23 In that day, saith the Lord of hosts, will I take thee, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, saith the Lord, and will make thee as a signet: for I have chosen thee, saith the Lord of hosts. Amin' izany andro izany, hoy Jehovah, Tompon' ny maro, dia horaisiko ianao, ry Zerobabela mpanompoko, zanak' i Sealtiela, hoy Jehovah, ka hataoko toy ny fanombohan-kase ianao; fa efa nifidy anao Aho, hoy Jehovah, Tompon' ny maro. Amin' izany andro izany, - teny marin' ny Tompon' ny tafika, halaiko hianao, ry Zorobabela, zanak' i Salatiela, ry mpanompoko, - teny marin' ny Tompo, ka hataoko ho toy ny fanombohan-kase; satria efa voafidiko hianao, - teny marin' ny Tompon' ny tafika. En ce jour-là - oracle de Yahvé Sabaot - je te prendrai, Zorobabel, fils de Shéaltiel, mon serviteur - oracle de Yahvé - et je ferai de toi comme un anneau à cachet. Car c' est toi que j' ai choisi, oracle de Yahvé Sabaot.

  Book of Zechariah Zakaria Zakaria Livre de Zacharie
...............
Zak / Za 4.6 Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe: Izao no tenin' i Jehovah amin' i Zerobabela: Tsy amin-kery na amim-pahatanjahana, fa amin' ny Fanahiko, hoy Jehovah, Tompon' ny maro . Dia namaly niteny ilay anjely ka nanao tamiko hoe: Izao no tenin' ny Tompo amin' i Zorobabela, izany hoe: Tsy amin-tafika, na amin-kery, fa amin' ny Fanahiko, hoy Iavehn' ny tafika. Alors il me répondit en ces termes : Voici la parole de Yahvé touchant Zorobabel : Ce n' est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit - dit Yahvé Sabaot.
Zak / Za 4.7 Who art thou, O great mountain? before Zerubbabel thou shalt become a plain: and he shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, Grace, grace unto it. Iza moa ianao, ry tendrombohitra lehibe ? Ho tonga tany lemaka eo anoloan' i Zerobabela ianao; ary ho entiny mivoaka ny vato hatao tendrony sady hisy fiantsoana hoe: Fahasoavana, fahasoavana anie ho aminy! Iza moa hianao, ry tendrombohitra lehibe, eo anoloan' i Zorobabela? Ho tany lemaka ihany hianao, ary izy hanangana ny vato hatao tendrony, eo amin' ny fihobiana hoe: Fahasoavana, fahasoavana anie ho aminy! Qu' es-tu, grande montagne ? Devant Zorobabel, deviens une plaine! Il arrachera la pierre de faîte, tandis qu' on criera : Bravo, bravo pour elle!
...............
Zak / Za 4.9 The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house; his hands shall also finish it; and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto you. Ny tànan' i Zerobabela no nanao ny fanorenan' ity trano ity, ary ny tànany koa no hamita azy; ka dia ho fantatrao fa Jehovah, Tompon' ny maro, no naniraka ahy ho aminao. Ny tànan' i Zorobabela no nametraka ny fanorenan' ity trano ity, ary ny tànany koa no hamita azy; ka dia ho fantatrao fa Iavehn' ny tafika no naniraka ahy ho aminao. Les mains de Zorobabel ont fondé ce Temple : ses mains l' achèveront. Et vous saurez que Yahvé Sabaot m' a envoyé vers vous.
Zak / Za 4.10 For who hath despised the day of small things? for they shall rejoice, and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel with those seven; they are the eyes of the Lord, which run to and fro through the whole earth. Fa iza no nanamavo ny andron' ny zava-madinika? Ho faly mahita ny pilao eny an-tànan' i Zerobabela ireo fito ireo, dia ny mason' i Jehovah, izay mijery eny tontolo eny eran' ny tany rehetra Fa iza no hanamavo ny andron' ny zava-madinika? Hifaly izy ireo mahita ny pilao eny an-tànan' i Zorobabela. Ireo lalampy fito ireo, dia ny mason' ny Tompo mitety ny tany rehetra. Car qui donc méprisait ce jour d'événements minimes ? On se réjouira en voyant la pierre choisie en la main de Zorobabel. Ces sept-là sont les yeux de Yahvé, ils vont par toute la terre.

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 1.12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel; Ary taorian' ny nifindrana tany Babylona Jekonia dia niteraka an' i Sealtiela; ary Sealtiela niteraka an' i Zerobabela; Ary rahefa nifindra tany Babilona, Jekoniasa niteraka an' i Salatiela; Salatiela niteraka an' i Zorobabela; Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel.
Mat / Mt 1.13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor; ary Zerobabela niteraka an' i Abihoda; ary Abihoda niteraka an' i Eliakima; ary Eliakima niteraka an' i Azora; Zorobabela niteraka an' i Abioda; Abioda niteraka an' i Eliakima; Eliakima niteraka an' i Azora; Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Éliakim, Éliakim engendra Azor,

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 3.27 Which was the son of Joanna, which was the son of Rhesa, which was the son of Zorobabel, which was the son of Salathiel, which was the son of Neri, zanak' i Joanana, zanak' i Resa, zanak' i Zerobabela, zanak' i Sealtiela, zanak' i Nery, zanak' i Joanàna, zanak' i Rezà, zanak' i Zorobabela, zanak' i Salatiela, zanak' i Nerì fils de Joanan, fils de Résa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,