Toko sy andininy momba Hatosy

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.22 And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six. Ary ny zanakalahin' i Sekania dia Semaia. Ary ny zanakalahin' i Semaia dia Hatosy sy Jigala sy Baria sy Nearia ary Safata; enina izy. Zanakalahin' i Sekeniasa: Semeia. Zanakalahin' i Semeia: Hatosa, Jegaala, Barià, Naarià, Safata, enina izy. Fils de Shekanya : Shemaya, Hattush, Yigéal, Bariah, Néarya, Shaphat : six.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 8.2 Of the sons of Phinehas; Gershom: of the sons of Ithamar; Daniel: of the sons of David; Hattush. Gersoma, avy tamin' ny taranak' i Finehasa; Daniela, avy tamin' ny taranak' Itamara; Hatosy, avy tamin' ny taranak' i Davida; Tamin' ny taranak' i Finea, Gersoma; tamin' ny taranak' Itamara, Daniela; tamin' ny taranak' i Davida, Hatosa, Des fils de Pinhas : Gershom; des fils d' Itamar : Daniyyel; des fils de David : Hattush,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.10 And next unto them repaired Jedaiah the son of Harumaph, even over against his house. And next unto him repaired Hattush the son of Hashabniah. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Jedaia, zanak' i Haromafa, dia ny teo amin' ny tandrifin' ny tranony ihany. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Hatosy, zanak' i Hasabnia. Teo anilany dia Jedaiasa zanak' i Haromafa no nanamboatra tandrifin' ny tranony; ary teo anilany dia Hatosa zanak' i Haseboniasa no nanamboatra. A leur suite répara Yedaya, fils de Harumaph, devant sa maison; à sa suite répara Hattush, fils de Hashabnéya.
...............
Neh / Ne 10.5 Harim, Meremoth, Obadiah, Hatosy, Sebania, Maloka, Hatosa, Sebeniasa, Melòka, Hattush, Shebanya, Malluk,
...............
Neh / Ne 12.2 Amariah, Malluch, Hattush, Amaria, Maloka, Hatosy, Amariasa, Melòka, Hatosa, Amarya, Malluk, Hattush,