Toko sy andininy momba Iona

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 15.20 So Benhadad hearkened unto king Asa, and sent the captains of the hosts which he had against the cities of Israel, and smote Ijon, and Dan, and Abelbethmaachah, and all Cinneroth, with all the land of Naphtali. Ary Beni-hadada nihaino an' i Asa mpanjaka ka naniraka komandin' ny miaramilany hamely ny tanànan' ny Isiraely, ary namely an' Iona sy Dana sy Abelabeti-maka ary Kinerota rehetra mbamin' ny tanin' ny Naftaly rehetra izy. Dia nohenoin' i Ben-Hadada i Asa mpanjaka, ka nirahiny ny filohan' ny tafiny hamely ny tanànan' Israely, ka noreseny avokoa Ahiona, Danà, Abela-Beta-Maakà, mbamin' ny Kenerota rehetra sy ny tanin' i Neftalì rehetra. Ben-Hadad exauça le roi Asa et envoya ses chefs d' armée contre les villes d' Israël ; il conquit Iyyôn, Dan, Abel-Bet-Maaka, tout Kinnerot et même tout le pays de Nephtali.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 15.29 In the days of Pekah king of Israel came Tiglathpileser king of Assyria, and took Ijon, and Abelbethmaachah, and Janoah, and Kedesh, and Hazor, and Gilead, and Galilee, all the land of Naphtali, and carried them captive to Assyria. Tamin' ny andron' i Peka, mpanjakan' ny Isiraely, dia tonga Tiglato-pilesera, mpanjakan' i Asyria, ka nahafaka an' Iona sy Abela-beti-maka sy Janoa sy Kadesy sy Hazora sy Gileada ary Galilia, dia ny tanin' ny Naftaly rehetra, ary nitondra ny olona ho babo tany Asyria izy. Tamin' ny andron' i Fasea mpanjakan' Israely no nahatongavan' i Teglathfalasara mpanjakan' i Asiria sy nahazoan' io an' i Ajona, Abela-Beta-Makaa, Janoe, Kedesa, Asora, Galaada ary Galileas, dia ny tanin' i Neftalì rehetra, sady nentiny ho babo tany Asiria koa ny mponina. Au temps de Péqah, roi d' Israël, Téglat-Phalasar, roi d' Assyrie, vint s' emparer de Iyyôn, d' Abel-Bet-Maaka, de Yanoah, de Qédesh, de Haçor, de Galaad, de la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il déporta les habitants en Assyrie.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 16.4 And Benhadad hearkened unto king Asa, and sent the captains of his armies against the cities of Israel; and they smote Ijon, and Dan, and Abelmaim, and all the store cities of Naphtali. Ary Beni-hadada nanaiky ny tenin' i Asa mpanjaka ka naniraka ireo komandin' ny miaramilany hamely ny tanànan' ny Isiraely; dia nandrava an' Iona sy Dana sy Abela-maima ary ny trano fitehirizana rehetra izay teny amin' ny tanànan' ny Naftaly izy. ireo komandin' ny miaramilany hamely ny tanànan' ny Isiraely; dia nandrava an' Iona sy Dana sy Abela-maima ary ny trano fitehirizana rehetra izay teny amin' ny tanànan' ny Naftaly izy. Nohenoin' i Ben-Hadada, Asà mpanjaka, ka nirahiny hamely ny tanànan' Israely ny filohan' ny tafiny, dia noreseny Ahiona sy Dana ary Abela-Maima mbamin' ny tanàna fitehirizana rehetra teo amin' i Neftalì. Ben-Hadad exauça le roi Asa et envoya ses chefs d' armée contre les villes d' Israël; il conquit Iyyôn, Dan, Abel-Mayim et tous les entrepôts des villes de Nephtali.