Toko sy andininy momba Kefira

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 9.17 And the children of Israel journeyed, and came unto their cities on the third day. Now their cities were Gibeon, and Chephirah, and Beeroth, and Kirjathjearim. Dia niainga ny Zanak' Isiraely ka tonga tany an-tanànan' ireo tamin' ny andro fahatelo. Ary Gibeona sy Kefira sy Berota ary Kiriata-jearima no tanànany. Koa niainga ny zanak' Israely dia tonga tany an-tanànan' izy ireo nony afaka hateloana; ny tanànany dia Gabaona, Kefira, Berota ary Kariatiarima. Les Israélites partirent du camp et arrivèrent dans leurs villes, le troisième jour. Leurs villes étaient Gabaôn, Kephira, Béérot et Qiryat-Yéarim.
...............
Jos 18.26 And Mizpeh, and Chephirah, and Mozah, sy Mizpa sy Kefira sy Moza Mesfe, Kafarà, Amosa, Miçpé, Kephira, Moça,

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.25 The children of Kirjatharim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three. ny zanak' i Kiriat-arima sy Kefira ary Berota dia telo amby efa-polo amby fiton-jato; telo amby efapolo sy fiton-jato ny zanak' i Kariatiarima sy Kefirà ary Berota; les fils de Qiryat-Yéarim, Kephira et Béérot : 743;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 7.29 The men of Kirjathjearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three. ny mponina tany Kiriata-jearima sy Kefira ary Berota dia telo amby efa-polo amby fiton-jato; telo amby efapolo sy fiton-jato ny mponina tao Kariatiarima sy Kefirà ary Berota; les hommes de Qiryat-Yéarim, Kephira et Béérot : 743;