Toko sy andininy momba Akana

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 36.27 The children of Ezer are these; Bilhan, and Zaavan, and Akan. Ary izao no zanak' i Ezera: Bilana sy Zavana ary Akana. Izao no zanakalahin' i Esera: Balana, Zavana, ary Akana. Voici les fils d'Éçer : Bilhân, Zaavân, Aqân.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
Jos 7.1 But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing: for Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed thing: and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Fa ny Zanak' Isiraely nandika ny didy ny amin' ny zavatra voaozona; fa Akana, zanak' i Karmy, zanak' i Zabdy, zanak' i Zera, avy tamin' ny firenen' i Joda, naka tamin' ny zavatra efa voaozona, ka dia nirehitra tamin' ny Zanak' Isiraely ny fahatezeran' i Jehovah. Nanao fahadisoana momba ny anatema ny zanak' Israely; fa naka tamin' ny zavatra natao anatema i Akàna, zanak' i Karmi, zanak' i Zabdì, zanak' i Zare, tamin' ny fokon' i Jodà, ka nirehitra tamin' ny zanak' Israely ny fahatezeran' ny Tompo. Mais les Israélites se rendirent coupables d' une violation de l' anathème : Akân, fils de Karmi, fils de Zabdi, fils de Zérah, de la tribu de Juda, prit de ce qui tombait sous l' anathème, et la colère de Yahvé s' enflamma contre les Israélites.
...............
Jos 7.18 And he brought his household man by man; and Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, was taken. dia nampanatona ny ankohonany araka ny olona tsirairay izy; dia Akana, zanak' i Karmy, zanak' i Zabdy zanak' i Zera, avy tamin' ny firenen' i Joda, no notanana. Ary nampanatoniny isam-batan' olona ny tao an-tranon' i Zabdì, ka Akàna zanak' i Karmì, zanak' i Zabdì zanak' i Zare avy amin' ny fokon' i Jodà no voatana. Josué fit avancer la famille de Zabdi homme par homme, et ce fut Akân, fils de Karmi, fils de Zabdi, fils de Zérah, de la tribu de Juda, qui fut désigné par le sort.
Jos 7.19 And Joshua said unto Achan, My son, give, I pray thee, glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him; and tell me now what thou hast done; hide it not from me. Dia hoy Josoa tamin' i Akana: Anaka, masìna ianao, omeo voninahitra Jehovah Andriamanitry ny Isiraely, ka mitsora aminy; ary lazao amiko ankehitriny izay nataonao; aza afeninao ahy izany. Dia hoy Josoe tamin' i Akàna: Akàna, mihanta aminao aho, omeo voninahitra Iaveh Andriamanitr' Israely sy omeo haja izy. Lazao amiko izay nataonao, fa aza afenina ahy izany. Josué dit alors à Akân : " Mon fils, rends gloire à Yahvé, Dieu d' Israël, et fais-lui hommage; déclare-moi ce que tu as fait et ne me cache rien. "
Jos 7.20 And Achan answered Joshua, and said, Indeed I have sinned against the Lord God of Israel, and thus and thus have I done: Ary Akana namaly an' i Josoa ka nanao hoe; Eny tokoa, izaho no nanota tamin' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely. ary izao ka izao no nataoko: Ary hoy Akàna namaly an' i Josoe: Marina izany, izaho tokoa no nanota tamin' ny Tompo Andriamanitr' Israely, ary izao no nataoko: Akân répondit à Josué : " En vérité, c' est moi qui ai péché contre Yahvé, Dieu d' Israël, et voici ce que j' ai fait.
...............
Jos 7.22 So Joshua sent messengers, and they ran unto the tent; and, behold, it was hid in his tent, and the silver under it. Dia naniraka olona Josoa, ka nihazakazaka nankany amin' ny lay ireo, ary, indro, voàfina tao anatin' ny lainy ny zavatra, ary ny volafotsy tao ambaniny. Dia nampandeha iraka Josoe, ka nankany an-day faingana izy ireo, ka indreo ny zavatra voafina tao an-dain' i Akàna, ary ny volafotsy tao ambany; Josué envoya des messagers qui coururent vers la tente, et en effet le manteau était caché dans la tente et l' argent par-dessous.
...............
Jos 7.24 And Joshua, and all Israel with him, took Achan the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had: and they brought them unto the valley of Achor. Dia nalain' i Josoa sy ny Isiraely rehetra Akana, zanak' i Zera, ary ny volafotsy sy ny kapôty sy ny anja-bolamena ary ny zananilahy sy ny zananivavy ary ny ombiny sy ny borikiny sy ny ondriny aman' osiny ary ny lainy mbamin' izay rehetra nety ho azy; dia nentiny ho ao an-dohasaha Akora ireny. Josoe sy Israely rehetra niaraka taminy dia naka an' i Akàna zanak' i Zare, mbamin' ny volafotsy, ny kapaoty, ny anja-bolamena, ny zanaka lahy aman-janaka vavin' i Akàna, ny ombiny, ny ampondrany, ny ondriny, ny lainy, mbamin' ny ananany rehetra, ka nentiny niakatra tany an-dohasaha Akora. Alors Josué prit Akân, fils de Zérah, et le fit monter à la vallée d' Akor avec l' argent, le manteau et le lingot d' or, avec ses fils, ses filles, son taureau, son âne, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Tout Israël l' accompagnait.
...............
Jos 7.26 And they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Wherefore the name of that place was called, The valley of Achor, unto this day. Dia nanao antontam-bato lehibe hanarona azy mandraka androany izy. Ary Jehovah dia nionona tamin' ny fahatezerany mirehitra. Izany no nanaovana ny anaran' izany tany mandraka androany hoe Lohasaha Akora. ary nanangana antontam-bato lehibe teo ambonin' i Akàna ny olona, ka mbola maharitra ao mandraka androany izany. Dia nitony Iaveh tamin' ny firehetan' ny fahatezerany. Noho izany zava-nitranga izany no iantsoana io toerana io mandraka androany hoe Lohasahan' i Akora. Ils élevèrent sur lui un grand monceau de pierres qui existe encore aujourd' hui. Yahvé revint alors de son ardente colère. C' est pour cela qu' on a donné à ce lieu le nom de vallée d' Akor, jusqu' aujourd' hui.
...............
Jos 22.20 Did not Achan the son of Zerah commit a trespass in the accursed thing, and wrath fell on all the congregation of Israel? and that man perished not alone in his iniquity. Tsy nandika ny didy va Akana, zanak' i Zera, tamin' ny zavatra voaozona, ka nisy fahatezerana nahatratra ny fiangonana, dia ny Isiraely rehetra? Ary tsy io lehilahy irery io ihany no maty tamin' izany helony izany. Moa tsy Akàna zanak' i Zare va no nanao fahotana, ny amin' ny zavatra natao anatema, moa tsy ny fiangonan' Israely va no nipoahan' ny hatezeran' ny Tompo? Ka dia tsy izy irery no maty noho ny heloka nataony. Lorsque Akân, fils de Zérah, fut infidèle dans l' affaire de l' anathème, la Colère n' atteignit-elle pas la communauté d' Israël entière, quoiqu' il ne fût qu' un seul individu ? Ne dut-il pas mourir pour son crime ? "