Toko sy andininy momba Obeda

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 9.26 And Gaal the son of Ebed came with his brethren, and went over to Shechem: and the men of Shechem put their confidence in him. Dia tonga tao Gala, zanak' i Ebeda, sy ny rahalahiny ka nankany Sekema, ary ny mponina tao Sekema natoky azy. Ary tonga niaraka tamin' ny rahalahiny Gaala, zanak' i Obeda, ka nankany Sikema izy. Natoky azy ny mponina tao Sikema, Gaal, fils d' Obed, accompagné de ses frères, vint à passer par Sichem et il gagna la confiance des notables de Sichem.
...............
Mts / Mpits 9.28 And Gaal the son of Ebed said, Who is Abimelech, and who is Shechem, that we should serve him? is not he the son of Jerubbaal? and Zebul his officer? serve the men of Hamor the father of Shechem: for why should we serve him? Ary hoy Gala, zanak' i Ebeda: Iza moa Abimeleka, ary iza moa Sekema, no hotompointsika? Tsy zanak' i Jerobala va izy? ary tsy Zebola va no lefiny? Manompoa ny taranak' i Hamora, rain' i Sekema; fa nahoana no hanompo io isika? Dia hoy Gaala zanak' i Obeda hoe: Iza moa Abimeleka, ary zovy moa Sikema, no hotompointsika? Tsy zanak' i Jerobaala va izy, ary tsy Zebola va no lefiny? Hianareo no manompoa ny taranak' i Emora, rain' i Sikema. Fa raha izahay, ahoana ange no hanompoanay an' i Abimeleka? Alors Gaal, fils d' Obed, s'écria : " Qui est Abimélek, et qu' est-ce que Sichem, pour que nous lui soyons asservis ? Ne serait-ce pas au fils de Yerubbaal et à Zebul, son lieutenant, de servir les gens de Hamor, père de Sichem ? Pourquoi lui serions-nous asservis, nous ?
...............
Mts / Mpits 9.30 And when Zebul the ruler of the city heard the words of Gaal the son of Ebed, his anger was kindled. Ary rehefa ren' i Zebola, komandin' ny tanàna, ny tenin' i Gala, zanak' i Ebeda, dia nirehitra ny fahatezerany. Nandre ny vavan' i Gaala, zanak' i Obeda, Zebola, governoran' ny tanàna ka nirehitra ny fahatezerany. Zebul, gouverneur de la ville, apprit les propos de Gaal, fils d' Obed, et il en fut irrité.
Mts / Mpits 9.31 And he sent messengers unto Abimelech privily, saying, Behold, Gaal the son of Ebed and his brethren be come to Shechem; and, behold, they fortify the city against thee. Dia naniraka olona mangingina tany amin' i Abimeleka izy hanao hoe: Indro, Gala, zanak' i Ebeda, sy ny rahalahiny dia tonga ato Sekema; ary, indro, mandrendrika ny ato an-tanàna hiodina aminao izy. Nandefa iraka mangingìna tany amin' i Abimeleka izy, hilaza aminy hoe: Indro Gaala, zanak' i Obeda, tonga eto Sikema, miaraka amin' ny rahalahiny, ka mandrendrika ny tanàna hiodina aminao; Il envoya en secret des messagers vers Abimélek, pour dire : " Voici que Gaal, fils d' Obed, avec ses frères, est arrivé à Sichem, et ils excitent la ville contre toi.
...............
Mts / Mpits 9.35 And Gaal the son of Ebed went out, and stood in the entering of the gate of the city: and Abimelech rose up, and the people that were with him, from lying in wait. Dia nivoaka Gala, zanak' i Ebeda, ka nijanona teo anoloan' ny vavahadin' ny tanàna; dia niroatra avy tao ampanotrehana Abimeleka sy ny vahoaka teo aminy. Ary nivoaka Gaala, zanak' i Obeda, ka nipetraka teo am-bavahadin' ny tanàna. Tamin' izay dia niainga avy ao am-panotrehana Abimeleka sy ny vahoaka momba azy. Comme Gaal, fils d' Obed, sortait et faisait halte à l' entrée de la porte de la ville, Abimélek et les gens qui étaient avec lui surgirent de leur embuscade.

  Ruth Rota Rota Livre de Ruth
...............
Rot Rt 4.17 And the women her neighbours gave it a name, saying, There is a son born to Naomi; and they called his name Obed: he is the father of Jesse, the father of David. Ary ny vehivavy namany nifidy ny anarany ka nanao hoe: Misy zazalahy teraka ho an' i Naomy; ary ny anarany nataony hoe Obeda; izy no rain' i Jese, rain' i Davida. Ny vehivavy namany kosa nanome anarana azy nanao hoe: Nahazo zazalahy Noemì, ka nataony hoe Obeda, no anarany. Izy no rain' i Isaia, rain' i Davida. Les voisines lui donnèrent un nom, elles dirent : " Il est né un fils à Noémi " et elles le nommèrent Obed. C' est le père de Jessé, père de David.
...............
Rot Rt 4.21 And Salmon begat Boaz, and Boaz begat Obed, ary Salmona niteraka an' i Boaza; ary Boaza niteraka an' i Obeda; Salmona niteraka an' i Booza, Booza niteraka an' i Obeda, Salmôn engendra Booz et Booz engendra Obed.
Rot Rt 4.22 And Obed begat Jesse, and Jesse begat David. ary Obeda niteraka an' i Jese; ary Jese niteraka an' i Davida. Obeda niteraka an' i Isaia, Isaia niteraka an' i Davida. Et Obed engendra Jessé et Jessé engendra David.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.12 And Boaz begat Obed, and Obed begat Jesse, ary Boaza niteraka an' i Obeda; ary Obeda niteraka an' i Jese; Booza niteraka an' i Obeda, Obeda niteraka an' Isaia, Booz engendra Obed, et Obed engendra Jessé.
...............
1Tt / 1Tan 2.37 And Zabad begat Ephlal, and Ephlal begat Obed, ary Zabada niteraka an' i Efiala; ary Efiala niteraka an' i Obeda; Zabada niteraka an' i Oflala, Oflala niteraka an' i Obeda; Zabad engendra Éphlal, Éphlal engendra Obed,
1Tt / 1Tan 2.38 And Obed begat Jehu, and Jehu begat Azariah, ary Obeda niteraka an' i Jeho; ary Jeho niteraka an' i Azaria; Obeda niteraka an' i Jehò. Jehò niteraka an' i Azariasa. Obed engendra Yéhu, Yéhu engendra Azarya,
...............
1Tt / 1Tan 11.46 Eliel the Mahavite, and Jeribai, and Joshaviah, the sons of Elnaam, and Ithmah the Moabite, sy Eliala Mahavita sy Jeribay sy Josavia, zanak' i Elnama, sy Jitma Moabita Eliela avy any Mahoma; Jeribaì sy Josaia, zanak' i Elnaema; Jetma, Noabita; Eliela sy Obeda ary Jasiela avy any Masobià. Éliel le Mahavite, Yeribaï et Yoshavya, fils d' Elnaam, Yitma le Moabite,
...............
1Tt / 1Tan 26.7 The sons of Shemaiah; Othni, and Rephael, and Obed, Elzabad, whose brethren were strong men, Elihu, and Semachiah. Ny zanakalahin' i Semaia dia Otny sy Refaela sy Obeda ary Elzabada mbamin' ireo rahalahiny, lehilahy mahay, dia Eliho sy Semakia. Zanakalahin' i Semeiasa: Otnì, Refaela, Obeda, Elzabada, mbamin' ireo rahalahiny, samy lehilahy mahery fo, ary Eliò sy Samakiasa. Fils de Shemaya : Otni, Rephaèl, Obed, Elzabad, et ses frères les vaillants Élihu et Semakyahu.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
2Tt / 2Tan 15.1 And the Spirit of God came upon Azariah the son of Oded: Ary ny Fanahin' Andriamanitra tonga tamin' i Azaria, zanak' i Odeda; Tonga tamin' i Azariasa zanak' i Obeda ny Fanahin' Andriamanitra L' esprit de Dieu vint sur Azaryahu, fils d' Oded,
...............
2Tt / 2Tan 15.8 And when Asa heard these words, and the prophecy of Oded the prophet, he took courage, and put away the abominable idols out of all the land of Judah and Benjamin, and out of the cities which he had taken from mount Ephraim, and renewed the altar of the Lord, that was before the porch of the Lord. Ary raha ren' i Asa izany teny izany sy ny faminanian' i Odeda mpaminany, dia niezaka izy ka nanaisotra ny sampy fahavetavetana tamin' ny tanin' ny Joda sy ny Benjamina rehetra ary tamin' ny tanàna izay azony tany amin' ny tany havoan' i Efraima, sady nanavao ny alitaran' i Jehovah izay teo anoloan' ny lavarangana fidirana amin' ny tranon' i Jehovah. mpaminany, dia niezaka izy ka nanaisotra ny sampy fahavetavetana tamin' ny tanin' ny Joda sy ny Benjamina rehetra ary tamin' ny tanàna izay azony tany amin' ny tany havoan' i Efraima, sady nanavao ny alitaran' i Jehovah izay teo anoloan' ny lavarangana fidirana amin' ny tranon' i Jehovah. Nony nandre izany teny izany, dia ny faminanian' i Obeda mpaminany, Asà, dia nihenjana, ka nesoriny avokoa ny fahavetavetana rehetra tamin' ny tanin' i Jodà sy Benjamina ary ny tanàna azony tany amin' ny tendrombohitr' i Efraima, sady nohavaoziny ny otelin' ny Tompo teo anoloan' ny alo-baravaran' ny Tompo. Quand Asa entendit ces paroles et cette prophétie, il se décida à faire disparaître les horribles idoles de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu' il avait conquises dans la montagne d'Éphraïm, puis il remit en état l' autel de Yahvé qui se trouvait devant le Vestibule de Yahvé.
2Tt / 2Tan 23.1 And in the seventh year Jehoiada strengthened himself, and took the captains of hundreds, Azariah the son of Jeroham, and Ishmael the son of Jehohanan, and Azariah the son of Obed, and Maaseiah the son of Adaiah, and Elishaphat the son of Zichri, into covenant with him. Ary tamin' ny taona fahafito Joiada nitombo hery ka nanao fanekena tamin' ny mpifehy zato, dia Azaria, zanak' i Jerohama, sy Isimaela, zanak' i Johanana, sy Azaria, zanak' i Obeda, sy Mahaseia, zanak' i Adaia, ary Elisafata, zanak' 1 Zikry. Tamin' ny taona fahafito, rahefa niha-nahery Joiadà dia nalainy ho mpikambana aminy ny tompon-jato Azariasa zanak' i Jerohama, Ismaela zanak' i Johanàna, Azariasa zanak' i Obeda, Maasiasa zanak' i Adaiasa, ary Elisafata zanak' i Zekrì. La septième année, Yehoyada se décida. Il envoya chercher les officiers de centaines, Azarya fils de Yeroham, Yishmaèl fils de Yehohanân, Azaryahu fils d' Obed, Maaséyahu fils d' Adayahu, Élishaphat fils de Zikri, qui étaient liés à lui par un pacte.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 8.6 Of the sons also of Adin; Ebed the son of Jonathan, and with him fifty males. Ebeda, zanak' i Jonatana, avy tamin' ny taranak' i Adina, mbamin' ny namany dimam-polo lahy; tamin' ny taranak' i Adàna, Hebeda zanak' i Jonatàna, mbamin' ireo dimampolo lahy izay niaraka taminy; des fils de Adîn : Ebed, fils de Yonatân, et avec lui 50 mâles;

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 1.5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse; ary Salmona niteraka an' i Boaza tamin-dRahaba; ary Boaza niteraka an' i Obeda tamin-dRota; ary Obeda niteraka an' i Jese; Salmona niteraka an' i Booza tamin' i Rahaba; Booza niteraka an' i Obeda tamin' i Rota; Obeda niteraka an' i Jese; Jese niteraka an' i Davida mpanjaka. Salmon engendra Booz, de Rahab, Booz engendra Jobed, de Ruth, Jobed engendra Jessé,

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 3.32 Which was the son of Jesse, which was the son of Obed, which was the son of Booz, which was the son of Salmon, which was the son of Naasson, zanak' i Jese, zanak' i Obeda, zanak' i Boaza, zanak' i Salmona, zanak' i Nahasona, zanak' i Jesè, zanak' i Obeda, zanak' i Booza, zanak' i Salmona, zanak' i Naasona, fils de Jessé, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Sala, fils de Naasson,