Haizavamaniry : palma

ravinala
ravinala 2003/10/26
10:38
18° 56' 51"S
48° 14' 03"E