Toko sy andininy momba Sennaara

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 10.10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar. Ary ny niandohan' ny fanjakany dia Babela sy Ereka sy Akada ary Kalne tany amin' ny tany Sinara. Ny niandohan' ny fanjakany dia Babela, Aràka, Akada, ary Kalane any amin' ny tany Senaara. Les soutiens de son empire furent Babel, Érek et Akkad, villes qui sont toutes au pays de Shinéar.
...............
Gen / Jen 11.2 And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there. Ary raha nifindrafindra niantsinanana ny olona, dia nahita tany lemaka tany amin' ny tany Sinara izy ka nonina teo. Nony nandeha niantsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tao amin' ny tany Senaara izy, ka niorim-ponenana teo. Comme les hommes se déplaçaient à l' orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s' y établirent.
Gen / Jen 14.1 And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of nations; Ary tamin' ny andron' i Amrafela. mpanjakan' i Sinara, sy Arioka, mpanjakan' i Elasara. sy Kedorlaomera mpanjakan' i Elama. ary Tidala. mpanjakan' ny Goima, Tamin' ny andron' i Amrafela, mpanjakan' i Senaara, sy Ariòka, mpanjakan' i Elasara, sy Kodorlahomora, mpanjakan' i Elama, ary Tadala, mpanjakan' i Goima, Au temps d' Amraphel roi de Shinéar, d' Aryok roi d' Ellasar, de Kedor-Laomer roi d'Élam et de Tidéal roi des Goyim,
...............
Gen / Jen 14.9 With Chedorlaomer the king of Elam, and with Tidal king of nations, and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings with five. dia tamin' Kedorlaomera, mpanjakan' i Elama, sy Tidala, mpanjakan' ny Goima sy Amrafela, mpanjakan' i Sinara ary Arioka, mpanjakan' i Elasara; dia mpanjaka efatra no niady tamin' ny mpanjaka dimy. dia tamin' i Kodorlahomora, mpanjakan' i Elama, Tadala, mpanjakan' i Goima, Amrafela, mpanjakan' i Senaara, ary Ariòka, mpajakan' i Elasara; efatra noho dimy ireo mpanjaka ireo. contre Kedor-Laomer roi d'Élam, Tidéal roi des Goyim, Amraphel roi de Shinéar et Aryok roi d' Ellasar : quatre rois contre cinq !

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 11.11 And it shall come to pass in that day, that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left, from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea. Ary amin' izany andro izany ny Tompo dia mbola haninjitra ny tànany fanindroany hanavotra ny olony, izay mbola sisa, avy any Syria sy Egypta sy Patrosa sy Etiopia sy Elama sy Sinara sy Hamata Ary ny avy any amin' ny moron-dranomasina. Ary izao no hitranga amin' izany andro izany: Ny Tompo haninjitra ny tànany fanindroany, hanavotra ny sisa amin' ny vahoakany, izay sisa mbola ho hita any Asiria sy Ejipta, sy Patraosy, Etiopia, Elama, Senaara, Hamata sy ireo nosy amin' ny ranomasina. Ce jour-là, le Seigneur étendra la main une seconde fois, pour racheter le reste de son peuple, ce qui restera à Assur et en Égypte, à Patros, à Kush et en Élam, à Shinéar, à Hamat et dans les îles de la mer.

  Book of Daniel Daniela Daniely Livre de Daniel
...............
Dan / Da 1.2 And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, with part of the vessels of the house of God: which he carried into the land of Shinar to the house of his god; and he brought the vessels into the treasure house of his god. Ary ny Tompo nanolotra an' i Joiakima, mpanjakan' ny Joda, mbamin' ny fanaka sasany tao an-tranon' Andriamanitra ho eo an-tànany, ka nentiny ho any amin' ny tany Sinara ireny, ho ao an-tranon' andriamaniny; koa ny fanaka dia nampidiriny tao amin' ny trano firaketan' andriamaniny. Natolotry ny Tompo, ho an-tànany, Joakima, mpanjakan' i Jodà, mbamin' ny fanaka sasany tao an-tranon' Andriamanitra, ka nentiny ireny, ho any amin' ny tany Sennaara, ao amin' ny tranon' ny andriamaniny, sady napetrany tao amin' ny firaketan' andriamaniny ny fanaka. Le Seigneur livra entre ses mains Joiaqim, roi de Juda, ainsi qu' une partie des objets du Temple de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar et déposa les objets dans le trésor de ses dieux.

  Book of Zechariah Zakaria Zakaria Livre de Zacharie
...............
Zak / Za 5.11 And he said unto me, To build it an house in the land of Shinar: and it shall be established, and set there upon her own base. Ary hoy izy tamiko: Hanaovana trano ho azy any amin' ny tany Sinara, ary rehefa vita izany, dia hapetraka ao amin' ny fipetrahany izy. Dia hoy ny navaliny ahy: Hoentiny hanaovan-trano ho azy, any amin' ny tany Sennaara, ka rahefa voaorina izany, dia hapetraka ao izy, ao amin' ny fitoerany. Il me répondit : Elles vont lui bâtir un temple dans la terre de Shinéar, et lui préparer un socle, où elles la placeront.