Toko sy andininy momba Rezina

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 15.37 In those days the Lord began to send against Judah Rezin the king of Syria, and Pekah the son of Remaliah. Tamin' izany andro Izany no vao nampandehanan' i Jehovah an' i Rezina, mpanjakan' i Syria, sy Peka, zanak' i Remalia, hanafika an' i Joda. Nanomboka tamin' izany andro izany ny nampandehanan' ny Tompo an' i Rasina mpanjakan' i Siria sy Fasea zana-dRomeliasa hanafika an' i Jodà. En ces jours-là, Yahvé commença d' envoyer contre Juda Raçôn, roi d' Aram, et Péqah, fils de Remalyahu.
...............
2Mp 16.5 Then Rezin king of Syria and Pekah son of Remaliah king of Israel came up to Jerusalem to war: and they besieged Ahaz, but could not overcome him. Ary tamin' izany dia niakatra hanafika an' i Jerosalema Rezina, mpanjakan' i Syria, sy Peka, zanak' i Remalia, mpanjakan' ny Isiraely; ary nanao fahirano an' i Ahaza izy, nefa tsy naharesy azy. Tamin' izany no niakaran-dRasina mpanjakan' i Siria, sy Fasea zana-dRomeliasa, hanafika an' i Jerosalema. Nanao fahirano an' i Akaza izy ireo, nefa tsy naharesy azy. C' est alors que Raçôn, roi d' Aram, et Péqah fils de Remalyahu, roi d' Israël, partirent en guerre contre Jérusalem, ils l' assiégèrent mais ils ne purent pas la réduire.
2Mp 16.6 At that time Rezin king of Syria recovered Elath to Syria, and drave the Jews from Elath: and the Syrians came to Elath, and dwelt there unto this day. Tamin' izany andro izany Rezina, mpanjakan' i Syria, dia nahalasa an' i Elota ho isan' ny fanjakan' i Syria ka nandroaka ny Jiosy hiala tao; ary ny Syriana nankany Elota ka monina ao mandraka androany. Tamin' izany fotoana izany ihany koa no nahazoan-dRasina indray an' i Elata ho ambany fahefan' ny Siriana, ka noroahiny hiala tao Elata ny Jody, fa ny Siriana no nankao Elata dia monina ao mandrak' androany. En ce temps-là, le roi d' Edom recouvra Elat pour Edom; il expulsa les Judéens d' Elat, les Edomites y entrèrent et ils y sont restés jusqu'à ce jour.
...............
2Mp 16.9 And the king of Assyria hearkened unto him: for the king of Assyria went up against Damascus, and took it, and carried the people of it captive to Kir, and slew Rezin. Dia nanaiky ny teniny ny mpanjakan' i Asyria ka niakatra hamely an' i Damaskosy ary nahafaka azy; dia nentiny ho any Kira ny olona nobaboiny, fa Rezina kosa novonoiny. Nohenoin' ny mpanjakan' i Asiria izy, ka niakatra namely an' i Damasa ny mpanjakan' i Asiria; ary nony azony, nentiny ho babo ho any Kira ny mponina, ary novonoiny ho faty Rasina. Le roi d' Assyrie l' exauça, il monta contre Damas et s' en empara; il déporta les habitants à Qir et fit mourir Raçôn.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.48 The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam, ny taranak' i Rezina, ny taranak' i Nekoda, ny taranak' i Gazama, ny taranak' i Rasina, ny taranak' i Nekodà, ny taranak' i Gazama, les fils de Reçîn, les fils de Neqoda, les fils de Gazzam,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 7.50 The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda, ny taranak' i Reaia, ny taranak' i Rezina, ny taranak' i Nekoda, ny taranak' i Raaiasa, ny taranak' i Rasìna, ny taranak' i Nekodà, les fils de Reaya, les fils de Reçîn, les fils de Neqoda,

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 7.8 For the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin; and within threescore and five years shall Ephraim be broken, that it be not a people. Fa ny lohan' i Syria dia Damaskosy, Ary ny lohan' i Damaskosy dia Rezina (Ary ao anatin' ny dimy amby enim-polo taona dia ho rava ny Efraima ka tsy ho vanon-ko firenena intsony), Satria fa Damasa no lohan' i Siria, ary Rasina no lohan' i Damasa; ka dimy amby enimpolo taona sisa, dia hitsahatra tsy ho vahoaka intsony Efraima. car la tête d' Aram c' est Damas, et la tête de Damas c' est Raçôn; encore soixante-cinq ans, et Éphraïm cessera d'être un peuple.