Toko sy andininy momba Isaka

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 17.19 And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. Ary hoy Andriamanitra: Tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao; ary ny anarany dia hataonao hoe Isaka; ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an' ny taranany mandimby azy. Hoy Andriamanitra: Eny, hitera-dahy ho anao Sarà vadinao; hataonao hoe Isaaka no anarany; ary hanao fanekem-pihavanana aminy aho, dia fanekena mandrakizay ho an' ny taranany hanaraka azy. Mais Dieu reprit : Non, mais ta femme Sara te donnera un fils, tu l' appelleras Isaac, j'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle, pour être son Dieu et celui de sa race après lui.
...............
Gen / Jen 17.21 But my covenant will I establish with Isaac, which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year. Nefa ny fanekeko haoriko amin' Isaka. izay haterak' i Saraha aminao raha avy ny taona toy izao. Ny fanekeko anefa dia haoriko amin' Isaaka, izay haterak' i Sarà, vadinao, ho anao, raha avin-taona toy izao. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que va t' enfanter Sara, l' an prochain à cette saison.
...............
Gen / Jen 21.3 And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. Ary ny anaran' ny zanany izay teraka, ilay naterak' i Saraha taminy dia nataon' i Abrahama hoe Isaka. Ary ny anaran' ilay zaza teraka taminy, naterak' i Sarà taminy, dia nataon' i Abrahama hoe Isaaka. Au fils qui lui naquit, enfanté par Sara, Abraham donna le nom d' Isaac.
Gen / Jen 21.4 And Abraham circumcised his son Isaac being eight days old, as God had commanded him. Dia noforan' i Abrahama Isaka zanany, rehefa teraka havaloana izy, araka izay efa nandidian' Andriamanitra azy. Nony teraka havaloana izy dia noforan' i Abrahama, araka ny efa nandidian' Andriamanitra azy. Abraham circoncit son fils Isaac, quand il eut huit jours, comme Dieu lui avait ordonné.
Gen / Jen 21.5 And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him. Ary efa zato taona Abrahama, raha niteraka an' i Isaka zanany izy. Efa zato taona Abrahama tamin' ny nahaterahan' Isaaka zanany. Abraham avait cent ans lorsque lui naquit son fils Isaac.
...............
Gen / Jen 21.8 And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned. Ary rehefa lehibe ny zaza, dia notazana; ary Abrahama nanao fanasana lehibe tamin' ny andro nanotazana an' Isaka. Nihalehibe ny zaza dia notazana. Ary nanao fanasana lehibe Abrahama tamin' ny andro nanotazana an' Isaaka. L' enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où l' on sevra Isaac.
...............
Gen / Jen 21.10 Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. Dia hoy izy tamin' i Abrahama: Roahy io andevovavy io sy ny zanany; fa ny zanak' io andevovavy io tsy hiray lova amin' ny zanako, dia amin' Isaka. ka hoy izy tamin' i Abrahama: Roahy io andevovavy io sy ny zanany; fa ny zanak' io andevovavy io dia tsy mahazo miray lova amin' ny zanako, amin' Isaaka. et elle dit à Abraham : Chasse cette servante et son fils, il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac.
...............
Gen / Jen 21.12 And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called. Ary hoy Andriamanitra tamin' i Abrahama: Aoka tsy ho ratsy eo imasonao ny amin' ny zaza sy ny andevovavinao; fa izay rehetra lazain' i Saraha aminao, dia ekeo ny teniny, fa avy amin' Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao. Fa hoy Andriamanitra tamin' i Abrahama: Aza atao mampalahelo anao ny amin' ny zaza sy ny andevovavinao, fa na inona na inona angatahin' i Sarà ekeo avokoa, satria avy amin' Isaaka no hihavian' ny taranaka hitondra ny anaranao. mais Dieu lui dit : Ne te chagrine pas à cause du petit et de ta servante, tout ce que Sara te demande, accorde-le, car c' est par Isaac qu' une descendance perpétuera ton nom,
...............
Gen / Jen 22.2 And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Ary hoy Izy: Ento ny zanakao, ny lahitokanao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin' ny tany Moria; ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin' ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao. Dia hoy Andriamanitra: Ento ny zanakao, ilay lahitokanao, ilay tianao, dia Isaaka, ka mankanesa any amin' ny tany Moria, ary rehefa mby any, atero izy ho sorona dorana eo ambonin' ny anankiray amin' ny tendrombohitra hatoroko anao. Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t' en au pays de Moriyya, et là tu l' offriras en holocauste sur une montagne que je t' indiquerai.
Gen / Jen 22.3 And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Ary nifoha maraina koa Abrahama dia nanisy lasely ny borikiny ka nitondra zatovony roa lahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany ary namaky ny hazo hataina amin' ny fanatitra dorana izy dia niainga ka nankany amin' ny tany izay efa nolazain' Andriamanitra taminy, Nifoha maraina koa Abrahama, nanisy lasely ny ampondrany, naka roalahy tamin' ny mpanompony hiaraka aminy, sy Isaaka zanany, ary namaky ny hazo hataina amin' ny sorona dorana, dia niainga nankany amin' ny tany efa nolazain' Andriamanitra azy. Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l' holocauste et se mit en route pour l' endroit que Dieu lui avait dit.
...............
Gen / Jen 22.6 And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son; and he took the fire in his hand, and a knife; and they went both of them together. Dia nalain' i Abrahama ny hazo hataina amin' ny fanatitra dorana ka natataony an' Isaka zanany; fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tànany; ary dia niara-nandeha izy mianaka. Dia nalain' i Abrahama ny hazo hataina amin' ny sorona dorana, ka natataony an' Isaaka zanany, ary ny afo sy ny antsy kosa nentiny teny an-tanany, dia niara-nandeha izy mianaka. Fa hoy Isaaka tamin' i Abrahama rainy: Abraham prit le bois de l' holocauste et le chargea sur son fils Isaac, lui-même prit en mains le feu et le couteau et ils s' en allèrent tous deux ensemble.
Gen / Jen 22.7 And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father: and he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood: but where is the lamb for a burnt offering? Ary Isaka niteny tamin' i Abrahama rainy ka nanao hoe: Ry ikaky ô! dia hoy izy: Inty aho, anaka. Ary hoy izy: Indreto ny afo sy ny kitay; fa aiza kosa izay ondry hatao fanatitra dorana? Dada ô! Ka hoy ny navaliny: Inty aho, anaka. Dia hoy Isaaka: Ny afo sy ny kitay ireto dia efa eto, fa izay zanak' ondry atao sorona dorana kosa no aiza? Isaac s' adressa à son père Abraham et dit : Mon père ! Il répondit : Oui, mon fils ! - Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, mais où est l' agneau pour l' holocauste ?
...............
Gen / Jen 22.9 And they came to the place which God had told him of; and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Ary rehefa tonga teo amin' ny tany izay efa nolazain' Andriamanitra taminy izy, dia nanorina ny alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay; dia namatotra an' i Isaka zanany izy ka nametraka azy tambonin' ny alitara teo ambonin' ny kitay. Nony tonga teo amin' ny fitoerana natoron' Andriamanitra azy izy, dia naorin' i Abrahama teo ny otely; nalahany ny kitay hazo, ary nafatony Isaaka zanany, ka napetrany tambonin' ny otely eo ambonin' ny kitay. Quand ils furent arrivés à l' endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l' autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l' autel, par-dessus le bois.
...............
Gen / Jen 24.4 But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. fa any amin' ny tanin-drazako sy amin' ny havako no halehanao haka vady ho an' Isaka zanako. fa any amin' ny tanindrazako, any amin' ny tany nihaviako, no halehanao haka vady ho an' Isaaka zanako. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, et tu choisiras une femme pour mon fils Isaac.
...............
Gen / Jen 24.14 And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master. koa izay zazavavy hilazako hoe: Mba areno kely ny sininao hisotroako, ka hamaly hoe izy: Misotroa, sady hampisotro ny ramevanao koa aho : dia izy ihany no aoka ho voatendrinao ho an' Isaka mpanomponao; ary izany no hahafantarako fa nasianao soa ny tompoko. ka aoka izay zazavavy hilazako hoe: Ahilano kely ny sininao mba hisotroako, ka hamaly hoe: Misotroa, fa hampisotroiko koa ny ramevanao, no ho ilay notendrenao ho an' Isaaka mpanomponao. Ary izany no hahafantarako fa nampisehoanao hatsaram-po tokoa ny tompoko. La jeune fille à qui je dirai : Incline donc ta cruche, que je boive et qui répondra : Bois et j' abreuverai aussi tes chameaux, ce sera celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et je connaîtrai à cela que tu as montré ta bienveillance pour moi.
...............
Gen / Jen 24.62 And Isaac came from the way of the well Lahairoi; for he dwelt in the south country. Ary Isaka efa tonga avy tamin' ny nalehany tany Bera-lahai-roy; fa nonina tany amin' ny tany atsimo izy. Tamin' izany Isaaka tonga avy any amin' ny fantsakan' i Kaï-Roy ka nonina teo amin' ny tany Atsimo. Isaac était revenu du puits de Lahaï Roï, et il habitait au pays du Négeb.
Gen / Jen 24.63 And Isaac went out to meditate in the field at the eventide: and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, the camels were coming. Ary Isaka nivoaka mba hieritreritra any an-tsaha, rehefa nitehin-ko hariva ny andro; dia nanopy ny masony izy ka nahita fa indrery nisy rameva avy manatona. Indray hariva, raha ilay nivoaka mba hieritreritra tany an-tsaha iny izy, ka nanopy ny masony, dia indreny misy rameva tamy. Or Isaac sortit pour se promener dans la campagne, à la tombée du soir, et, levant les yeux, il vit que des chameaux arrivaient.
Gen / Jen 24.64 And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel. Ary Rebeka koa nanopy ny masony ka nahatazana an' Isaka; dia nidina faingana niala tamin' ny rameva izy. Rebekà koa nanopy ny masony ka nahatazana an' Isaaka, dia nitsambikina niala teny amin' ny rameva; Et Rébecca, levant les yeux, vit Isaac. Elle sauta à bas du chameau
...............
Gen / Jen 24.66 And the servant told Isaac all things that he had done. Ary dia nambaran' ilay mpanompo tamin' Isaka ny zavatra rehetra izay efa nataony. Koa noraisin-dRebekà ny voaliny, dia nisaronany. Nambaran' ity mpanompo tamin' Isaaka avokoa ny zavatra rehetra nataony. Le serviteur raconta à Isaac toute l' affaire qu' il avait faite.
Gen / Jen 24.67 And Isaac brought her into his mother Sarah' s tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her: and Isaac was comforted after his mother' s death. Ary Isaka dia nampandroso an-dRebeka ho ao an-dain' i Saraha reniny ka nampakatra azy ho vadiny; ary tia azy izy, dia nionona ny alahelony an-dreniny. Dia nampandrosoin' Isaaka Rebekà ho ao an-dain' i Sara reniny, sady nampakariny ho vady. Ary tia azy izy, ka nionona ny alahelony an-dreniny. Et Isaac introduisit Rébecca dans sa tente : il la prit et elle devint sa femme et il l' aima. Et Isaac se consola de la perte de sa mère.
...............
Gen / Jen 25.5 And Abraham gave all that he had unto Isaac. Dia natolotr' i Abrahama an' Isaka izay rehetra nananany. Natolotr' i Abrahama an' Isaaka ny fananany rehetra. Abraham donna tous ses biens à Isaac.
Gen / Jen 25.6 But unto the sons of the concubines, which Abraham had, Abraham gave gifts, and sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country. Fa ny zanak' ireo vaditsindranony hafa, izay nananan' i Abrahama, dia samy notolorany avy ka nampandehaniny, dieny mbola velona izy, hiala amin' Isaka zanany hiantsinanana ho any amin' ny tany atsinanana. Fa tolotànana no nomeny ny zanaky ny vaditsindranony; sady mbola velona teo izy dia efa nampandehaniny izy ireo hiala teo amin' Isaaka hiantsinanana any amin' ny tany Atsinanana. Quant aux fils de ses concubines, Abraham leur fit des présents et les envoya, de son vivant, loin de son fils Isaac à l' est, au pays d' Orient.
...............
Gen / Jen 25.9 And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre; Ary nalevin' Isaka sy Isimaela zanany izy tao amin' ny zohy ao Makpela, tao amin' ny sahan' i Efrona, zanak' i Zohara Hetita, izay tandrifin' i Mamre, Nalevin' Isaaka sy Ismaely zanany izy, tao amin' ny zohy any Makpela, amin' ny sahan' i Efrona, zanak' i Seora, Heteana, tandrifin' i Mambre, Isaac et Ismaèl, ses fils, l' enterrèrent dans la grotte de Makpéla, dans le champ d'Éphrôn fils de Çohar, le Hittite, qui est vis-à-vis de Mambré.
...............
Gen / Jen 25.11 And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed his son Isaac; and Isaac dwelt by the well Lahairoi. Ary rehefa maty Abrahama, dia notahin' Andriamanitra Isaka zanany; ary Isaka dia nonina teo akaikin' i Bera-lahai-roy. Nony maty Abrahama nasian' Andriamanitra soa Isaaka zanany; ary tao akaikin' ny fantsakana "Lakaï-Roï" Isaaka no nonina. Après la mort d' Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, et Isaac habita près du puits de Lahaï Roï.
...............
Gen / Jen 25.19 And these are the generations of Isaac, Abraham' s son: Abraham begat Isaac: Ary izao no taranak' Isaka, zanakalahin' i Abrahama: Izao no tantaran' Isaaka zanak' i Abrahama. Voici l' histoire d' Isaac fils d' Abraham. Abraham engendra Isaac.
Gen / Jen 25.20 And Isaac was forty years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel the Syrian of Padanaram, the sister to Laban the Syrian. Abrahama niteraka an' Isaka; ary efa-polo taona Isaka, raha nampakatra an-dRebeka, zanakavavin' i Betoela Syriana, avy tany Mesopotamia, sady anabavin' i Labana Syriana. Abrahama niteraka an' Isaaka. Ary efa efa-polo taona Isaaka vao nampakatra an-dRebekà, zanak' i Batoela Arameana any Padan-Arama, sy anabavin' i Labana Arameana. Isaac avait quarante ans lorsqu' il épousa Rébecca, fille de Bétuel, l' Araméen de Paddân-Aram, et soeur de Laban l' Araméen.
Gen / Jen 25.21 And Isaac intreated the Lord for his wife, because she was barren: and the Lord was intreated of him, and Rebekah his wife conceived. Ary Isaka nangataka tamin' i Jehovah ho an' ny vadiny, satria momba izy; ary nohenoin' i Jehovah ny fangatahany, dia nanan' anaka Rebeka vadiny. Nangataka tamin' ny Tompo ho an' ny vadiny Isaaka, fa momba ravehivavy; ary nohenoin' ny Tompo ny fangatahany, ka dia nanana anaka Rebekà vadiny. Isaac implora Yahvé pour sa femme, car elle était stérile : Yahvé l' exauça et sa femme Rébecca devint enceinte.
...............
Gen / Jen 25.26 And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau' s heel; and his name was called Jacob: and Isaac was threescore years old when she bare them. Ary rehefa afaka izany, dia teraka koa ny rahalahiny, ary ny tànany nihazona ny ombelahin-tongotr' i Esao, dia nataony hoe Jakoba ny anarany; ary efa enim-polo taona Isaka tamin' ny niterahana azy mirahalahy. Efa enim-polo taona Isaaka tamin' ny nahaterahan' izy ireo. Ensuite sortit son frère et sa main tenait le talon d'Ésaü; on l' appela Jacob. Isaac avait soixante ans à leur naissance.
...............
Gen / Jen 25.28 And Isaac loved Esau, because he did eat of his venison: but Rebekah loved Jacob. Ary Isaka tia an' i Esao, satria nankafy ny hazany; fa Rebeka kosa tia an' i Jakoba. Isaaka raiki-pitia an' i Esao, satria nankafy ny haza; fa Rebekà kosa tia an' i Jakoba. Isaac préférait Ésaü car le gibier était à son goût, mais Rébecca préférait Jacob.
Gen / Jen 26.1 And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar. Ary nisy mosary indray teo amin' ny tany afa-tsy ilay mosary voalohany fony fahavelon' i Abrahama. Ary Isaka nankany amin' i Abimeleka mpanjakan' ny Filistina, tany Gerara. Nisy mosary indray tamin' ny tany; hafa fa tsy ilay mosary fony fahavelon' i Abrahama. Ka lasa Isaaka nankany Jerara amin' i Abimeleka, mpanjakan' ny Filistina. Il y eut une famine dans le pays - en plus de la première famine qui eut lieu du temps d' Abraham - et Isaac se rendit à Gérar chez Abimélek, roi des Philistins.
...............
Gen / Jen 26.6 And Isaac dwelt in Gerar: Ary Isaka dia nitoetra tany Gerara. Dia nitoetra tao Jerara Isaaka. Ainsi Isaac demeura à Gérar.
...............
Gen / Jen 26.8 And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife. Ary rehefa nitoetra ela teo izy, dia nitsirika teo am-baravarankely Abimeleka, mpanjakan' ny Filistina, ka nahita fa, indro, Isaka nisangy tamin-dRebeka vadiny. Nony ela no nitoerany tao Jerara, sendra nitazana teo am-baravarankely kosa Abimeleka, mpanjakan' ny Filistina. Ka indro Isaaka hitany nisangy tamin-dRebekà vadiny. Il était là depuis longtemps quand Abimélek, le roi des Philistins, regardant une fois par la fenêtre, vit Isaac qui caressait Rébecca, sa femme.
Gen / Jen 26.9 And Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she is thy wife; and how saidst thou, She is my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die for her. Ary Abimeleka dia niantso an' Isaka ka nanao hoe: Efa hita mihitsy fa vadinao izy, ka nahoana no nolazainao hoe: Anabaviko izy? Ary hoy Isaka taminy: Satria hoy izaho anakampo: Fandrao maty aho noho ny aminy. Dia niantso an' Isaaka izy, ka nanao hoe: Hita fa vadinao mihitsy izy. Ka ahoana no nilazaonao hoe: Anabaviko io. Ary hoy Isaaka taminy: Satria, hoy aho anakampo, sao dia maty aho noho ny aminy. Abimélek appela Isaac et dit : Pour sûr, c' est ta femme ! Comment as-tu pu dire : C' est ma soeur ? Isaac lui répondit : Je me disais : je risque de mourir à cause d' elle.
...............
Gen / Jen 26.12 Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the Lord blessed him. Dia namafy tamin' izany tany izany Isaka ka nahazo zato heny tamin' izay taona izay, satria efa notahin' i Jehovah izy. Ary Isaaka namafy tamin' izany, ka nahavokatra avo zato heny izy tamin' io taona io. Isaac fit des semailles dans ce pays et, cette année-là, il moissonna le centuple. Yahvé le bénit
...............
Gen / Jen 26.16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we. Ary hoy Abimeleka tamin' Isaka: Miala atý aminay; fa ianao mahery lavitra noho izahay. Ary Abimeleka nanao tamin' Isaaka hoe: Mandehàna miala aty aminay hianao, fa efa mahery lavitra noho izahay. Abimélek dit à Isaac : Pars de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous.
Gen / Jen 26.17 And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there. Ary lasa niala teo Isaka, dia nanorina ny lainy teo an-dohasahan' i Gerara ka nonina teo. Dia nandeha Isaaka ka niorin-day teo an-dohasahan' i Jerara sy nonina teo. Isaac partit donc de là et campa dans la vallée de Gérar, où il s'établit.
Gen / Jen 26.18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them. Dia noloaran' Isaka indray ny lavaka fantsakana izay voahady fony fahavelon' i Abrahama rainy, fa efa novonoin' ny Filistina ireny, rehefa maty Abrahama; ary dia nasiany anarana ireny araka ny anarana izay efa nanaovan-drainy azy ihany. Ary ny lavaka fantsakàna voahady fony fahavelon' i Abrahama rainy izay nototofan' ny Filistina nony maty Abrahama dia nohadin' Isaaka indray, ka nasiany anarana araka ny anarana nomen-drainy azy ihany. Isaac creusa de nouveau les puits qu' avaient creusés les serviteurs de son père Abraham et que les Philistins avaient bouchés après la mort d' Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés.
Gen / Jen 26.19 And Isaac' s servants digged in the valley, and found there a well of springing water. Dia nihady teo amin' ny lohasaha ny mpanompon' Isaka ka nahita loharano velona teo. Mbola nihady teo amin' ny lohasaha koa ny mpanompon' Isaaka, ka nahita loharano velona teo. Les serviteurs d' Isaac creusèrent dans la vallée et ils trouvèrent là un puits d' eaux vives.
Gen / Jen 26.20 And the herdmen of Gerar did strive with Isaac' s herdmen, saying, The water is ours: and he called the name of the well Esek; because they strove with him. Ary niady tamin' ny mpiandry ombin' Isaka ny mpiandry omby tao Gerara ka nanao hoe: Anay ny rano; ary ny anaran' ny lavaka fantsakana dia nataon' Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo. Fa niadin' ny mpiandry ondry tao Jerara ny mpiandry ondrin' Isaaka nataony hoe: Anay ny rano. Ka nataon' Isaaka hoe Esaka ny anaran' ny lavaka fantsakàna, satria niadin-dry zareo izy. Mais les bergers de Gérar entrèrent en dispute avec les bergers d' Isaac, disant : L' eau est à nous ! Isaac nomma ce puits Éseq, parce qu' ils s'étaient querellés avec lui.
Gen / Jen 26.21 And they digged another well, and strove for that also: and he called the name of it Sitnah. Dia nihady lavaka fantsakana hafa koa izy, ka niadiany indray io; ary ny anarany dia nataony hoe Sitna. Ary nihady lavaka fantsakàna hafa indray ny mpanompon' Isaaka nefa mbola niadina ihany koa io, ka nataony hoe Sitnà no anarany. Ils creusèrent un autre puits et il y eut encore une dispute à son propos; il le nomma Sitna.
...............
Gen / Jen 26.25 And he builded an altar there, and called upon the name of the Lord, and pitched his tent there: and there Isaac' s servants digged a well. Ary nanorina alitara teo izy, dia niantso ny anaran' i Jehovah sady nanorina ny lainy teo koa; ary nihady lavaka fantsakana teo ny mpanompon' Isaka. Dia nanangana otely teo Isaaka, ka niantso ny anaran' ny Tompo. Ary niorin-day teo izy, ka nihady lavaka fantsakàna teo ny mpanompony. Il bâtit là un autel et invoqua le nom de Yahvé. Il dressa là sa tente. Les serviteurs d' Isaac forèrent un puits.
Gen / Jen 26.26 Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath one of his friends, and Phichol the chief captain of his army. Ary Abimeleka mbamin' i Ahozata sakaizany sy Pikola, komandin' ny miaramilany, dia niala tao Gerara hankany amin' Isaka. Ary nanatona azy avy any Jerara Abimeleka, nomban' i Okozota sakaizany, sy Fikola, filohan' ny tafiny. Abimélek vint le voir de Gérar, avec Ahuzzat son familier et Pikol le chef de son armée.
Gen / Jen 26.27 And Isaac said unto them, Wherefore come ye to me, seeing ye hate me, and have sent me away from you? Fa hoy Isaka taminy: Nahoana ianareo no mankaty amiko, kanefa nankahala ahy ianareo ka nandroaka ahy niala teo aminareo? Fa hoy Isaaka tamin' izy ireo: Ahoana no anatonanareo ahy nefa sady mankahala ahy hianareo no nandroaka ahy hiala tany aminareo? Isaac leur dit : Pourquoi venez-vous à moi, puisque vous me haïssez et que vous m' avez renvoyé de chez vous ?
...............
Gen / Jen 26.30 And he made them a feast, and they did eat and drink. Dia nanao fanasana ho azy Isaka, ka dia nihinana sy nisotro izy. Dia nanao fanasana ho azy ireo Isaaka ka nihinana sy nisotro izy. Il leur prépara un festin, et ils mangèrent et burent.
Gen / Jen 26.31 And they rose up betimes in the morning, and sware one to another: and Isaac sent them away, and they departed from him in peace. Dia nifoha maraina koa izy, ka samy nanao fianianana; dia nampandehanin' Isaka ireo, ka dia lasa nody soa aman-tsara izy. Ary nifoha vao maraina koa izy, dia samy nanao fianianana izy roa tonta, izay izy ireo vao nalefan' Isaaka; ka dia lasa soa aman-tsara niala taminy. Levés de bon matin, ils se firent un serment mutuel. Puis Isaac les congédia et ils le quittèrent en paix.
Gen / Jen 26.32 And it came to pass the same day, that Isaac' s servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water. Ary tamin' izany andro izany dia avy ny mpanompon' Isaka ka nanambara taminy ny amin' ny lavaka fantsakana izay efa nohadiny ka nanao taminy hoe: Efa nahita rano izahay. Tonga tao amin' Isaaka androtr' izay ihany ny mpanompony, nilaza ny momba ny lavaka fantsakàna izay nohadiny tamin' izany ka nanao taminy hoe: Efa nahita rano izahay. Or ce fut ce jour-là que les serviteurs d' Isaac lui apportèrent des nouvelles du puits qu' ils creusaient et ils lui dirent : Nous avons trouvé l' eau !
...............
Gen / Jen 26.35 Which were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah. Dia nangidy tamin' ny fanahin' Isaka sy Rebeka indrindra ireny. Nahasorisorena mafy an' Isaaka sy Rebekà izy ireny. Elles furent un sujet d' amertume pour Isaac et pour Rébecca.
Gen / Jen 27.1 And it came to pass, that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his eldest son, and said unto him, My son: and he said unto him, Behold, here am I. Ary rehefa antitra Isaka, ary pahina ny masony ka tsy nahita, dia niantso an' i Esao lahimatoany izy ka nanao taminy hoe: Anaka; ary hoy izy taminy kosa: Inty aho. Efa antitra Isaaka ka efa nanjavona ny masony ka tsy nahita intsony. Dia niantso an' i Esao zanany lahimatoa izy, ka nanao tamin' ny hoe: Anaka. - Ary hoy io taminy: Inty aho. Isaac était devenu vieux et ses yeux avaient faibli jusqu'à ne plus voir. Il appela son fils aîné Ésaü : Mon fils ! lui dit-il, et celui-ci répondit : Oui !
Gen / Jen 27.2 And he said, Behold now, I am old, I know not the day of my death: Ary hoy izy: Indro fa efa antitra aho, ka tsy fantatro izay andro hahafatesako; Dia hoy Isaaka: Hitanao fa efa antitra aho izao; ary tsy fantatro izay andro hahafatesako. Il reprit : Tu vois, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort.
...............
Gen / Jen 27.5 And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son. And Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it. Ary Rebeka nandre an' Isaka niteny tamin' i Esao zananilahy. Ary dia lasa nankany an-tsaha Esao nitady haza ho entiny. Ary henon-dRebekà kosa ny nitenenan' Isaaka tamin' i Esao, zanany; dia lasa Esao nankany an-tsaha mba hiremby haza sy hitondra azy. Or Rébecca écoutait pendant qu' Isaac parlait à son fils Ésaü. - Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père.
...............
Gen / Jen 27.18 And he came unto his father, and said, My father: and he said, Here am I; who art thou, my son? Ary Jakoba nankany amin' ny rainy ka nanao hoe: Ry ikaky ô! ary hoy kosa izy: Inty aho; iza moa ianao, anaka? Dia nankao amin-drainy Jakoba, ka nanao hoe: Dada ô! - Inty aho, hoy Isaaka, iza moa hianao anaka? Il alla auprès de son père et dit : Mon père ! Celui-ci répondit : Oui ! Qui es-tu, mon fils ?
...............
Gen / Jen 27.20 And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, Because the Lord thy God brought it to me. Ary hoy Isaka tamin' ny zanany: Nanao ahoana, anaka, no dia nalaky nahazo toy izany ianao? Ary hoy izy: Satria Jehovah Andriamanitrao no nampahazo ahy. Fa hoy Isaaka tamin-janany: Ahoana no dia nahazoanao faingana toy izany, anaka? Ka hoy Jakoba: Iaveh Andriamanitrao no nahatonga azy teo anoloako. Isaac dit à son fils Jacob : Comme tu as trouvé vite, mon fils ! - C' est, répondit-il, que Yahvé ton Dieu m' a été propice.
Gen / Jen 27.21 And Isaac said unto Jacob, Come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not. Ary hoy Isaka tamin' i Jakoba; Mba manatòna kely hoe hitsapako anao, anaka, hahafantarako na Esao zanako tokoa ianao, na tsia. Manatòna àry, hoy Isaaka, mba hitsapako anao kely, na hianao tokoa no Esao zanako, na tsia. Isaac dit à Jacob : Approche-toi donc, que je te tâte, mon fils, pour savoir si, oui ou non, tu es mon fils Ésaü.
Gen / Jen 27.22 And Jacob went near unto Isaac his father; and he felt him, and said, The voice is Jacob' s voice, but the hands are the hands of Esau. Ary Jakoba nanatona an' Isaka rainy, ary izy dia nitsapa azy ka nanao hoe: Ny feo dia feon' i Jakoba, fa ny tanana dia tànan' i Esao. Dia nanatona an-drainy Jakoba; ka hoy Isaaka nony nitsapa azy: Ny feony dia feon' i Jakoba, fa ny tànany dia tànan' i Esao. Jacob s' approcha de son père Isaac, qui le tâta et dit : La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü !
...............
Gen / Jen 27.25 And he said, Bring it near to me, and I will eat of my son' s venison, that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did eat: and he brought him wine and he drank. Ary hoy kosa Isaka: Arosoy eto anoloako ary izato hazan' ny zanako hihinanako, mba hitsofan' ny fanahiko rano anao. Ary dia narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro. Dia hoy Isaaka: Arosoy àry hohaniko izato hazan' ny zanako, mba hitsofan' ny fanahiko rano anao. Dia naroson' i Jakoba teo anoloany izany ka nihinana izy; ary notolorany divay koa; ka nisotro. Isaac reprit : Sers-moi et que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Il le servit et il mangea, il lui présenta du vin et il but.
Gen / Jen 27.26 And his father Isaac said unto him, Come near now, and kiss me, my son. Ary hoy Isaka rainy taminy: Mba manatòna kely ka manoroha ahy, anaka. Rahefa izany, hoy Isaaka rainy, taminy: Manatòna hianao anaka, ka manoroha ahy. Son père Isaac lui dit : Approche-toi et embrasse-moi, mon fils !
Gen / Jen 27.27 And he came near, and kissed him: and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, See, the smell of my son is as the smell of a field which the Lord hath blessed: Dia nanatona izy ka nanoroka azy; ary Isaka nandre ny fofon' ny fitafiany, dia nitso-drano azy ka nanao hoe: E! ny fofon' ny zanako. Dia tahaka ny fofon' ny saha izay notahin' i Jehovah. Dia nanatona Jakoba ka nanoroka azy; ary nandre ny hanitry ny fitafiny Isaaka, ka nitso-drano azy, nanao hoe: Eny, ny hanitry ny zanako, dia tahaka ny hanitry ny saha voatso-dranon' ny Tompo. Il s' approcha et embrassa son père, qui respira l' odeur de ses vêtements. Il le bénit ainsi : Oui, l' odeur de mon fils est comme l' odeur d' un champ fertile que Yahvé a béni.
...............
Gen / Jen 27.30 And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting. Ary rehefa vita ny nitsofan' Isaka rano an' i Jakoba, ary vao nidify Jakoba teo anatrehan' Isaka rainy, dia niditra kosa Esao rahalahiny avy nihaza. Vao avy nitso-drano an' i Jakoba Isaaka, ary vao nandao an' Isaaka rainy Jakoba, no tonga avy any am-pihazana kosa Esao, rahalahiny. Isaac avait achevé de bénir Jacob et Jacob sortait tout juste de chez son père Isaac lorsque son frère Ésaü rentra de la chasse.
...............
Gen / Jen 27.32 And Isaac his father said unto him, Who art thou? And he said, I am thy son, thy firstborn Esau. Fa hoy Isaka rainy taminy: Iza indray moa ianao ? Ary hoy izy: Izaho no Esao zanakao lahimatoa. Fa hoy Isaaka, rainy, taminy: Iza moa hianao? Ary hoy izy: Izaho no Esao zanakao lahimatoa. Son père Isaac lui demanda : Qui es-tu ? - Je suis, répondit-il, ton fils premier-né Ésaü.
Gen / Jen 27.33 And Isaac trembled very exceedingly, and said, Who? where is he that hath taken venison, and brought it me, and I have eaten of all before thou camest, and have blessed him? yea, and he shall be blessed. Ary toran-kovitra indrindra Isaka ka nanao hoe: Iza ary ilay naka haza ka nitondra teto amiko, ary efa nihinanako izany rehetra izany, fony tsy mbola tonga ianao, ka efa notsofiko rano izy; eny, hotahina tokoa izy. Tera-kovitra mafy indrindra Isaaka, ka nanao hoe: Iza àry ilay efa naka haza, ka nitondra teo amiko? Fa efa nihinanako avokoa izany, talohan' ny nahatongavanao; ary efa nitso-drano azy aho, ka ho voatsodrano tokoa izy. Alors Isaac fut secoué d' un très grand frisson et dit : Quel est donc celui-là qui a chassé du gibier et me l' a apporté ? De confiance j' ai mangé avant que tu ne viennes et je l' ai béni, et il restera béni !
...............
Gen / Jen 27.35 And he said, Thy brother came with subtilty, and hath taken away thy blessing. Ary hoy rainy: Tonga ny rahalahinao nanandoka ka nahalasa ny tso-dranonao. Fa hoy Isaaka: Tonga ny rahalahinao nanao an-kafetsena ka lasany ny tso-dranonao. Mais celui-ci répondit : Ton frère est venu par ruse et a pris ta bénédiction.
...............
Gen / Jen 27.37 And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I have made him thy lord, and all his brethren have I given to him for servants; and with corn and wine have I sustained him: and what shall I do now unto thee, my son? Dia namaly Isaka ka nanao tamin' i Esao hoe: Indro, efa nataoko ho tomponao izy, ary ny rahalahiny rehetra nomeko ho mpanompony; ary vary sy ranom-boaloboka no namelomako azy; koa inona indray no hataoko aminao, anaka? Fa hoy ny navalin' Isaaka an' i Esao: Efa natsangako ho tomponao izy; sady efa nomeko azy ho mpanompony ny rahalahiny rehetra, ary nataoko be vary aman-divay izy. Ka ny aminao inona indray no azoko hatao, anaka! Isaac, prenant la parole, répondit à Ésaü : Je l' ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs, je l' ai pourvu de froment et de vin. Que pourrais-je faire pour toi, mon fils ?
...............
Gen / Jen 27.39 And Isaac his father answered and said unto him, Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above; Dia namaly Isaka rainy ka nanao taminy hoe: Indro, tsy ho amin' ny tsiron' ny tany ny fonenanao, ary tsy ho amin' ny andon' ny lanitra avy any ambony; Ka izao no navalin' Isaaka rainy azy: Tsy hisy menaky ny tany amin' ny fonenanao. Tsy hisy ando avy amin' ny lanitra. Alors son père Isaac prit la parole et dit : Loin des gras terroirs sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel.
...............
Gen / Jen 27.46 And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth: if Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these which are of the daughters of the land, what good shall my life do me? Ary hoy Rebeka tamin' Isaka: Tsy te-ho velona aho noho ireny zanakavavin' ny Hetita; raha maka vady amin' ny zanakavavin' ny Hetita Jakoba, tahaka ireto izay avy amin' ny zazavavy tompon-tany koa hataoko inona ny aiko ? Ary hoy Rebekà tamin' Isaaka: Boboky ny miaina aho noho ny amin' ireny zanakavavin' i Heta ireny, raha maka vady tahaka ireny Jakoba, amin' ireny zanakavavin' i Heta ireny, amin' ny zazavavy amin' ity tany ity, dia hampaninona ahy intsony izay aina? Rébecca dit à Isaac : Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Hèt. Si Jacob épouse une des filles de Hèt comme celles-là, une des filles du pays, que m' importe la vie ?
Gen / Jen 28.1 And Isaac called Jacob, and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. Ary Isaka nampaka an' i Jakoba ka nitso-drano azy ary namepetra azy hoe : Aza maka vady avy amin' ny zanakavavin' ny Kananita ianao. Dia nantsoin' Isaaka Jakoba, ka notsofiny rano sy nomeny teny hoe: Aza maka vady amin' ny zanakavavin' i Kanaana. Isaac appela Jacob, il le bénit et lui fit ce commandement : Ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan.
...............
Gen / Jen 28.5 And Isaac sent away Jacob: and he went to Padanaram unto Laban, son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob' s and Esau' s mother. Ary Isaka nampandeha an' i Jakoba ka dia lasa izy nankany Mesopotamia, ho any amin' i Labana, zanak' i Betoela Syriana, anadahin-dRebeka, renin' i Jakoba sy Esao. Dia nalefan' Isaaka Jakoba, ka nandeha nankany Padan-Arama, amin' i Labana, zanak' i Batoela, Arameana, anadahin-dRebekà, renin' i Jakoba sy Esao. Isaac congédia Jacob et celui-ci partit en Paddân-Aram chez Laban, fils de Bétuel l' Araméen et frère de Rébecca, la mère de Jacob et d'Ésaü.
Gen / Jen 28.6 When Esau saw that Isaac had blessed Jacob, and sent him away to Padanaram, to take him a wife from thence; and that as he blessed him he gave him a charge, saying, Thou shalt not take a wife of the daughers of Canaan; Ary nony hitan' i Esao fa Isaka efa nitso-drano an' i Jakoba ka efa nampandeha azy ho any Mesopotamia haka vady any ary nitso-drano azy sady namepetra azy hoe: Aza maka vady avy amin' ny zanakavavin' ny Kananita ianao; Hitan' i Esao fa nitso-drano an' i Jakoba Isaaka sy naniraka azy haka vady any Padan-Arama, sady nanome teny azy teo an-pitsofan-drano azy, nanao hoe: Ésaü vit qu' Isaac avait béni Jacob et l' avait envoyé en Paddân-Aram pour y prendre femme, et qu' en le bénissant il lui avait fait ce commandement : Ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan.
...............
Gen / Jen 28.8 And Esau seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father; ary hitan' i Esao fa efa ratsy teo imason' Isaka rainy ny zanakavavin' ny Kananita: Hitan' i Esao fa tsy tian' Isaaka rainy ny zakavavin' i Kanaana, Ésaü comprit que les filles de Canaan étaient mal vues de son père Isaac
...............
Gen / Jen 28.13 And, behold, the Lord stood above it, and said, I am the Lord God of Abraham thy father, and the God of Isaac: the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed; Ary, indro, Jehovah niseho teo amboniny ka nanao hoe: Izaho no Jehovah, Andriamanitr' i Abrahama rainao sy Andriamanitr' Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; Ary niseho tery ambony Iaveh ka nanao hoe: Izaho no Iaveh Andriamanitr' i Abrahama, rainao, sy Andriamanitr' Isaaka; io tany andrianao io, dia homeko anao sy ny taranakao. Voilà que Yahvé se tenait devant lui et dit : Je suis Yahvé, le Dieu d' Abraham ton ancêtre et le Dieu d' Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance.
...............
Gen / Jen 31.18 And he carried away all his cattle, and all his goods which he had gotten, the cattle of his getting, which he had gotten in Padanaram, for to go to Isaac his father in the land of Canaan. dia nitondra ny ombiny sy ny ondry aman' osiny rehetra izy, mbamin' ny fananana rehetra izay efa nohariny, dia ny omby aman' ondry izay efa azony tany Mesopotamia, mba hankany amin' Isaka rainy any amin' ny tany Kanana. Nentiny avokoa ny biby fiompy rehetra, mbamin' ny harena azony rehetra, dia ny biby fiompy nananany, izay azony tany Kanaana. et poussa devant lui tout son bétail, - avec tous les biens qu' il avait acquis, le bétail qui lui appartenait et qu' il avait acquis en Paddân-Aram, - pour aller chez son père Isaac, au pays de Canaan.
...............
Gen / Jen 31.42 Except the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac, had been with me, surely thou hadst sent me away now empty. God hath seen mine affliction and the labour of my hands, and rebuked thee yesternight. Raha tsy Andriamanitry ny raiko, dia Andriamanitr' i Abrahama, Ilay natahoran' Isaka, no nomba ahy, dia ho nampandehaninao maina tokoa aho ankehitriny. Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriako sy ny fisasaran' ny tanako ka nananatra anao halina. Raha tsy ny Andriamanitry ny raiko, dia ny Andriamanitr' i Abrahama sy Ilay atahoran' Isaaka, no nomba ahy, tsy maintsy ho nampandehaninao maina tokoa aho ankehitriny. Nitsinjo ny fahoriako sy ny fisasaran' ny tanako Andriamanitra, ka nitsara antsika izy halina. Si le Dieu de mon père, le Dieu d' Abraham, le Parent d' Isaac, n' avait pas été avec moi, tu m' aurais renvoyé les mains vides. Mais Dieu a vu mes fatigues et le labeur de mes bras et, la nuit passée, il a rendu son jugement.
...............
Gen / Jen 31.53 The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob sware by the fear of his father Isaac. Ny andriamanitr' i Abrahama sy ny andriamanitr' i Nahora, dia ny andriamanitry ny rain' izy mirahalahy anie hitsara antsika. Fa Ilay natahoran' i Isaka rainy kosa no nianianan' i Jakoba. Ary aoka ny Andriamanitr' i Abrahama sy Andriamanitr' i Nakora ary Andriamanitry ny razan' ireo no hitsara antsika. Que le Dieu d' Abraham et le Dieu de Nahor jugent entre nous. Et Jacob prêta serment par le Parent d' Isaac, son père.
Gen / Jen 31.54 Then Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mount. Dia namono zavatra hatao fanatitra teo an-tendrombohitra Jakoba ka nanasa ny havany mba hihinan-kanina; dia nihinana izy ka nitoetra teo an-tendrombohitra nandritra ny alina, Dia nianiana tamin' Ilay atahoran' Isaaka Jakoba. Nanatitra sorona teo an-tendrombohitra Jakoba, ka nanasa ny rahalahiny hihinan-kanina. Dia nihinana izy ireo, sy nipetraka teo an-tendrombohitra nandritra ny alina. Jacob fit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères au repas. Ils prirent le repas et passèrent la nuit sur la montagne.
...............
Gen / Jen 32.9 And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, the Lord which saidst unto me, Return unto thy country, and to thy kindred, and I will deal well with thee: fa hoy izy: Raha tafahaona amin' ny antokony anankiray Esao ka mamely azy, dia handositra kosa ny antokony anankiray. Ary hoy Jakoba: E! ry Andriamanitr' i Abrahama raiko, Andriamanitr' Isaaka raiko, Iaveh izay nilaza tamiko hoe: Modia any amin' ny taninao, sy any amin' ny fitoerana nahaterahanao, fa hanisy soa anao aho. Il se dit : Si Ésaü se dirige vers l' un des camps et l' attaque, le camp qui reste pourra se sauver.
Gen / Jen 32.10 I am not worthy of the least of all the mercies, and of all the truth, which thou hast shewed unto thy servant; for with my staff I passed over this Jordan; and now I am become two bands. Ary hoy Jakoba: E Andriamanitr' i Abrahama raiko, sady Andriamanitr' Isaka raiko, dia Jehovah Izay efa nanao tamiko hoe: Modia any amin' ny taninao sy any amin' ny havanao dia hanao soa aminao Aho; Kely tsinontsinona aho, ka tsy mendrika ny fahasoavana amam-pahamarinana rehetra nataonao tamin' ny mpanomponao, fa ny tehiko ihany no taty amiko no nita ity Jordany ity aho; nefa indro efa tonga antokon' olona roa aho ankehitriny. Jacob dit : Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Yahvé, qui m' as commandé : Retourne dans ton pays et dans ta patrie et je te ferai du bien,
...............
Gen / Jen 35.12 And the land which I gave Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land. ary ny tany izay nomeko an' i Abrahama sy Isaka dia homeko anao; ary ny taranakao mandimby anao koa no homeko ny tany. Ny tany nomeko an' i Abrahama sy Isaaka, dia homeko anao, ary homeko ny taranakao mandimby anao izany tany izany. Le pays que j' ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne, et à ta postérité après toi je donnerai ce pays.
...............
Gen / Jen 35.27 And Jacob came unto Isaac his father unto Mamre, unto the city of Arbah, which is Hebron, where Abraham and Isaac sojourned. Ary Jakoba nankany amin' Isaka rainy tany Mamre, any Kiriat-arba (Hebrona izany), izay nivahinian' i Abrahama sy Isaka. Ary Jakoba tonga tany amin' Isaaka rainy, tany Mambre, any Kiriat-Arabe; dia Hebròna izany, izay nitoeran' i Abrahama sy Isaaka. Jacob arriva chez son père Isaac, à Mambré, à Qiryat-Arba, - c' est Hébron, - où séjournèrent Abraham et Isaac.
Gen / Jen 35.28 And the days of Isaac were an hundred and fourscore years. Ary ny andro niainan' Isaka dia valo-polo amby zato taona. Valo-polo amby zato taona no andro niainan' Isaaka. La durée de la vie d' Isaac fut de cent quatre-vingts ans,
Gen / Jen 35.29 And Isaac gave up the ghost, and died, and was gathered unto his people, being old and full of days: and his sons Esau and Jacob buried him. Dia niala aina Isaka ka maty, ary voangona any amin' ny razany, rehefa tratrantitra sady ela niainana izy; ary dia nandevina azy Esao sy Jakoba zananilahy. Dia niala aina Isaaka, ka maty, ary nakambana tamin' ny razany; tratrantitra sy lava andro niainana izy. Niara-nandevina azy Esao sy Jakoba, zanany. et Isaac expira. Il mourut et il fut réuni à sa parenté, âgé et rassasié de jours; ses fils Ésaü et Jacob l' ensevelirent.
Gen / Jen 46.1 And Israel took his journey with all that he had, and came to Beersheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac. Ary niainga Isiraely nitondra izay rehetra nananany ka nankany Beri-sheba, dia namono zavatra hatao fanatitra ho an' Andriamanitr' Isaka rainy izy. Dia niainga Israely nitondra izay rehetra nananany. Nony tonga teo Bersabea izy, dia nanolotra sorona tamin' ny Andriamanitr' Isaaka rainy. Israël partit avec tout ce qu' il possédait. Arrivé à Bersabée, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac
...............
Gen / Jen 48.15 And he blessed Joseph, and said, God, before whom my fathers Abraham and Isaac did walk, the God which fed me all my life long unto this day, Dia nitso-drano an' i Josefa izy ka nanao hoe: Andriamanitra, Izay nandehanan' i Abrahama sy Isaka razako teo anatrehany, Andriamanitra, Izay Mpiandry ahy hatrizay niainako ka mandraka androany, Dia nitso-drano an' i Josefa izy, ka nanao hoe: Enga anie ka ilay Andriamanitra izay teo anatrehany no nandehanan' i Abrahama sy Isaaka razako, ilay Andriamanitra izay namelona ahy hatrizay niainako ka mandrak' ankehitriny; Il bénit ainsi Joseph : Que le Dieu devant qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon pasteur depuis que je vis jusqu'à maintenant,
Gen / Jen 48.16 The Angel which redeemed me from all evil, bless the lads; and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac; and let them grow into a multitude in the midst of the earth. ny Anjely Izay Mpamonjy ahy tamin' ny loza rehetra: Izy anie hitahy ireto zaza ireto; ary aoka ny anarako sy ny anaran' i Abrahama sy Isaka raiko no hanononana azy, ary hitombo ho maro dia maro eo amin' ny tany anie izy. ary ilay anjely namonjy ahy ho afaka tamin' ny loza rehetra hitso-drano an' ireto zaza ireto. Aoka hantsoina amin' ny anarako, sy amin' ny anaran' i Abrahama sy Isaaka razako izy; ary hitombo ho maro dia maro, eo amin' ny tany. que l' Ange qui m' a sauvé de tout mal bénisse ces enfants, que survivent en eux mon nom et le nom de mes ancêtres, Abraham et Isaac, qu' ils croissent et multiplient sur la terre !
...............
Gen / Jen 49.31 There they buried Abraham and Sarah his wife; there they buried Isaac and Rebekah his wife; and there I buried Leah. Tao no nandevenany an' i Abrahama sy Saraha vadiny; ary tao koa no nandevenany an' Isaka sy Rebeka vadiny; ary tao koa no nandevenako an' i Lea, Tao no nandevenana an' i Abrahama sy Sarà vadiny. Tao no nandevenana an' Isaaka sy Rebekà vadiny. Ary tao no nandevenako an' i Lià. Là furent ensevelis Abraham et sa femme Sara, là furent ensevelis Isaac et sa femme Rébecca, là j' ai enseveli Léa.
...............
Gen / Jen 50.24 And Joseph said unto his brethren, I die: and God will surely visit you, and bring you out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Ary hoy Josefa tamin' ny rahalahiny: Ho faty aho; nefa Andriamanitra hamangy anareo tokoa ka hitondra anareo hiala amin' ity tany ity ho any amin' ny tany izay nianianany tamin' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba homena azy. Ary hoy Josefa tamin' ireo rahalahiny: Izaho ity ho faty; nefa Andriamanitra kosa dia hamangy anareo tokoa sy hampiakatra anareo avy amin' ity tany ity ho any amin' ny tany nianianany homena an' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba. Enfin Joseph dit à ses frères : Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu' il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob.

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 2.24 And God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Ary Andriamanitra nandre ny fitarainany, dia nahatsiaro ny fanekeny tamin' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Koa nohenoin' Andriamanitra ny fitarainany; tsaroany ny fanekeny tamin' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba. Dieu entendit leur gémissement ; Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob.
...............
Eks 3.6 Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face; for he was afraid to look upon God. Dia hoy koa Izy: Izaho no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitr' i Abrahama sy Andriamanitr' Isaka ary Andriamanitr' i Jakoba. Dia nisaron-tava Mosesy, fa natahotra hijery an' Andriamanitra izy. Ary hoy koa izy: Izaho no Andriamanitry ny rainao, Andriamanitr' i Abrahama, Andriamanitr' Isaaka ary Andriamanitr' i Jakoba. Nosaronan' i Moizy ny tavany fa natahotra ny hijery an' Andriamanitra izy. Et il dit : " Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d' Abraham, le Dieu d' Isaac et le Dieu de Jacob. " Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu.
...............
Eks 3.15 And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you: this is my name for ever, and this is my memorial unto all generations. Ary hoy koa Andriamanitra tamin' i Mosesy: Izao no holazainao amin' ny Zanak' Isiraely: Jehovah, Andriamanitry ny razanareo, dia Andriamanitr' i Abrahama sy Andriamanitr' i Isaka ary Andriamanitr' i Jakoba, no efa naniraka ahy ho atý aminareo; izany no anarako mandrakizay, ary izany no hahatsiarovana Ahy hatramin' ny taranaka fara mandimby. Dia hoy koa Andriamanitra tamin' i Moizy: Lazao amin' ny zanak' Israely hoe: Iaveh, Andriamanitry ny razanareo, dia ny Andriamanitr' i Abrahama, Andriamanitr' Isaaka, Andriamanitr' i Jakoba, no maniraka ahy ho aty aminareo. Fa izany no anarako mandrakizay; izany no hahatsiarovana ahy hatramin' ny taranaka fara mandimby. Dieu dit encore à Moïse : " Tu parleras ainsi aux Israélites : "Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d' Abraham, le Dieu d' Isaac et le Dieu de Jacob m' a envoyé vers vous. C' est mon nom pour toujours, c' est ainsi que l' on m' invoquera de génération en génération.
Eks 3.16 Go, and gather the elders of Israel together, and say unto them, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt: Mandehana, dia angòny ny loholon' ny Isiraely, ka lazao aminy hoe: Efa niseho tamiko Jehovah, Andriamanitry ny razanareo, dia Andriamanitr' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ka nanao hoe: Efa namangy anareo tokoa Aho ka nahita ny anaovana anareo atý Egypta; Mandehana, vorio ny loholon' Israely, ka lazao aminy hoe: Niseho tamiko Iaveh, Andriamanitry ny razanareo, dia ny Andriamanitr' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba, nanao hoe: Namangy anareo aho, ary nahita ny anaovan' ny olona anareo any Ejipta. " Va, réunis les anciens d' Israël et dis-leur : "Yahvé, le Dieu de vos pères, m' est apparu - le Dieu d' Abraham, d' Isaac et de Jacob - et il m' a dit : Je vous ai visités et j' ai vu ce qu' on vous fait en Égypte,
...............
Eks 4.5 That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath appeared unto thee. mba hinoan' ireo fa efa niseho taminao Jehovah, Andriamanitry ny razany, dia Andriamanitr' i Abrahama sy Andriamanitr' Isaka ary Andriamanitr' i Jakoba. Narosony ny tànany dia nandray azy izy ka nanjary tehina indray io teo an-tànany. " Afin qu' ils croient que Yahvé t' est apparu, le Dieu de leurs pères, le Dieu d' Abraham, le Dieu d' Isaac et le Dieu de Jacob. "
...............
Eks 6.3 And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them. ary tamin' ny anarako hoe Andriamanitra tsitoha no nisehoako tamin' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nahafantarany Ahy, Efa niseho tamin' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba ho Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra aho; fa mbola tsy nanambara ahy taminy aho araky ny anarako hoe Iaveh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddaï, mais mon nom de Yahvé, je ne le leur ai pas fait connaître.
...............
Eks 6.8 And I will bring you in unto the land, concerning the which I did swear to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob; and I will give it you for an heritage: I am the Lord. Ary Izaho hampiditra anareo any amin' ny tany izay nananganako tanàna homena an' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba; dia homeko ho lovanareo izany: Izaho no Jehovah. Hampidiriko any amin' ny tany efa nianianako homena an' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba hianareo, homeko ho fanananareo izany: izaho no Iaveh. Puis je vous ferai entrer dans la terre que j' ai juré de donné à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous la donnerai en patrimoine, moi Yahvé. "
...............
Eks 32.13 Remember Abraham, Isaac, and Israel, thy servants, to whom thou swarest by thine own self, and saidst unto them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your seed, and they shall inherit it for ever. Tsarovy Abrahama sy Isaka ary Isiraely mpanomponao, izay nianiananao tamin' ny tenanao sy nilazanao hoe: Hahamaro ny taranakareo Aho ho tahaka ny kintana eny amin' ny lanitra; ary izany tany rehetra nolazaiko izany dia homeko ny taranakareo, ary izy handova izany mandrakizay. Fa tsarovy Abrahama sy Isaaka ary Israely mpanomponao izay nilazanao tamim-pianianana amin' ny tenanao hoe: Hohamaroiko toy ny kintana eny an-danitra ny taranakareo ary homeko ny taranakareo izany tany rehetra nolazaiko taminareo izany, ka hanjakany mandrakizay. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit : Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont je vous ai parlé, je le donnerai à vos descendants et il sera leur héritage à jamais. "
Eks 33.1 And the Lord said unto Moses, Depart, and go up hence, thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt, unto the land which I sware unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, Unto thy seed will I give it: Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy hoe: Mandehana miakatra hiala atý ianao sy ny firenena izay nentinao niakatra avy tany amin' ny tany Egypta, ho amin' ny tany izay nianianako tamin' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe: Ny taranakao no homeko azy. Ary hoy Iaveh tamin' i Moizy: Mandehana, miaingà avy eto, hianao sy ny vahoaka nentinao niakatra avy any amin' ny tany Ejipta, ho any amin' ny tany efa nampanantenaiko tamim-pianianana an' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba nataoko hoe: Homeko ny taranakao io. Yahvé dit à Moïse : " Va, monte d' ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, vers la terre dont j' ai dit par serment à Abraham, Isaac et Jacob que je la donnerais à leur descendance.

  Leviticus Fisoronana na Levitikosy Fisoronana na Levitika Le Lévitique
...............
Lev 26.42 Then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember; and I will remember the land. dia hotsarovako ny fanekeko tamin' i Jakoba sy ny fanekeko tamin' Isaka ary ny fanekeko tamin' i Abrahama; ary hotsarovako koa ny tany. dia hotsarovako koa ny fanekeko tamin' i Jakoba, hotsarovako koa ny fanekeko tamin' Isaaka ary ny fanekeko tamin' i Abrahama, dia hotsarovako ny tany. Je me rappellerai mon alliance avec Jacob ainsi que mon alliance avec Isaac et mon alliance avec Abraham, je me souviendrai du pays.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 32.11 Surely none of the men that came up out of Egypt, from twenty years old and upward, shall see the land which I sware unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob; because they have not wholly followed me: Ny olona izay niakatra avy tany Egypta, hatramin' ny roa-polo taona no ho miakatra, dia tsy hisy hahita ny tany izay efa nianianako tamin' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba homena azy, satria tsy tanteraka tamin' ny fanarahana Ahy izy; Tsy hisy hahita ny tany efa nianianako tamin' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba homena azy, ireo olona niakatra avy tany Ejipta, hatramin' ny roapolo taona no ho miakatra, satria tsy nanaraka ahy tsara izy ireo, "Si jamais ces hommes, qui sont sortis d'Égypte et qui ont l'âge de vingt ans au moins, voient le pays que j' ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob..., car ils ne m' ont pas suivi sans défaillance,

  Deuteronomy Fifanekena na Detoronomia Fifanekena na Detoronomy Le Deutéronome
...............
Deo / Dt 1.8 Behold, I have set the land before you: go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto them and to their seed after them. Indro, efa natolotro eo anoloanareo ny tany, idiro ka lovao ny tany izay efa nianianan' i Jehovah tamin' ny razanareo, Abrahama sy Isaka ary Jakoba, homena azy sy ny taranany mandimby azy. Indro, ataoko eo anoloanareo izany tany izany, ka mandehana alaovy hanananareo azy, ny tany efa nianianan' ny Tompo tamin' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba rainareo, homena azy, dia ho azy ireo sy ny taranany mandimby azy. Voici le pays que je vous ai donné ; allez donc prendre possession du pays que Yahvé a promis par serment à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. "
...............
Deo / Dt 6.10 And it shall be, when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildedst not, Ary rehefa entin' i Jehovah Andriamanitrao ianao ho any amin' ny tany izay nianianany tamin' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao homena anao, dia tany misy tanàna lehibe sady tsara, izay tsy nataonao, Raha avy izay hahatafidiran' ny Tompo Andriamanitrao anao any amin' ny tany nianianany tamin' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba razanao, homena anao, tanàna sady soa no lehibe, tsy naorinao; Lorsque Yahvé ton Dieu t' aura conduit au pays qu' il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, aux villes grandes et prospères que tu n' as pas bâties,
...............
Deo / Dt 9.5 Not for thy righteousness, or for the uprightness of thine heart, dost thou go to possess their land: but for the wickedness of these nations the Lord thy God doth drive them out from before thee, and that he may perform the word which the Lord sware unto thy fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Tsy ny fahamarinanao, na ny hitsim-ponao, no andehananao handova ny taniny; fa ny haratsiam-panahin' ireo firenena ireo no androahan' i Jehovah Andriamanitrao azy eo anoloanao hahatò ny teny izay nianianan' i Jehovah tamin' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao. Tsy noho ny fahamarinanao na ny hitsim-ponao no andehananao haka ny taniny ho fanananao, fa noho ny haratsian' ireo firenena ireo no androahan' ny Tompo Andriamanitrao azy eo anoloanao, ary koa mba hahatanterahan' ny teny efa nianianan' ny Tompo tamin' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba razanao. Ce n' est pas en raison de ta juste conduite ni de la droiture de ton coeur que tu entres en possession de leur pays, mais c' est en raison de leur perversité que Yahvé ton Dieu dépossède ces nations à ton profit ; et c' est aussi pour tenir la parole qu' il a jurée à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
...............
Deo / Dt 9.27 Remember thy servants, Abraham, Isaac, and Jacob; look not unto the stubbornness of this people, nor to their wickedness, nor to their sin: Tsarovy ny mpanomponao, dia Abrahama sy Isaka ary Jakoba; fa aza mijery ny ditran' ity firenena ity, na ny haratsiam-panahiny, na ny fahotany, Tsarovy Abrahama sy Isaaka ary Jakoba mpanomponao, fa aza heverinao ny ditran' ity vahoaka ity, na ny faharatsiany amam-pahotany, Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, et ne fais pas attention à l' indocilité de ce peuple, à sa perversité et à son péché,
...............
Deo / Dt 29.12 That thou shouldest enter into covenant with the Lord thy God, and into his oath, which the Lord thy God maketh with thee this day: hanandratany anao ho fireneny, ary mba ho Andriamanitrao Izy, araka izay nolazainy taminao sy araka izay nianianany tamin' ny razanao, dia Abrahama sy Isaka ary Jakoba. mba hanandratany anao anio ho vahoakany, dia izy no ho Andriamanitrao, araka ny nolazainy taminao sy nianianany tamin' ny razanao Abrahama sy Isaaka ary Jakoba. pour faire aujourd' hui de toi un peuple tandis que lui-même sera pour toi un Dieu, comme il te l' a dit et comme il l' a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob.
...............
Deo / Dt 30.20 That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him: for he is thy life, and the length of thy days: that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. dia ny ho tia an' i Jehovah Andriamanitrao ianao ka hihaino ny feony sy hifikitra aminy; fa izany no fiainanao sy fahamaroan' ny andronao, mba honenanao eo amin' ny tany izay nianianan' i Jehovah tamin' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao, homena azy. amin' ny fitiavana an' ny Tompo Andriamanitrao, sy fihainoana ny feony, ary firaiketana aminy, fa izany no fiainanao sy andro lava honenanao any amin' ny tany efa nianianan' ny Tompo homena an' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba, razanao. aimant Yahvé ton Dieu, écoutant sa voix, t' attachant à lui ; car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que Yahvé a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner.
...............
Deo / Dt 34.4 And the Lord said unto him, This is the land which I sware unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, saying, I will give it unto thy seed: I have caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither. Dia hoy Jehovah taminy: Io no tany izay nianianako tamin' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe: Homeko ny taranakao izy; nataoko mahita azy ny masonao, nefa tsy ho tafita ho tonga eny ianao. Dia hoy Iaveh taminy: Io no tany izay nianianako tamin' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba hoe: Homeko ny taranakao izany. Nataoko nahita maso azy hianao, nefa tsy hiditra eny hianao. Yahvé lui dit : " Voici le pays que j' ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob, en ces termes : Je le donnerai à ta postérité. Je te l' ai fait voir de tes yeux, mais tu n' y passeras pas. "

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 24.3 And I took your father Abraham from the other side of the flood, and led him throughout all the land of Canaan, and multiplied his seed, and gave him Isaac. Dia naka an' i Abrahama razanareo avy tany an-dafin' ny Ony Aho ka nitondra azy nitety ny tany Kanana rehetra, dia nahamaro ny taranany ka nanome an' Isaka ho zanany. Nalaiko tany an-dafin' ny ony Abrahama razanareo ary nentiko ho amin' ny tany Kanaana rehetra; nampitomboiko taranaka, ary nomeko an' Isaaka izy. Alors je pris votre père Abraham d' au-delà du Fleuve et je lui fis parcourir toute la terre de Canaan, je multipliai sa descendance et je lui donnai Isaac.
Jos 24.4 And I gave unto Isaac Jacob and Esau: and I gave unto Esau mount Seir, to possess it; but Jacob and his children went down into Egypt. Ary Isaka koa dia nomeko an' i Jakoba sy Esao ho zanany; ary nomeko ho lovan' i Esao ny tendrombohitra Seira; fa Jakoba sy ny taranany kosa nankany Egypta. Isaaka dia nomeko an' i Jakoba sy Esao; ary Esao nomeko ny tendrombohitra Seïra ho fananany, ary Jakoba sy ny zanany nidina nankany Ejipta. A Isaac, je donnai Jacob et Ésaü. A Ésaü, je donnai en possession la montagne de Séïr. Jacob et ses fils descendirent en Égypte.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 18.36 And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near, and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Ary nony tamin' ny fotoan' ny fanatitra hariva dia nanatona Elia mpaminany ka nanao hoe: Jehovah ô. Andriamanitr' i Abrahama sy Isaka ary Isiraely, aoka ho fantatra anio fa Hianao no Andriamanitra amin' ny Isiraely, ary izaho no mpanomponao, ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Nony tamin' ny fotoana fanolorana ny fanatitra, dia nandroso Elia mpaminany, ka nanao hoe: Ry Iaveh Andriamanitr' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba ô! aoka ho fantatra anio fa Andriamanitra amin' Israely hianao, ary izaho dia mpanomponao ka teninao no nanaovako izao zavatra rehetra izao. A l' heure où l' on présente l' offrande, Élie le prophète s' approcha et dit : " Yahvé, Dieu d' Abraham, d' Isaac et d' Israël, qu' on sache aujourd' hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c' est par ton ordre que j' ai accompli toutes ces choses.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 13.23 And the Lord was gracious unto them, and had compassion on them, and had respect unto them, because of his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob, and would not destroy them, neither cast he them from his presence as yet. Fa Jehovah namindra fo taminy sy niantra azy ary nitsinjo azy noho ny fanekeny tamin' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ka tsy ta-handringana azy na hanaisotra azy tsy ho eo anatrehany mandraka ankehitriny. Namindra fo tamin' izy ireo anefa Iaveh ka niantra azy; nitodika azy izy noho ny fanekeny tamin' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba; tsy te-handringana azy ireo izy, na hanesotra azy tsy ho eo anatrehany mandrak' ankehitriny. Mais Yahvé leur fit grâce et les prit en pitié. Il se tourna vers eux à cause de l' alliance qu' il avait conclue avec Abraham, Isaac et Jacob; il ne voulut pas les anéantir et ne les rejeta pas loin de sa face.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.28 The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael. Ny zanakalahin' i Abrahama dia Isaka sy Isimaela. Zanak' i Abrahama: Isaaka sy Ismaela. Fils d' Abraham : Isaac et Ismaèl.
...............
1Tt / 1Tan 1.34 And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac; Esau and Israel. Ary Abrahama niteraka an' Isaka. Ny zanakalahin' i Isaka dia Esao sy Isiraely. Abrahama niteraka an' Isaaka. Zanak' Isaaka: Esao sy Jakoba. Abraham engendra Isaac. Fils d' Isaac : Ésaü et Israël.
...............
1Tt / 1Tan 16.16 Even of the covenant which he made with Abraham, and of his oath unto Isaac; Eny, dia ilay nataony tamin' i Abrahama sy ny fianianany tamin' Isaka, Ny fanekena nifanaovany tamin' i Abrahama, ny fianianana nataony tamin' Isaaka, pacte conclu avec Abraham, serment qu' il fit à Isaac.
...............
1Tt / 1Tan 29.18 O Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this for ever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee: Jehovah ô, Andriamanitry ny razanay, dia Abrahama sy Isaka ary Isiraely, mba ampahareto ao am-pon' ny olonao mandrakizay izany fikasan' ny sainy izany, ka ampiomany ho Anao ny fony; Ry Iaveh, Andriamanitr' i Abrahama sy Isaaka ary Israely razanay ô, tahirizo mandrakizay izany mba ho fomban' ny hevitra ao am-pon' ny vahoakanao, ary tano hitodika aminao ny fony. Yahvé, Dieu d' Abraham, d' Isaac et d' Israël nos pères, garde à jamais cela, formes-en les dispositions de coeur de ton peuple, et fixe en toi leurs coeurs.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 30.6 So the posts went with the letters from the king and his princes throughout all Israel and Judah, and according to the commandment of the king, saying, Ye children of Israel, turn again unto the Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, and he will return to the remnant of you, that are escaped out of the hand of the kings of Assyria. Dia lasa ny tsimandoa nitondra ny taratasy avy tamin' ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitety ny Isiraely sy ny Joda rehetra ka nilaza araka ny didin' ny mpanjaka hoe: Ry zanak' isiraely ô, miverena amin' i Jehovah, Andriamanitr' i Abrahama sy Isaka ary Isiraely, mba hiverenany ho amin' izay sisa aminareo izay tsy azon' ny tànan' ireo mpanjakan' i Asyria. Dia nandeha ny mpihazakazaka nitondra ny taratasin' ny mpanjaka sy ny lehibe any amin' Israely sy Jodà rehetra, ka nilaza, araka ny didin' ny mpanjaka nanao hoe: Ry Zanak' Israely ô, miverena amin' ny Tompo Andriamanitr' i Abrahama sy Isaaka ary Israely, dia hiverina amin' izay sisa izy, dia aminareo izay afaka tsy latsaka eo an-tanan' ny mpanjakan' i Asiria. Des courriers partirent, avec des lettres de la main du roi et des officiers, dans tout Israël et Juda. Ils devaient dire, selon l' ordre du roi : " Israélites, revenez à Yahvé, le Dieu d' Abraham, d' Isaac et d' Israël, et il reviendra à ceux d' entre vous qui restent après avoir échappé à la poigne des rois d' Assyrie.

      Tobia Livre de Tobie
...............
Tb 7.15 Dia nalainy ny tànana havanan' ny zanany vavy nataony teo amin' ny tànana havanan' i Tobia ka hoy izy: Homba anareo anie ny Andriamanitr' i Abrahama, ny Andriamanitr' Isaaka, ary ny Andriamanitr' i Jakoba, hanakambana anareo anie izy, ary hampidina ny tso-dranony feno aminareo. Ragouèl appela sa femme Edna et lui dit : "Ma soeur, prépare la seconde chambre, où tu la conduiras."

      Jodita Livre de Judith
...............
Jdt 8.23 Toy izany koa Isaaka, toy izany Jakoba, toy izany Moizy mbamin' izay rehetra nankasitrahan' Andriamanitra, dia niharam-pahoriana be izy ireo, nefa naharitra tsy nivadika. car notre servitude n' aboutira pas à un retour en grâce, mais le Seigneur notre Dieu en fera une punition infamante.

      Makabeo II 2ème Livre des Maccabées
...............
2M 1.2 Hanasoa anareo anie Andriamanitra, ary hahatsiaro ny fanekeny tamin' i Abrahama, Isaaka sy Jakoba, mpanompony mahatoky. Que Dieu vous comble de ses bienfaits, qu' il se souvienne de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, ses fidèles serviteurs.

  The Psalms Salamo Salamo Les Psaumes
...............
Sal 105.9 Which covenant he made with Abraham, and his oath unto Isaac; Eny, ilay nataony tamin' i Abrahama, Sy ny fianianany tamin' Isaka; Fanekena nataony tamin' i Abrahama; ary fianianana nataony tamin' Isaaka. pacte conclu avec Abraham, serment qu' il fit à Isaac.

      Eklesiastika L'Ecclésiastique
...............
Si 44.22 Nohamafisiny toy izany tamin' Isaaka koa noho ny amin' i Abrahama, ny fitahiana ny firenena rehetra, sy ny fanekena. A Isaac, à cause d' Abraham son père, il renouvela

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 33.26 Then will I cast away the seed of Jacob and David my servant, so that I will not take any of his seed to be rulers over the seed of Abraham, Isaac, and Jacob: for I will cause their captivity to return, and have mercy on them. Dia hariako ny taranak' i Jakoba sy Davida mpanompoko, ka ny taranany tsy mba hanalako ho mpanapaka ny taranak' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba; Fa hampodiko avy amin' ny fahababoana izy ka hamindrako fo. dia amin' izay aho vao hanary ny taranak' i Jakoba sy Davida mpanompoko, ka ho tsy amin' ny taranany intsony no hangalako filohany ho an' ny taranak' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba! Fa hampodiko ireo lasan-ko babo ary hangoraka azy ireo aho. alors je rejetterai la descendance de Jacob et de David mon serviteur et cesserai de prendre parmi ses descendants ceux qui gouverneront la postérité d' Abraham, d' Isaac et de Jacob! Car je vais ramener leurs captifs et les prendre en pitié.

      Baroka Livre de Baruch
...............
Bar 2.34 Koa hampodiko izy ho any amin' ny tany efa nianianako nampanantenaina ny razany, dia Abrahama sy Isaaka ary Jakoba, ka izy ireo no ho tompon' izany; ary hahamaro azy aho, ka tsy hihavitsy izy. Alors je les ramènerai au pays que j' ai promis par serment à leurs pères Abraham, Isaac et Jacob, et ils y seront maîtres. Je les multiplierai et ils ne seront plus diminués.

  Book of Daniel Daniela Daniely Livre de Daniel
...............
Dan / Da 3.35 Aza dia esorinao aminay ny famindram-ponao, noho ny amin' i Abrahama sakaizanao, sy Isaaka mpanomponao ary Israely masinao, ne nous retire pas ta grâce, pour l' amour d' Abraham ton ami et d' Isaac ton serviteur et d' Israël ton saint,

  Book of Amos Amosa Amosy Livre d'Amos
...............
Amo / Am 7.9 And the high places of Isaac shall be desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste; and I will rise against the house of Jeroboam with the sword. Dia ho foana ny fitoerana avon' Isaka, ary ho rava ny fitoera-masin' Isiraely; Ary hitsangana Aho ka hamely sabatra ny taranak' i Jeroboama. Ny fitoerana avon' Isaaka ho foanana; ny fitoera-masin' Israely horavana; ary hitsangana hamely ny taranak' i Jeroboama amin' ny sabatra aho. Les hauts lieux d' Isaac seront dévastés, les sanctuaires d' Israël détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée.
...............
Amo / Am 7.16 Now therefore hear thou the word of the Lord: Thou sayest, Prophesy not against Israel, and drop not thy word against the house of Isaac. Ka mba henoy ny tenin' i Jehovah: Hianao manao hoe: Aza maminany ny hamelezana ny Isiraely, ary aza milaza ny hamelezana ny taranak' Isaka; Koa ankehitriny, mihainoa ny tenin' ny Tompo hianao: Hoy hianao hoe; Aza maminany ny hamelezana an' Israely; ary aza miteny ny hamelezana ny taranak' Isaaka!... Et maintenant, écoute la parole de Yahvé : Tu dis : "Tu ne prophétiseras pas contre Israël, tu ne vaticineras pas contre la maison d' Isaac. "

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 1.2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren; Abrahama niteraka an' i Isaka; ary Isaka niteraka an' i Jakoba; ary Jakoba niteraka an' i Joda mirahalahy avy; Abrahama niteraka an' Isaaka; Isaaka niteraka an' i Jakoba; Jakoba niteraka an' i Jodà mirahalahy avy; Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères,
...............
Mat / Mt 8.11 And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any atsinanana sy any andrefana no ho tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin' ny fanjakan' ny lanitra; Ary izany koa no ilazako aminareo fa maro ny avy any atsinanana sy avy any andrefana no hipetraka hiara-mihinana amin' ny fihinanam-be miaraka amin' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba any amin' ny fanjakan' ny lanitra, Eh bien ! je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le Royaume des Cieux,
...............
Mat / Mt 22.32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living. Izaho no Andriamanitr' i Abrahama sy Andriamanitr' isaka ary Andriamanitr' i Jakoba (Eks. 3. 6)? Andriamanitra tsy an' ny maty, fa an' ny velona. Izaho no Andriamanitr' i Abrahama, sy Andriamanitr' Isaaka, ary Andriamanitr' i Jakoba? Nefa tsy mba Andriamanitry ny maty izy, fa an' ny velona. Je suis le Dieu d' Abraham, le Dieu d' Isaac et le Dieu de Jacob ? Ce n' est pas de morts mais de vivants qu' il est le Dieu ! "

  The Gospel according to Mark Marka Marka L'Évangile selon Saint Marc
...............
Mar / Mk 12.26 And as touching the dead, that they rise: have ye not read in the book of Moses, how in the bush God spake unto him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? Ka ny amin' ny hananganana ny maty, tsy mbola novakinareo va ny eo amin' ny bokin' i Mosesy, eo amin' ilay teny milaza ny Voaroy, dia ny nanaovan' Andriamanitra taminy hoe: Izaho no Andriamanitr' i Abrahama sy Andriamanitr' isaka ary Andriamanitr' i Jakoba? (Eks. 3. 6.) Ary raha ny amin' ny fitsanganan' ny maty, moa tsy mbola novakinareo va ao amin' ny bokin' i Moizy, amin' ilay misy ny voaroy, izay nolazain' Andriamanitra taminy hoe: Izaho no Andriamanitr' i Abrahama, sy Andriamanitr' Isaaka, ary Andriamanitr' i Jakoba? Quant au fait que les morts ressuscitent, n' avez-vous pas lu dans le Livre de Moïse, au passage du Buisson, comment Dieu lui a dit : Je suis le Dieu d' Abraham, le Dieu d' Isaac et le Dieu de Jacob ?

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 3.34 Which was the son of Jacob, which was the son of Isaac, which was the son of Abraham, which was the son of Thara, which was the son of Nachor, zanak' i Jakoba, zanak' isaka, zanak' i Abrahama, zanak' i Tera, zanak' i Nahora, zanak' i Jakoba, zanak' Isaaka, zanak' i Abrahama, zanak' i Tarè, zanak' i Nakora, fils de Jacob, fils d' Isaac, fils d' Abraham, fils de Thara, fils de Nachor,
...............
Lio / Lk 13.28 There shall be weeping and gnashing of teeth, when ye shall see Abraham, and Isaac, and Jacob, and all the prophets, in the kingdom of God, and you yourselves thrust out. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify, raha mahita an' i Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin' ny fanjakan' Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa dia voaroaka any ivelany. Ary amin' izay vao hisy fitomaniana sy fikitroha-nify rahefa hitanareo eo amin' ny fanjakan' Andriamanitra Abrahama sy Isaaka ary Jakoba mbamin' ny mpaminany rehetra, fa hianareo kosa ho voaroaka any ivelany. " Là seront les pleurs et les grincements de dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le Royaume de Dieu, et vous, jetés dehors.
...............
Lio / Lk 20.37 Now that the dead are raised, even Moses shewed at the bush, when he calleth the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. Ary Mosesy aza nanambara teo amin' ilay teny milaza ny Voaroy fa hatsangana ny maty, raha nilaza an' i Jehovah hoe Andriamanitr' i Abrahama sy Andriamanitr' isaka ary Andriamanitr' i Jakoba (Eks. 3. 6). Ary raha ny hoe hitsangana ny maty, dia zavatra efa nambaran' i Moizy teo amin' ilay nilazany ny Voaroy izany, fa tamin' io izy dia niantso ny Tompo hoe: Andriamanitr' i Abrahama sy Andriamanitr' Isaaka ary Andriamanitr' i Jakoba. Et que les morts ressuscitent, Moïse aussi l' a donné à entendre dans le passage du Buisson quand il appelle le Seigneur le Dieu d' Abraham, le Dieu d' Isaac et le Dieu de Jacob.

  The Acts of the Apostles Asa Asa Les Actes des Apôtres
...............
Asa 3.13 The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus; whom ye delivered up, and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go. Andriamanitr' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika, no nanome voninahitra an' i Jesosy Mpanompony, Izay natolotrareo sy nolavinareo teo anatrehan' i Pilato, rehefa nokasainy halefa. Ny Andriamanitr' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika, no nanome voninahitra an' i Jeso Zanany, izay natolotrareo sy nolavinareo teo anatrehan' i Pilaty, na dia nataony halefa aza izy. Le Dieu d' Abraham, d' Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous, vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate, alors qu' il était décidé à le relâcher.
...............
Asa 7.8 And he gave him the covenant of circumcision: and so Abraham begat Isaac, and circumcised him the eighth day; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat the twelve patriarchs. Ary nomeny fanekena amin' ny famorana izy. Ary dia niteraka an' isaka izy ka namora azy tamin' ny andro fahavalo; ary Isaka niteraka an' i Jakoba, ary Jakoba niteraka ny patriarka roa ambin' ny folo lahy. Dia nomeny fanekena amin' ny famorana Abrahama, ka nony niteraka an' i Isaaka dia namora azy tamin' ny andro fahavalo; Isaaka kosa niteraka sy namora an' i Jakoba, ary Jakoba an' ireo Patriarka roa ambin' ny folo lahy. Il lui donna ensuite l' alliance de la circoncision ; c' est ainsi qu'étant devenu père d' Isaac, Abraham le circoncit le huitième jour. Et Isaac fit de même pour Jacob, et Jacob pour les douze patriarches.
...............
Asa 7.32 Saying, I am the God of thy fathers, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. Then Moses trembled, and durst not behold. Izaho no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitr' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba (Eks. 3. 6). Dia tora-kovitra Mosesy ka tsy sahy nandinika. Izaho no Andriamanitry ny razanao, Andriamanitr' i Abrahama, Andriamanitr' Isaaka, ary Andriamanitr' i Jakoba. Tera-kovitra tery Moizy ka tsy sahy nijery akory. "Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d' Abraham, d' Isaac et de Jacob. " Tout tremblant, Moïse n' osait regarder.

  Letter to the Romans Romanina Romana Épître de Saint Paul aux Romains
...............
Rom / Rm 9.7 Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children: but, In Isaac shall thy seed be called. Ary na dia taranak' i Abrahama aza ireo, tsy dia ary zanany avokoa; fa avy amin' isaka no hantsoina izay taranaka ho anao (Gen. 21. 12). ary izay terak' i Abrahama no tsy zanany daholo, fa izao: Ny avy amin' Isaaka ihany no hantsoina ho taranakao; De même que, pour être postérité d' Abraham, tous ne sont pas ses enfants ; mais c' est par Isaac qu' une descendance portera ton nom,
...............
Rom / Rm 9.10 And not only this; but when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac; Ary tsy izany ihany, fa Rebeka koa dia nanan' anaka tamin' ny anankiray, dia tamin' isaka razantsika; Ary tsy Sarà ihany, fa toy izany koa Rebekà, izay nanan-janaka roa tamin' ny lehilahy iray, dia Isaaka raintsika: Mieux encore, Rébecca avait conçu d' un seul homme, Isaac notre père :

  Letter to the Galatians Galatianina Galata Épître de Saint Paul aux Galates
...............
Gal / Ga 4.28 Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise. Fa isika, ry rahalahy, dia zanaky ny teny fikasana tahaka an' isaka. Isika, ry rahalahy, no zanaky ny fampanantenana toa an' Isaaka. Or vous, mes frères, à la manière d' Isaac, vous êtes enfants de la promesse.

  Letter to the Hebrews Hebreo Hebrio Épître de Saint Paul aux Hébreux
...............
Heb 11.9 By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise: Finoana no nivahiniany tany amin' ny tany nolazain' ny teny fikasana, toy ny any an-tanin' olona, mitoetra an-day, mbamin' isaka sy Jakoba, mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy; Ny finoana no nitoerany tany amin' ny tany nampanantenaina toy ny any an-tany fivahiniana, tranolay no nitoerany; toy izany koa Isaaka sy Jakoba izay mpandova izany tany nampanantenaina izany koa; Par la foi, il vint séjourner dans la Terre promise comme en un pays étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu' Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse.
...............
Heb 11.17 By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac: and he that had received the promises offered up his only begotten son, Finoana no nanateran i Abrahama an' isaka, raha nizahan-toetra izy; eny, ny zananilahy tokana no naterin' ilay efa nandray tsara ny teny fikasana, Ny finoana no nanoloran' i Abrahama an' Isaaka ho sorona, raha nozahan-toetra izy. Dia izy izay nandray ny teny fampanantenana, Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, et c' est son fils unique qu' il offrait en sacrifice, lui qui était le dépositaire des promesses,
Heb 11.18 Of whom it was said, That in Isaac shall thy seed be called: dia ilay nilazana hoe: "Avy amin' Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao" (Gen. 21.12). sy nilazana hoe: Avy amin' Isaaka no hihavian' ny taranakao; eny, natolony io zanany lahitokana io; lui à qui il avait été dit : C' est par Isaac que tu auras une postérité.
...............
Heb 11.20 By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Finoana no nitsofan' isaka rano an' i Jakoba sy Esao ny amin' ny zavatra ho avy. Ny finoana no nitsofan' Isaaka rano an' i Jakoba sy Esao ny amin' ny zavatra ho avy. Par la foi encore, Isaac donna à Jacob et à Ésaü des bénédictions assurant l' avenir.

  Letter of James Jakoba Jakoba Épître de Saint Jacques
...............
Jak / Jk 2.21 Was not Abraham our father justified by works, when he had offered Isaac his son upon the altar? Tsy nohamarinina tamin' ny asa va Abrahama razantsika tamin' ny nanaterany an' isaka zanany teo ambonin' ny alitara? Moa tsy ny asa va no nanamarinana an' i Abrahama razantsika, tamin' izy nanolotra an' Isaaka zanany teo ambonin' ny otely? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres quand il offrit Isaac, son fils, sur l' autel ?