Toko sy andininy momba Oholiaba

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 31.6 And I, behold, I have given with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan: and in the hearts of all that are wise hearted I have put wisdom, that they may make all that I have commanded thee; Ary, indro, Izaho efa nanome an' i Oholiaba, zanak' i Ahisamaka, avy amin' ny firenen' i Dana, ho namany; ary ny fon' izay hendry rehetra dia efa nasiako fahendrena, mba hanaovany izay rehetra efa nandidiako anao: Ary indro nanampiko azy koa Ooliaba, zanak' i Akisemeka, avy amin' ny fokon' i Dana, ary efa nasiako fahendrena ny fon' ny lehilahy mahay rehetra, mba hanaovany an' izay rehetra nandidiako anao, Voici que je lui adjoins Oholiab, fils d' Ahisamak, de la tribu de Dan, et j' ai mis la sagesse dans le coeur de tous les hommes au coeur sage pour qu' ils fassent tout ce que je t' ai ordonné :
...............
Eks 35.34 And he hath put in his heart that he may teach, both he, and Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan. Ary ny fahaizana hampianatra koa dia efa nataon' Andriamanitra tao am-pony, dia izy sy Oholiaba, zanak' i Ahisamaka avy amin' ny firenen' i Dana. Efa nataon' Andriamanitra ao am-pony koa ny fahaiza-mampianatra; ary toy izany no nataony tamin' i Ooliaba, zanak' i Akisameka, amin' ny fokon' i Dana. Il a mis en son coeur, à lui ainsi qu'à Oholiab, fils d' Ahisamak, de la tribu de Dan, le don d' enseigner.
Eks 36.1 Then wrought Bezaleel and Aholiab, and every wise hearted man, in whom the Lord put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for the service of the sanctuary, according to all that the Lord had commanded. Dia hiasa Bezalila sy Oholiaba ary ny olona hendry rehetra, izay nomen' i Jehovah fahendrena sy fahiratan-tsaina, hahaizany hanao ny asa rehetra ho amin' ny fanompoana ao amin' ny fitoerana masina, araka izay rehetra nandidian' i Jehovah. Koa Beseleela sy Ooliaba ary ny olo-mahay rehetra, izay nomen' ny Tompo fahaizana amam-pahakingana hahay manao ny taozavatra rehetra momba ny fanompoana eo amin' ny fitoerana masina no hamita azy araka izay rehetra nodidian' ny Tompo hanaovana azy. Beçaléel, Oholiab et tous les hommes à qui Yahvé a donné l' habileté et l' intelligence pour qu' ils sachent faire tout le travail à accomplir au sanctuaire, feront tout comme Yahvé l' a ordonné.
Eks 36.2 And Moses called Bezaleel and Aholiab, and every wise hearted man, in whose heart the Lord had put wisdom, even every one whose heart stirred him up to come unto the work to do it: Ary Mosesy dia nampaka an' i Bezalila sy Oholiaba ary ny olona hendry rehetra, izay nasian' i Jehovah fahendrena tao am-pony, dia izay rehetra nampahazotoin' ny fony hankeo amin' ny asa hanao azy. Dia nampanalain' i Moizy Beseleela sy Ooliaba ary ny olo-mahay rehetra, izay norotsahan' ny Tompo fahaizana ny fony, mbamin' izay rehetra notaomin' ny fony amin' izany asa izany mba hahavita azy. Moïse appela donc Beçaléel, Oholiab et tous les hommes habiles à qui Yahvé avait donné l' habileté, tous ceux que leur coeur portait à s' appliquer à l' ouvrage pour le faire.
...............
Eks 38.23 And with him was Aholiab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan, an engraver, and a cunning workman, and an embroiderer in blue, and in purple, and in scarlet, and fine linen. Ary ny namany dia Oholiaba, zanak' i Ahisamaka, avy amin' ny firenen' i Dana, mpiasa tefy sy rafitra ary mpanenona mahay sady nahay tenona samy hafa soratra tamin' ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika. ary ny nanampy azy dia Ooliaba, zanak' i Akisameka, amin' ny fokon' i Dana, mahay manao sary sokirina, mamorona fomban-taozavatra vaovao, manao tenona misoratsoratra amin' ny jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, rongony madinika. et avec lui Oholiab, fils de Ahisamak, de la tribu de Dan, ciseleur, brodeur, brocheur en pourpre violette et écarlate, en cramoisi et en lin fin.