<-
->

Oha / Oh 30:1 The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spake unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal, Ny teny mavesa-danja nataon' i Agora, zanak' i Jake, dia ny teny nataon-dralehilahy tamin' Itiela, eny, tamin' Itiela sy Okala: Tenin' i Agora, zanak' i Jake; oha-teny. Hoy izany lehilahy izany: Nanasa-tena aho, mba hahalalako an' Andriamanitra, mba hahalalako an' Andriamanitra dia lany ny heriko. Paroles d' Agur, fils de Yaqé, de Massa. Oracle de cet homme pour Itéel, pour Itéel et pour Ukal.
Oha / Oh 30:2 Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man. Izaho dia biby, fa tsy olona, Ary tsy manan-tsain' olombelona aho. Fa ketrina noho ny olona rehetra aho, ary tsy mba sain' olombelona ny ahy. Oui, je suis le plus stupide des hommes, sans aucune intelligence humaine,
Oha / Oh 30:3 I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy. Tsy nianatra fahendrena aho, Na nahazo ny fahalalana ny Iray Masina. Fa tsy mba nianatra ny fahendrena aho, ary tsy fantatro ny fahalalana an' ilay Masina. je n' ai pas appris la sagesse et j' ignore la science des saints.
Oha / Oh 30:4 Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son' s name, if thou canst tell? Iza no efa niakatra tany an-danitra sady nidina indray? Iza no nahangona ny rivotra tao an-tànany? Iza no nahafono ny rano tamin' ny lambany? Iza no nahamisy ny faran' ny tany rehetra? Iza no anarany, ary iza no anaran' ny zanany? Fa toa fantatrao! Iza no miakatra any an-danitra, ary iza no midina avy any? Iza no nanangona ny rivotra teo an-tanany? Iza no nahafono ny rano tamin' ny lambany? Iza no mampiorina mafy ny faran' ny tany rehetra? Iza no anarany, ary iza no anaran-janany? Mahalala izany va hianao? Qui est monté au ciel et puis en est descendu ? qui dans ses poings a recueilli le vent ? qui dans son manteau a serré les eaux ? qui a affermi toutes les extrémités de la terre ? Quel est son nom ? quel est le nom de son fils, si tu le sais ?
Oha / Oh 30:5 Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him. Ny tenin' Andriamanitra dia voadio avokoa; Ampinga ho an' izay mialoka aminy Izy. Voazaha toetra tamin' ny afo avokoa ny tenin' Andriamanitra; ampinga ho an' izay mialoka aminy izy. Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour qui s' abrite en lui.
Oha / Oh 30:6 Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar. Aza manampy ny teniny, fandrao hanariny ianao Ka ho hita fa mpandainga. Aza manampy na inona na inona amin' ny teniny; sao anariny hianao, ka ho hita fa mpandainga. A ses discours, n' ajoute rien, de crainte qu' il ne te reprenne et ne te tienne pour un menteur.
Oha / Oh 30:7 Two things have I required of thee; deny me them not before I die: Zavatra roa loha no angatahiko aminao; Ka aza lavinao, dieny tsy mbola maty aho: Zavatra roa no angatahiko aminao, ka aza dia lavina, dieny mbola tsy maty aho: J' implore de toi deux choses, ne les refuse pas avant que je meure :
Oha / Oh 30:8 Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me: Ampanalaviro ahy ny zava-poana sy ny lainga; Aza manome ahy alahelo na harena; Fahano aho amin' izay anjara-hanina sahaza ho ahy; Ampanalaviro ahy ny fitaka aman-teny mandainga; aza misy omena ahy, na ny fahantrana, na ny harena. Fa izay hanina ilaiko no omeo ahy: éloigne de moi fausseté et paroles mensongères, ne me donne ni pauvreté ni richesse, laisse-moi goûter ma part de pain,
Oha / Oh 30:9 Lest I be full, and deny thee, and say, Who is the Lord? or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain. Fandrao, raha voky aho, dia handà Ka hanao hoe: Iza moa Jehovah? Ary andrao, raha tonga malahelo aho, dia hangalatra Ka hanamavo ny anaran' Andriamanitro. fandrao voky aho dia manda anao, ka hanao hoe: Iza moa Iaveh? ary andrao koa mangalatra aho, raha mahantra, ka hanamavo ny anaran' Andriamanitra. de crainte que, comblé, je ne me détourne et ne dise : " Qui est Yahvé ? " ou encore, qu' indigent, je ne vole et ne profane le nom de mon Dieu.
Oha / Oh 30:10 Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty. Aza manendrikendrika ny mpanompo amin' ny tompony, Fandrao hozoniny ianao ka hahazo heloka. Aza manendrikendrika mpanompo amin' ny tompony, fandrao hozoniny hianao, ka hitondra faisana amin' izany. Ne dénigre pas un esclave près de son maître, de crainte qu' il ne te maudisse et que tu n' en portes la peine.
Oha / Oh 30:11 There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother. Misy taranaka izay manozona ny rainy Sady tsy misaotra ny reniny. Misy taranaka manozona ny rainy, sady tsy misaotra ny reniny. Engeance qui maudit son père et ne bénit pas sa mère,
Oha / Oh 30:12 There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness. Misy taranaka manao azy ho madio, Kanjo tsy voasasa ho afaka amin' ny fahalotoany. Misy taranaka manao ny tenany ho madio, kanjo tsy voasasa amin' ny fahalotoany. engeance pure à ses propres yeux, mais dont la souillure n' est pas effacée,
Oha / Oh 30:13 There is a generation, O how lofty are their eyes! and their eyelids are lifted up. Misy taranaka, endrey ny fiandrandran' ny masony Sy ny fisondrotry ny hodi-masony! Misy taranaka, miandranandram-pijery aoka izany, sady miavoavo hodimaso ery! engeance aux regards altiers et aux paupières hautaines,
Oha / Oh 30:14 There is a generation, whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men. Misy taranaka izay toy ny sabatra ny nifiny, Ary toy ny antsy ny vazany, Hamongotra ny ory tsy ho amin' ny tany Sy ny malahelo tsy ho amin' ny olona. Misy taranaka, ka sabatra ny nifiny, ary antsy ny vazany; hihinana ny ory tsy ho amin' ny tany, sy ny tsy manana tsy ho eo amin' ny olombelona. engeance dont les dents sont des épées, les mâchoires, des couteaux, pour dévorer les pauvres et les retrancher du pays, et les malheureux, d' entre les hommes.
Oha / Oh 30:15 The horseleach hath two daughters, crying, Give, give. There are three things that are never satisfied, yea, four things say not, It is enough: Ny dinta manan-janakavavy roa, dia ny hoe: Omeo, Omeo. Misy zavatra telo tsy mety voky, Eny, efatra aza no tsy manao hoe: Aoka izay: Manan-janakavavy roa ny dinta, dia ny hoe: Omeo! Omeo! Zavatra telo no tsy mety voky, efatra no tsy mba manao hoe: Aoka izay! na oviana na oviana; La sangsue a deux filles : " Apporte! Apporte! " Il y a trois choses insatiables et quatre qui jamais ne disent : " Assez! " :
Oha / Oh 30:16 The grave; and the barren womb; the earth that is not filled with water; and the fire that saith not, It is enough. Ny fiainan-tsi-hita; sy ny kibo momba, Ny tany izay tsy vonton-drano, Ary ny afo koa no tsy mba manao hoe: Aoka izay. dia ny seoly, ny kibo momba, ny tany tsy vonton-drano, ary ny afo koa izay tsy mba manao hoe: Aoka izay! na oviana na oviana. le shéol, le sein stérile, la terre que l' eau ne peut rassasier, le feu qui jamais ne dit : " Assez! "
Oha / Oh 30:17 The eye that mocketh at his father, and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it. Ny maso izay miandranandrana amin-dray Sady tsy mety manaja reny Dia hotsaingotsaingohin' ny goaika eny an-dohasahan-driaka Ary hohanin' ny zana-boromahery. Ny maso maniratsira ny ray, sy maneso ny fanoavan-dreny, dia hogorobahin' ny goaika eny an-dohasahan-driaka, sy hohanin' ny zana-boromahery. L' oeil qui nargue un père et méprise l' obéissance due à une mère, les corbeaux du torrent le crèveront, les aigles le dévoreront.
Oha / Oh 30:18 There be three things which are too wonderful for me, yea, four which I know not: Misy zavatra telo mahagaga ka tsy takatro, Eny, efatra aza no tsy fantatro: Misy zavatra telo mihoatra ny saiko, efatra aza no tsy takatro: Il est trois choses qui me dépassent et quatre que je ne connais pas :
Oha / Oh 30:19 The way of an eagle in the air; the way of a serpent upon a rock; the way of a ship in the midst of the sea; and the way of a man with a maid. Ny nalehan' ny voromahery teny amin' ny habakabaka, Ny nalehan' ny bibilava teny amin' ny vatolampy, Ny nalehan' ny sambo teny amin' ny ranomasina, Ary ny nalehan' ny lehilahy tamin' ny tovovavy. dia ny dia nalehan' ny voromahery teny amin' ny habakabaka; ny dia nalehan' ny bibilava teny amin' ny vatolampy; ny dia nalehan' ny sambo teny amin' ny ranomasina; ary ny famantaran' ny nandehanan' ny lehilahy tamin' ny tovovavy. le chemin de l' aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin du vaisseau en haute mer, le chemin de l' homme chez la jeune femme.
Oha / Oh 30:20 Such is the way of an adulterous woman; she eateth, and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness. Tahaka izany koa no fanaon' ny vehivavy mpijangajanga: Homana izy, dia mamafa ny vavany, Ka dia manao hoe: Tsy nanao ratsy aho. Toy izao no lalan' ny vehivavy mpaka vadin' olona: Mihinana izy, dia mamafa ny vavany, ka manao hoe: Tsy nanao ratsy aho. Telle est la conduite de la femme adultère : elle mange, puis s' essuie la bouche en disant : " Je n' ai rien fait de mal! "
Oha / Oh 30:21 For three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear: Izao fitondrana telo izao no tsy mampandry ny tany, Eny, zavatra efatra aza no tsy zakany; Raha vesaran' ny zavatra telo ny tany no mihorohoro, ary raha vesaran' ny efatra izy no tsy tantiny: Sous trois choses tremble la terre et il en est quatre qu' elle ne peut porter :
Oha / Oh 30:22 For a servant when he reigneth; and a fool when he is filled with meat; Raha ny andevo no tonga mpanjaka, Raha ny adala no voky hanina, raha tsindrian' ny andevo sendra mahazo fanjakana, na adala rahefa voky hanina izy io; un esclave qui devient roi, une brute gorgée de nourriture,
Oha / Oh 30:23 For an odious woman when she is married; and an handmaid that is heir to her mistress. Raha ny vehivavy lany zara no ampakarina, Ary raha ny ankizivavy no mandova ny tompovaviny. na tsindrian' ny vehivavy tsy nisy mpaka raha ampakarina; na ankizivavy mandova tompovavy. une fille odieuse qui vient à se marier, une servante qui hérite de sa maîtresse.
Oha / Oh 30:24 There be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise: Izao zavatra efatra izao dia kely amin' ny etý ambonin' ny tany, Nefa hendry sady mahay: Eto an-tany dia misy biby efatra kely dia kely, nefa hendry dia hendry kosa izy ireo: Il est quatre êtres minuscules sur la terre, mais sages entre les sages :
Oha / Oh 30:25 The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer; Ny vitsika dia firenena tsy matanjaka, Nefa manangona ny haniny amin' ny fahavaratra izy; Ny vitsika izay firenena tsy manan-kery, dia mamonona ny haniny amin' ny fahavaratra; les fourmis, peuple chétif, mais qui, en été, assure sa provende;
Oha / Oh 30:26 The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks; Ny biby hyraka dia firenena tsy manan-kery, Nefa manao ny tranony ao amin' ny harambato izy; Ny damana izay firenena tsy manam-pahefana, dia manao ny tranony eny amin' ny haram-bato. les damans, peuple sans vigueur, mais qui gîtent dans les rochers;
Oha / Oh 30:27 The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands; Ny valala tsy manana mpanjaka, Nefa izy rehetra miainga manao antokony tsara; Ny valala, tsy manam-panjakana, nefa miainga, manao antokony avokoa izy ireo; chez les sauterelles, point de roi! mais elles marchent toutes en bon ordre;
Oha / Oh 30:28 The spider taketh hold with her hands, and is in kings' palaces. Ny antsiantsy dia mandady amin' ny tànany, Nefa tonga ao an-tranon' ny mpanjaka izy. ny antsiantsy, azonao samborin-tanana, nefa ao an-dapan' ny mpanjaka izy. le lézard que l' on capture à la main, mais qui hante les palais du roi.
Oha / Oh 30:29 There be three things which go well, yea, four are comely in going: Misy zavatra telo izay tsara famindra, Eny, efatra aza no tsara fandeha; Misy biby telo tsara famindra, ary efatra no tsara fandeha; Trois choses ont une belle allure et quatre une belle démarche :
Oha / Oh 30:30 A lion which is strongest among beasts, and turneth not away for any; Dia ny liona, izay mahery indrindra amin' ny biby Ka tsy mihemotra na amin' inona na amin' inona, ny liona, biby mahery fo indrindra, tsy mihemotra, na amin' inona na amin' inona hiadiany; le lion, le plus brave des animaux, qui ne recule devant rien;
Oha / Oh 30:31 A greyhound; an he goat also; and a king, against whom there is no rising up. Ny soavaly voaomana hiady sy ny osilahy Ary ny mpanjaka tsy azo toherina. ny biby kinga valahana, mbamin' ny osilahy, ary ny mpanjaka, tsy azon' olona tohaina. le coq bien râblé, ou le bouc, et le roi, quand il harangue le peuple.
Oha / Oh 30:32 If thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil, lay thine hand upon thy mouth. Raha adala ka nanandra-tena ianao, Na efa nisaina hanao ratsy, Dia tampeno ny tananao ny vavanao. Raha dia efa adala loatra hianao, ka mila ho entin' avonavona, raha manan-kevitra izany hianao, dia tampeno tanana ny vavanao; Si tu fus assez sot pour t' emporter et si tu as réfléchi, mets la main sur ta bouche!
Oha / Oh 30:33 Surely the churning of milk bringeth forth butter, and the wringing of the nose bringeth forth blood: so the forcing of wrath bringeth forth strife. Ny fanontsankontsanana ny ronono no miteraka rononomandry, Ny fanolanana ny orona no miteraka rà; Ary ny fanetsiketsehana ny fahatezerana no miteraka ady. fa ny fivelezana ny ronono miteraka dibera, ny fanerena ny orona miteraka ra; ary ny fanohinana ny hatezerana, miteraka fifandirana. Car en pressant le lait, on obtient le beurre, en pressant le nez, on obtient le sang, en pressant la colère, on obtient la querelle.

<-
->