<-
->

Oha / Oh 11:1 A false balance is abomination to the Lord: but a just weight is his delight. Ny mizana mandainga dia fahavetavetana eo imason' i Jehovah; Fa ny vato marina no ankasitrahany. Ny mizana mandainga, dia hankahalain' ny Tompo, fa ny lanja marina no ankasitrahany. La balance fausse est une abomination pour Yahvé, mais le poids juste a sa faveur.
Oha / Oh 11:2 When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom. Raha tonga ny fiavonavonana, dia tonga koa ny fahafaham-baraka; Fa ao amin' ny manetry tena no misy fahendrena. Raha tonga ny fiavonavonana, ho tonga koa ny fahafaham-baraka; fa ny fahendrena kosa miaraka amin' ny manetry tena. Vienne l' insolence, viendra le mépris, mais chez les humbles se trouve la sagesse.
Oha / Oh 11:3 The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them. Ny fahitsian' ny mahitsy no mitarika azy; Fa ny faharatsian' ny mpivadika mahatonga fandringanana amin' ny tenany. Ny fahatsoran' ny olo-mahitsy fo mitari-dalana azy, fa ny fiolikoliky ny mpamadika kosa, mandringana azy. Leur honnêteté conduit les hommes droits, leur perversité mène les traîtres à la ruine.
Oha / Oh 11:4 Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death. Ny harena dia tsy mahasoa amin' ny andro fahatezerana; Fa ny fahamarinana no mamonjy tsy ho azon' ny fahafatesana. Ny harena tsy mahasoa amin' ny andron' ny fahatezerana; fa ny fahamarinana no manafaka amin' ny fahafatesana. Au jour de la fureur, la richesse sera inutile, mais la justice délivre de la mort.
Oha / Oh 11:5 The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness. Ny fahamarinan' ny marina mandamina ny alehany; Fa ny ratsy fanahy lavon' ny haratsiany ihany. Ny fahamarinan' ny marina, manitsy ny lalany, fa ny ratsy fanahy kosa lavo noho ny faharatsiany. La justice de l' homme honnête rend droit son chemin, le méchant succombe dans sa méchanceté.
Oha / Oh 11:6 The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness. Ny fahamarinan' ny mahitsy mamonjy azy; Fa ny mpivadika dia voafandriky ny filàny. Ny fahamarinan' ny olo-mahitsy fo mamonjy azy; fa ny olona mpivadika kosa, voafandriky ny haratsiany. Leur justice sauve les hommes droits, dans leur convoitise les traîtres sont pris.
Oha / Oh 11:7 When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth. Raha maty ny ratsy fanahy, dia foana ny fanantenany, Eny, foana ny fanantenan' ny mpanao ratsy. Rahefa maty ny ratsy, foana ny fanantenany; ary levona ny fanantenan' ny mpanao ratsy. L' espérance du méchant périt à sa mort, l' espoir mis dans les richesses est anéanti.
Oha / Oh 11:8 The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead. Ny marina dia vonjena amin' ny fahoriana; Fa ho avy kosa ny ratsy fanahy hisolo azy. Ny marina vonjena ho afa-pahoriana; fa ny ratsy fanahy no hilatsaka hisolo azy ao. Le juste échappe à l' angoisse, le méchant y vient à sa place.
Oha / Oh 11:9 An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered. Ny vavan' ny mpihatsaravelatsihy no animbany ny namany; Fa ny fahalalana no hanafahana ny marina. Ny tsy mivavaka manomana ny fandringanana ny namany, amin' ny vavany; fa ny marina dia hovonjena amin' ny fahaizana. Par sa bouche l' impie ruine son prochain, par le savoir les justes se tirent d' affaire.
Oha / Oh 11:10 When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting. Raha miadana ny marina, dia ravoravo ny tanàna; Fa raha ringana ny ratsy fanahy, dia velona ny hoby. Mifaly ny tanana, raha sambatra ny marina; mihoby hafaliana ny olona, raha ringana ny ratsy fanahy. Au bonheur des justes, la cité exulte, à la perte des méchants, c' est un cri de joie.
Oha / Oh 11:11 By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked. Ny fisaoran' ny marina no isandratan' ny tanàna; Fa ny vavan' ny ratsy fanahy no aharavany. Ny tso-dranon' ny olo-mahitsy fo no androsoan' ny tanana, fa ny vavan' ny ratsy fanahy mandrava azy. Par la bénédiction des hommes droits s'élève une ville, par la bouche des méchants, elle est démolie.
Oha / Oh 11:12 He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace. Tsy ampy saina izay manamavo ny namany; Fa izay hendry dia mangina. Tsy ampy saina izay manamavo ny namany, fa ny manan-tsaina mangina. Qui méprise son prochain est privé de sens; l' homme intelligent se tait.
Oha / Oh 11:13 A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter. Izay mandehandeha manaratsy dia manambara ny hevitra afenina; Fa ny olona mahatoky tsy mba tia lazalaza. Ny mpifosa manambara ny zavatra afenina; fa ny olona mahatoky kosa, mitana izany tsy hiseho. C' est un colporteur de médisance, celui qui révèle les secrets, c' est un esprit sûr, celui qui cache l' affaire.
Oha / Oh 11:14 Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety. Raha tsy misy mpitondra, dia rava ny firenena; Fa handry fahizay, raha maro ny mpanolo-tsaina. Rava ny vahoaka tsy misy mpitondra; fa ny hamaroan' ny mpanolo-tsaina foto-pamonjena. Faute de direction un peuple succombe, le succès tient au grand nombre de conseillers.
Oha / Oh 11:15 He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure. Hahita loza tokoa ny mianto-bahiny: Fa mitoetra tsy manana ahiahy ny tsy tia antoka. Izay miantoka olon-tsy fantany, ho tratry ny nenina; fa izay malain-kiantoka, dia handry fahizay. Celui qui cautionne l'étranger se fait du tort, qui répugne à toper est en sécurité.
Oha / Oh 11:16 A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches. Ny vehivavy tsara tarehy mahazo dera; Ary ny mpanao an-keriny mahazo harena. Ny vehivavy mahafinaritra, mahazo voninahitra; ny lehilahy mahery fo, mahazo harena. Une femme gracieuse acquiert de l' honneur, les violents acquièrent la richesse.
Oha / Oh 11:17 The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh. Ny olona mamindra fo dia mahazo soa ho an' ny tenany; Fa ny lozabe dia todin' ny halozany. Ny olona antra namana, manao soa amin' ny fanahiny; fa ny olona loza be, mampahory ny nofony. L' homme miséricordieux fait du bien à soi-même, mais un homme intraitable afflige sa propre chair.
Oha / Oh 11:18 The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward. Ny ratsy fanahy dia mahazo valiny tsy mahasoa; Fa izay mamafy fahamarinana no mahazo izay tena tambiny tokoa. Ny ratsy fanahy manao lahasa manodoka, fa izay mamafy fahamarinana kosa dia efa azo antoka ny valiny. Le méchant accomplit un travail décevant, à qui sème la justice, la récompense est assurée.
Oha / Oh 11:19 As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death. Ny tena fahamarinana dia mamantana any amin' ny fiainana; Fa izay fatra-panaraka ny ratsy dia iharan' ny fahafatesana. Ny fahamarinana mahatonga amin' ny fiainana; fa izay manenjika ny haratsiana iharam-pahafatesana. Qui établit la justice va à la vie, qui poursuit le mal, à la mort.
Oha / Oh 11:20 They that are of a froward heart are abomination to the Lord: but such as are upright in their way are his delight. Fahavetavetana eo imason' i Jehovah ny meloka am-po; Fa ankasitrahany kosa izay mandeha tsy misy tsiny. Halan' ny Tompo ny olona ratsy fo, fa izay tsy manan-tsiny amin' ny lalany dia ankasitrahany. Abomination pour Yahvé : les coeurs tortueux; il aime ceux dont la conduite est honnête.
Oha / Oh 11:21 Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered. Azo itompoana tokoa fa tsy maintsy hampijalina ny ratsy fanahy; Fa ny taranaky ny marina no hovonjena. Eny tokoa tsy ho afa-tsazy ny ratsy fanahy, ary ny taranaky ny marina ho voavonjy. A coup sûr, le méchant ne restera pas impuni, mais la race des justes sera sauve.
Oha / Oh 11:22 As a jewel of gold in a swine' s snout, so is a fair woman which is without discretion. Toy ny kavim-bolamena eo amin' ny oron-kisoa Ny vehivavy tsara tarehy tsy manam-pahendrena. Toy ny kavim-bolamena eo amin' ny oron-kisoa, ny vehivavy tsara tarehy tsy ampy saina. Un anneau d' or au groin d' un pourceau : une femme belle mais dépourvue de sens.
Oha / Oh 11:23 The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath. Ny soa ihany no irin' ny marina; Fa fahatezerana no fanantenan' ny ratsy fanahy. Ny soa ihany no hany irin' ny marina; fa ny hotezerana kosa no andrasan' ny ratsy fanahy. Le souhait des justes, ce n' est que le bien, l' espoir des méchants, c' est la colère.
Oha / Oh 11:24 There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Misy mahafoy, nefa mitombo fananana ihany; Ary misy fatra-pahihitra loatra, nefa tonga malahelo ihany. Ity mahafoy an-kazavam-po moa, mitombo harena; fa itsy fatra-pitsitsy kosa, vao mainka mahantra. Tel est prodigue et sa richesse s' accroît, tel amasse sans mesure et ne fait que s' appauvrir.
Oha / Oh 11:25 The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself. Izay manisy soa olona hohatavezina; Ary izay mandena dia mba holemana kosa. Ny fanahy manao soa, hohatavezina; ary izay manondraka dia hotondrahana koa. L'âme qui bénit prospérera, et qui abreuve sera abreuvé.
Oha / Oh 11:26 He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it. Izay tsy mamoaka ny variny dia ozonin' ny olona; Fa saotra no ho amin' ny lohan' izay mivarotra. Izay tsy mamoaka ny variny ozonin' ny vahoaka, fa ny lohan' izay mivarotra azy no idinan' ny tsodrano. Le peuple maudit l' accapareur de blé, bénédiction sur la tête de celui qui le vend.
Oha / Oh 11:27 He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him. Izay fatra-pikatsaka ny tsara no mitady ny mahafinaritra; Fa izay mitady ny ratsy dia hiharan' izany. Izay mikatsaka ny tsara mahazo fanambinana, fa izay mitaky ny ratsy, ho tratry ny ratsy. Qui vise le bien obtient la faveur, qui poursuit le mal, celui-ci l' atteindra.
Oha / Oh 11:28 He that trusteth in his riches shall fall; but the righteous shall flourish as a branch. Izay matoky ny hareny dia ho lavo; Fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso. Ho lavo izay mitoky amin' ny harena, fa hitsimoka toy ny ravina kosa ny marina. Qui se fie en la richesse tombera, mais les justes pousseront comme le feuillage.
Oha / Oh 11:29 He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart. Izay mampidi-doza amin' ny ankohonany dia mandova ny rivotra; Ary ny adala dia tonga mpanompon' ny hendry. Izay manakorontana ny tranony, handova rivotra, ary izay adala, ho tonga mpanompon' ny olon-kendry. Qui laisse sa maison en désordre hérite le vent, et le fou devient esclave du sage.
Oha / Oh 11:30 The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise. Ny vokatry ny marina dia hazon' aina, Ary ny hendry dia mahataona olona. Hazon' aina no vokatry ny marina; ary hendry izay mahazo ny fanahin' olona. Le fruit du juste est un arbre de vie; le sage captive les âmes.
Oha / Oh 11:31 Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner. Indro, ny marina aza dia valiana etý an-tany, Koa mainka fa ny ratsy fanahy sy ny mpanota! Raha ny marina aza, valiana sazy aty an-tany; mainka ny ratsy fanahy sy ny mpanota. Si le juste ici-bas reçoit son salaire, combien plus le méchant et le pécheur.

<-
->