<-
->

Oha / Oh 6:1 My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger, Anaka, raha niantoka ny namanao ianao Ary nandray tanana hiantoka ny hafa, Anaka, raha niantoka ny sakaizanao hianao, raha nametra-teny hiantoka ny hafa, Mon fils, si tu t' es porté garant envers ton prochain, si tu as topé dans la main en faveur d' un étranger,
Oha / Oh 6:2 Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth. Ka voafandriky ny teny naloaky ny vavanao ianao Sady voasingotry ny teny naloaky ny vavanao, raha voasingotry ny teny naloaky ny vavanao, sy azon' ny teny naloaky ny vavanao, si tu t' es lié par les paroles de ta bouche, si tu es pris aux paroles de ta bouche,
Oha / Oh 6:3 Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend. Dia izao no ataovy, anaka, ka afaho ny tenanao (Satria efa mby eo an-tanan' ny namanao ianao): Andeha mihohoka sy mifona mafy amin' ny namanao. dia izao no mba ataovy, ry havako: mitsoaha amin' izany! Matoa latsaka eo an-tanan' ny namanao hianao, dia mandehana mihohoka aminy ary mandodona azy mafy! fais donc ceci, mon fils, pour te tirer d' affaire, puisque tu es tombé aux mains de ton prochain : Va, prosterne-toi, importune ton prochain,
Oha / Oh 6:4 Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Aza avela hatory akory ny masonao, Ary aza avela hilondolondo ny hodimasonao. Aza avela hatory ny masonao, na ho rendremana akory ny hodimasonao; n' accorde ni sommeil à tes yeux ni repos à tes paupières,
Oha / Oh 6:5 Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler. Afaho ny tenanao toy ny gazela miala amin' izay mihazona azy, Ary toy ny voron-kely miala amin' ny tanan' ny mpamandrika. mitsoaha, toy ny serfavavy eo an-tanan' ny mpihaza; toy ny vorona eo an-tanan' ny mpamandrika. dégage-toi, comme du filet la gazelle, ou comme l' oiseau de la main de l' oiseleur.
Oha / Oh 6:6 Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise: Mandehana any amin' ny vitsika, ry ilay malaina; Diniho ny fanaony, ka mba hendre; Mandehana mankany amin' ny vitsika, ry ilay kamo; diniho ny lalany ka mba hendry. Va voir la fourmi, paresseux! observe ses moeurs et deviens sage :
Oha / Oh 6:7 Which having no guide, overseer, or ruler, Tsy manana komandy ireny, Na mpifehy, na mpanapaka, Tsy manam-pifehy izy, na mpitandrina ny ataony, na mpanjaka, elle qui n' a ni magistrat, ni surveillant ni chef,
Oha / Oh 6:8 Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. Nefa mamory ny haniny raha fahavaratra izy, Ary manangona ny fihinany amin' ny fararano. nefa, fahavaratra izy, mamory hanina, manangona ny fivelomany izy amin' ny finjinjana. durant l'été elle assure sa provende, et amasse, au temps de la moisson, sa nourriture.
Oha / Oh 6:9 How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep? Mandra-pahoviana no mbola handry ihany ianao, ry ilay malaina? Rahoviana no hifoha amin' ny torimasonao ianao? Mandra-pahoviana no mbola handrianao, ry ilay kamo, rahoviana hianao no vao hifoha amin' ny torimasonao? Jusques à quand, paresseux, resteras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?
Oha / Oh 6:10 Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep: Mbola hatory kely ihany, mbola ho renoka kely ihany, Ary mbola hanohon-tanana kely hatory, Torimaso kely, faharendremana kely, fanohonan-tanana kely eo am-pandriana. Un peu dormir, un peu s' assoupir, un peu croiser les bras en s' allongeant,
Oha / Oh 6:11 So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. Dia ho tonga toy ny lehilahy mimaona hamely ny alahelonao, Ary ny fahantranao ho toy ny jiolahy. Dia ho tonga toy ny mpivahiny ny fahantranao, ary toy ny lehilahy mitam-piadina ny tsy fahampian-kanina! et, tel un rôdeur, viendra l' indigence, et la disette comme un mendiant.
Oha / Oh 6:12 A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth. Ny olona tena ratsy fanahy sy mpanao ratsy Dia ilay mandehandeha manao vava ratsy, Ny olona ratsy fanahy, ny olona tsy marina, dia mandroso, ka ao am-bavany ny faharatsiana; Un vaurien, un homme inique, il va, la bouche torse,
Oha / Oh 6:13 He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers; Izay mami-maso sy manao famantarana amin' ny tongony Ary manao baiko amin' ny rantsan-tànany; Mipipy maso, mihehy amin' ny tongony, manao famantarana amin' ny rantsan-tànany. clignant de l' oeil, traînant les pieds, faisant signe des doigts.
Oha / Oh 6:14 Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord. Fahafetsena no ao am-pony, Mihevi-dratsy mandrakariva izy Sady mamafy ady. Ao am-pony ny faharatsiana, misaintsaina ny ratsy lalandava izy, ary manangana ady. La fourberie au coeur, méditant le mal en toute saison, il suscite des querelles.
Oha / Oh 6:15 Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy. Ary noho izany dia ho avy tampoka kosa ny loza hanjo azy; Ho torotoro tampoka izy, ka tsy hisy fahasitranana. Koa ho avy tampoka ny faharavany; ho torotoro tampoka tsy azo sitranina izy. Aussi, soudain viendra sa ruine, à l' instant il sera brisé, sans remède.
Oha / Oh 6:16 These six things doth the Lord hate: yea, seven are an abomination unto him: Izao enina izao no halan' i Jehovah, Eny, fito no ataony ho fahavetavetana: Misy zavatra enina halan' ny Tompo, misy fito no ataony ho fahavetavetana: Il y a six choses que hait Yahvé, sept qui lui sont en abomination :
Oha / Oh 6:17 A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, Ny maso miavonavona, ny lela fandainga, Ary ny tanana mandatsa-drà marina, ny maso miavonavona, ny lela mandainga, ny tanana mandatsa-dra tsy manan-tsiny, des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent,
Oha / Oh 6:18 An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, Ny fo mamoron-tsain-dratsy, Ny tongotra malaky mihazakazaka hanao ratsy, ny fo mamoron-tsain-dratsy, ny tongotra faingam-piriotra hanao ratsy, un coeur qui médite des projets coupables, des pieds empressés à courir au mal,
Oha / Oh 6:19 A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Ny mamoaka lainga ho vavolombelona tsy marina, Ary ny mamafy ady ao amin' ny rahalahy. ny vavolombelona tsy marina mamoaka lainga, ary ny mamafy ady amin' ny mpirahalahy. un faux témoin qui profère des mensonges, le semeur de querelles entre frères.
Oha / Oh 6:20 My son, keep thy father' s commandment, and forsake not the law of thy mother: Anaka, tandremo ny didin-drainao, Ary aza mahafoy ny lalàn-dreninao. Anaka, tandremo ny didin-drainao, ary aza ariana ny fampianaran-dreninao. Garde, mon fils, le précepte de ton père, ne rejette pas l' enseignement de ta mère.
Oha / Oh 6:21 Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck. Afatory amin' ny fonao mandrakariva ireo, Ary afehezo eo am-bozonao, Fehezo eo ambonin' ny fonao mandrakariva ireo, ary afatory eo amin' ny vozonao. Fixe-les constamment dans ton coeur, noue-les à ton cou.
Oha / Oh 6:22 When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee. Raha mandeha ianao, dia hitari-dalana anao ireo; Raha mandry ianao, dia hiambina anao; Ary raha mifoha ianao, dia hamelona eritreritra anao. Hitarika anao amin' izay halehanao, hiambina anao amin' ny torimasonao, ary hiresaka aminao amin' ny fifohazanao. Dans tes démarches ils te guideront, dans ton repos ils te garderont, à ton réveil ils s' entretiendront avec toi.
Oha / Oh 6:23 For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life: Fa jiro ny didy, ary fanazavana ny lalàna, Ary lalan' aina ny anatra famaizana, Fa jiro ny didy, fahazavana ny lalana, ary lalan' aina ny fananarana mahahendry. Car le précepte est une lampe, l' enseignement une lumière; les exhortations de la discipline sont le chemin de la vie,
Oha / Oh 6:24 To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman. Hiarovana anao amin' ny vehivavy ratsy fanahy, Ary amin' ny fandroboan' ny lelan' ny vahiny janga. Hiaro anao amin' ny vehivavy ratsy fanahy izy, dia amin' ny lela mandrobon' ny vehivavy an' olon-kafa. pour te préserver de la femme mauvaise, de la langue doucereuse d' une étrangère.
Oha / Oh 6:25 Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids. Aoka ny fonao tsy haniry ny hatsaran-tarehiny; Ary aoka tsy hahazo anao amin' ny hodimasony izy. Aza maniry ny hatsaran-tarehiny, ao am-ponao, ary aza mety hambosin' ny hodimasony hianao. Ne convoite pas dans ton coeur sa beauté, ne te laisse pas prendre à ses oeillades,
Oha / Oh 6:26 For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adultress will hunt for the precious life. Fa noho ny vehivavy mpijangajanga no mila tsy hananan' ny lehilahy sombi-mofo, Ary ny amin' ny vadin' ny olona no mihaza ny aina soa. Fa vehivavy janga no mila tsy hananan' ny olona sombi-mofo; ary vehivavy manambady no tonga fandriky ny aina sarobidy. car à la prostituée suffit un quignon de pain, mais la femme mariée en veut à une vie précieuse.
Oha / Oh 6:27 Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned? Mahatondra afo ao an-tratran' akanjony va ny olona, Ka tsy ho may ny akanjony? Mety hisy ve ny olona handeha ambony vain' afo amin' ny tratrany, ka tsy ho may ny akanjony? Peut-on porter du feu dans son sein sans enflammer ses vêtements ?
Oha / Oh 6:28 Can one go upon hot coals, and his feet not be burned? Misy mahadia vain' afo va, Ka tsy ho may ny tongony? Na hoe ka hisy olona handeha ambony vain' afo mivaivay, ka tsy ho may ny tongony? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds ?
Oha / Oh 6:29 So he that goeth in to his neighbour' s wife; whosoever toucheth her shall not be innocent. Dia toy izany izay mankamin' ny vadin' ny namany; Tsy maintsy hampijalina izay mikasika azy. Toy izany izay mankamin' ny vadin' ny namany: rahefa mikasika azy izy tsy maintsy hitondra faisana. Ainsi celui qui court après la femme de son prochain : qui s' y essaie ne s' en tirera pas indemne.
Oha / Oh 6:30 Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry; Tsy avelan' ny olona ho afa-maina ny mpangalatra, Raha maka zavatra hahavoky ny tenany izy, na dia noana aza; Tsy misy manafoka ny mpangalatra mandroba hialany hanoanana, raha tsy manan-kohanina izy; On ne méprise pas le voleur qui vole pour s' emplir l' estomac quand il a faim;
Oha / Oh 6:31 But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house. Fa raha azo izy, dia hampanoneriny fito heny Ka hanome ny fananana rehetra ao an-tranony. raha azo, dia hanonitra avo fito heny izy, ka hanome ny fananany rehetra ao an-tranony. pourtant, s' il est pris, il rendra au septuple, il donnera toutes les ressources de sa maison.
Oha / Oh 6:32 But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul. Izay mijangajanga amin' ny vehivavy dia tsy ampy saina; Izay ta-hanimba tena no manao izany. Fa tsy misy saina kosa izay manangy vehivavy, manary tena izay olona manao izany; Mais l' adultère est privé de sens, qui veut sa propre perte agit ainsi!
Oha / Oh 6:33 A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away. Voakapoka sy afa-baraka izy Ary tsy ho afaka amin' ny tondro-molotra. fery amam-pahafaham-baraka no hany azony, sady tsy hiala aminy intsony ny fanazimbana. Il récolte coups et mépris, jamais ne s' effacera son opprobre.
Oha / Oh 6:34 For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance. Fa ny fahasaro-piaro dia mampirehitra ny fahatezeran-dehilahy, Koa tsy hamindra fo izy amin' ny andro hamaliany. Fa entin' ny hasarotam-piaro ny lehilahy nalainy vady dia misafoaka: ka tsy hamindra fo izy amin' ny andro hamaliany faty. Car la jalousie excite la rage du mari, au jour de la vengeance il sera sans pitié,
Oha / Oh 6:35 He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts. Tsy handray vola ho enti-manalady akory izy, Ary tsy hety, na dia omenao fanambatambazana be aza. Tsy hasiany raharaha akory izay vola fanavotana; tsy horaisiny na ataonao miavosa aza ny fanatitra. il n' aura égard à aucune compensation, il ne consentira à rien, même si tu multiplies les présents.

<-
->