<-
->

Oha / Oh 23:1 When thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee: Raha mipetraka hiara-komana amin' ny mpanapaka ianao, Dia hevero tsara izay eo anatrehanao, Raha tafaray latabatra amin' ny lehibe hianao, dia hevero tsara izay eo anatrehanao. Si tu t' assieds à la table d' un grand, prends bien garde à ce qui est devant toi;
Oha / Oh 23:2 And put a knife to thy throat, if thou be a man given to appetite. Ka andraso antsy ny tendanao, Raha dia liana loatra ianao. Andraso antsy ny tendanao, raha dia liana loatra hianao. mets un couteau sur ta gorge si tu es gourmand.
Oha / Oh 23:3 Be not desirous of his dainties: for they are deceitful meat. Aza mitsiriritra ny hanim-piny, Fa hani-mamitaka izany. Aza mitsiriritra ny hanim-piny, fa hanina manodoka izany. Ne convoite pas ses mets, car c' est une nourriture décevante.
Oha / Oh 23:4 Labour not to be rich: cease from thine own wisdom. Aza manasa-tena hanan-karena, Aza entina amin' izany ny fahendrenao. Aza miferin' aina ho tonga mpanan-karena, fadio ny mandany ron-doha amin' izany. Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, cesse d' y appliquer ton intelligence.
Oha / Oh 23:5 Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven. Moa hampanarahinao azy va ny masonao, nefa tsy ao intsony izy? Fa maniry elatra tokoa izy Ka manidina toy ny voromahery ho eny amin' ny lanitra. Te hanara-maso izay zava-mandalo va hianao? fa maniry elatra ny harena, ka misidina ho eny an-danitra, toy ny voromahery. Lèves-tu les yeux vers elle, elle n' est plus là, car elle sait se faire des ailes comme l' aigle qui vole vers le ciel.
Oha / Oh 23:6 Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats: Aza homana ny mofon' izay ratsy fijery, Ary aza mitsiriritra ny hanim-piny; Aza mihinana ny mofon' ny mpialona, ary aza mitsiriritra izay hanim-piny; Ne mange pas le pain de l' homme aux regards envieux, ne convoite pas ses mets.
Oha / Oh 23:7 For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee. Fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany no toetrany: Hoy izy aminao: Mihinàna, misotroa; Kanjo tsy sitrany ianao. fa izy akory tsy tsara noho ny hevitra ao am-pony; Mihinana, misotroa, hoy izy aminao, kanjo ny fony tsy momba anao akory. Car le calcul qu' il fait en lui-même, c' est lui : " Mange et bois! " te dit-il, mais son coeur n' est pas avec toi.
Oha / Oh 23:8 The morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, and lose thy sweet words. Izay sombiny kely voatelinao aza dia mbola haloanao, Ka ho very foana ny teny mahafinaritra nataonao. Haloanao izay sombiny voatelinao; ary ho very maina ny teny soa nataonao. La bouchée à peine avalée, tu la vomiras et tu en seras pour tes paroles flatteuses.
Oha / Oh 23:9 Speak not in the ears of a fool: for he will despise the wisdom of thy words. Aza miteny amin' ny adala;Fa hohamavoiny foana ny fahendren' ny teninao. Aza mba miteny hohenoin' ny adala, fa hohamavoiny foana, ny fahendren' ny lahateninao. Aux oreilles du sot ne parle pas, il mépriserait la finesse de tes propos.
Oha / Oh 23:10 Remove not the old landmark; and enter not into the fields of the fatherless: Aza manakisaka ny fari-tany ela, Ary aza manitatra mankamin' ny sahan' ny kamboty; Aza mamindra ny faritany fahataloha; ary aza mitsofoka amin' ny sahan' ny kamboty. Ne déplace pas la borne antique, dans le champ des orphelins n' entre pas,
Oha / Oh 23:11 For their redeemer is mighty; he shall plead their cause with thee. Fa mahery ny Mpanavotra azy, Izy no hisolo vava azy amin' ny adiny aminao. Fa mahery ny mpamaly ho azy, dia hiaro azy amin' ny adiny aminao. car leur vengeur est puissant, c' est lui qui épousera, contre toi, leur querelle.
Oha / Oh 23:12 Apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge. Ampiekeo famaizana ny fonao, Sy tenim-pahalalana ny sofinao. Mandraiketa ny fonao amin' ny fanoroana, ary ny sofinao amin' ny tenin' ny fahaizana. Applique ton coeur à la discipline, tes oreilles aux paroles de science.
Oha / Oh 23:13 Withhold not correction from the child: for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Aza tsy manafay zanaka, Fa tsy dia ho faty izy tsy akory na dia asianao ny hazo aza; Aza mitsitsy famaizana aman-janaka, fa tsy dia hahafaty azy akory raha kapohinao amin' ny tsorakazo. Ne ménage pas à l' enfant la correction, si tu le frappes de la baguette, il n' en mourra pas!
Oha / Oh 23:14 Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell. Raha mamely azy amin' ny hazo ianao, Dia ho voavonjinao tsy ho any amin' ny fiainan-tsi-hita ny fanahiny. Ny mikapoka azy amin' ny tsorakazo, no anafahanao ny fanahiny amin' ny seoly. Si tu le frappes de la baguette, c' est son âme que tu délivreras du shéol.
Oha / Oh 23:15 My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine. Anaka, raha hendry ny fonao,Dia ho faly koa ny foko, dia ny foko; Anaka, raha hendry ny fonao, izaho koa, dia hifaly ny foko. Mon fils, si ton coeur est sage, mon coeur, à moi, se réjouira,
Oha / Oh 23:16 Yea, my reins shall rejoice, when thy lips speak right things. Eny, ho ravoravo ny fanahiko, Raha miteny marina ny molotrao. Dia hientan-kafaliana ny kiboko, raha miteny izay marina ny molotrao. et mes reins exulteront quand tes lèvres exprimeront des choses justes.
Oha / Oh 23:17 Let not thine heart envy sinners: but be thou in the fear of the Lord all the day long. Aoka tsy hialona ny mpanota ny fonao; Fa matahora an' i Jehovah mandritra ny andro; Aoka tsy hialona ny mpanota ny fonao, fa hitoetra mandrakariva amin' ny fahatahorana an' ny Tompo. Que ton coeur n' envie pas les pécheurs, mais dans la crainte de Yahvé qu' il reste tout le jour,
Oha / Oh 23:18 For surely there is an end; and thine expectation shall not be cut off. Fa raha mbola hisy koa ny farany, Dia tsy ho foana ny fanantenanao. Satria misy tokoa ny ho avy, ka tsy ho foana ny fanantenanao. car il existe un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie.
Oha / Oh 23:19 Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way. Mihainoa ianao, anaka, ka hendre, Ary ampizory amin' ny lalana ny fonao. Mihainoa, anaka, ka hendre; ampizory amin' ny lala-mahitsy ny fonao. Écoute, mon fils, deviens sage, et dirige ton coeur dans le chemin.
Oha / Oh 23:20 Be not among winebibbers; among riotous eaters of flesh: Aza misakaiza amin' izay mpiboboka divay Sy izay fatra-pitia hena; Aza mba anisan' ny mpiboboka divay, na eo amin' izay fatra-piletra hena, Ne sois pas de ceux qui s' enivrent de vin, ni de ceux qui se gavent de viande,
Oha / Oh 23:21 For the drunkard and the glutton shall come to poverty: and drowsiness shall clothe a man with rags. Fa halahelo izay mpiboboka sy izay fatra-pitia hena; Ary ny fitiavan-torimaso mampitafy voro-damba. fa hahantra ny fatra-pisotro amam-pihinan-kanina, ary mampisaringo-borodamba ny faharendremana. car buveur et glouton s' appauvrissent, et la torpeur fait porter des haillons.
Oha / Oh 23:22 Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Maneke ny rainao izay niteraka anao. Ary aza manamavo ny reninao, saingy efa antitra izy. Maneke ny rainao, izy izay niteraka anao; ary aza manamavo an-dreninao, saingy efa antitra izy. Écoute ton père qui t' a engendré, ne méprise pas ta mère devenue vieille.
Oha / Oh 23:23 Buy the truth, and sell it not; also wisdom, and instruction, and understanding. Vidio ny marina, ka aza amidy, Dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Mahazoa ny marina, ka aza amidinao, mbamin' ny fahendrena, ny fampianarana, ary ny fahalalana. Acquiers la vérité, ne la vends pas : sagesse, discipline et intelligence.
Oha / Oh 23:24 The father of the righteous shall greatly rejoice: and he that begetteth a wise child shall have joy of him. Hifaly dia hifaly ny rain' ny marina, Ary izay miteraka zaza hendry hanampifaliana aminy. Ravoravo ny rain' ny marina; izay miteraka ny hendry dia ho faly amin' izany. Il est au comble de l' allégresse, le père du juste; celui qui a donné le jour au sage s' en réjouit.
Oha / Oh 23:25 Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice. Aoka ho faly ny rainao sy ny reninao, Eny, aoka ho ravoravo ny reninao izay niteraka anao. Aoka hifaly ny ray aman-dreninao; aoka hiravoravo ny reninao niteraka anao. Ton père et ta mère seront dans la joie, et dans l' allégresse, celle qui t' a enfanté.
Oha / Oh 23:26 My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Anaka, atolory ahy ny fonao, Ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako; Anaka, omeo ahy ny fonao, ary aoka hitandrina ny lalako, ny masonao; Mon fils, prête-moi attention, que tes yeux se complaisent dans ma voie :
Oha / Oh 23:27 For a whore is a deep ditch; and a strange woman is a narrow pit. Fa ny vehivavy jejo dia hady lalina, Ary ny vahiny janga lavaka etý; fa lavaka lalina, ny akangavavy, ary lavaka famorian-drano ety, ny an' olon-kafa. c' est une fosse profonde que la prostituée, un puits étroit que l'étrangère.
Oha / Oh 23:28 She also lieth in wait as for a prey, and increaseth the transgressors among men. Eny, manotrika toy ny jiolahy ireny Ary mahamaro ny olona mpivadika. Mamela-pandrika toy ny hihaza remby izy, ary mampitombo isa ny mpivadika ao amin' ny olombelona. Elle aussi, comme un brigand, est en embuscade, parmi les hommes elle multiplie les traîtres.
Oha / Oh 23:29 Who hath woe? who hath sorrow? who hath contentions? who hath babbling? who hath wounds without cause? who hath redness of eyes? An' iza ny Indrisy? An' iza ny Endrey? An' iza ny fifandirana? An' iza ny fitolokoana? An' iza ny ratra tsy ahoan-tsy ahoana? An' iza ny maso mivoara-mena? Ho an' iza ny indrisy? Ho an' iza ny endrey? Ho an' iza ny fanditra? Ho an' iza ny fimonjomonjoana? Ho an' iza ny ratra tsy ahoan-tsy ahoana? Ho an' iza ny maso mivaivay? Pour qui les " Malheur " ? pour qui les " Hélas " ? pour qui les querelles ? pour qui les plaintes ? pour qui les coups à tort et à travers ? pour qui les yeux troubles ?
Oha / Oh 23:30 They that tarry long at the wine; they that go to seek mixed wine. An' izay mikikitra amin' ny divay, Eny, an' izay mandeha hanandrana divay voaharoharo zavatra. Ho an' ireo mijanonjanona ela amin' ny divay; ho an' ireo mandeha manandrana divay miharo zava-manitra. Pour ceux qui s' attardent au vin, qui vont en quête de boissons mêlées.
Oha / Oh 23:31 Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his colour in the cup, when it moveth itself aright. Aza mijery ny divay noho ny hamenany Sy ny fanganohanony eo anaty gilasy Ary ny fikoriany mahafinaritra; Aza mijery ny divay: He izany hamenany, izany famirapirany eo amin' ny kopy, izany fikararanany mora loatra. Ne regarde pas le vin, comme il est vermeil! comme il brille dans la coupe! comme il coule tout droit!
Oha / Oh 23:32 At the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder. Fa amin' ny farany dia hanaikitra toy ny bibilava izy Ary hanindrona toy ny menarana. Fa hanaikitra toy ny bibilava izy amin' ny farany, ary hanindrona toy ny menarana. Il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère.
Oha / Oh 23:33 Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. Koa ny masonao dia hijery vehivavy jejo, Ary ny fonao hieritreri-dratsy. Dia ho any amin' ny vehivavy an' olon-kafa ny masonao, ary hanao resaka ratsy ny fonao. Tes yeux verront d'étranges choses, ton coeur s' exprimera de travers.
Oha / Oh 23:34 Yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast. Eny, ho sahala amin' izay mandry ao amin' ny ranomasina ianao Sady ho tahaka izay mandry eo an-tendron' ny andrin-tsambo. Hanahaka ny olona mandry eo afovoan' ny ranomasina, hianao; na ny olona matory eo an-tampon' ny andrin-tsambo. Tu seras comme un homme couché en haute mer, ou couché à la pointe d' un mât,
Oha / Oh 23:35 They have stricken me, shalt thou say, and I was not sick; they have beaten me, and I felt it not: when shall I awake? I will seek it yet again. Nokapohiny aho, hoy ianao, fa tsy reko naharary ahy, Nandalasiny aho, fa tsy tsaroako; Rahoviana ange aho no hifoha mba hitadiavako azy indray? Nokapohiny aho, hoy hianao, fa tsy mahatsiaro maharary; nandalasiny aho... fa tsy mahare na inona na inona!... Rahoviana aho no hifoha?... Mbola ilaiko ihany izany! " On m' a battu, je n' ai point de mal! On m' a rossé, je n' ai rien senti! Quand m'éveillerai-je ?... J' en demanderai encore! "

<-
->