Haibiby : vorona
              vorompotsy 2003/10/19 15:38
21° 06' 24"S 47° 12' 47"E