ny mpisolo rehetra

mpisolo tena

  lazainafamenoan' ny tompo/omenaiantsoana
tokana voalohany aho
izaho
ahy -ko
-o
faharoa ianao
ialahy
ise
anao -nao
-ao
ise
leity
leitsy
leiroa
retsy
indry
fahatelo izy azy -ny
maro voalohany manavaka izahay anay -nay
-ay
voalohany tsy manavaka isika antsika -ntsika
-tsika
faharoa ianareo anareo -nareo
-areo
leiretsy
leireto
retsy
fahatelo izy ireo azy ireo -ny

mpisolo manondro

toerana talaky toerana takona
tokanamaro tokanamaro
am-pelatanana ito ireto izato izareto
am-pelatanana ity itony
itikitra
itikatra
izaty izatony izarety izaretikitra
io ireo izao
izay
izareo izaretony
itsy itsony
itsikitra
iretsy iretsony
iretsikitra
izatsy izatsony izaretsy izaretsony
izaretsikitra
iroa irony
irokatra
ireroa irerony
irerokatra
izaroa izarony
izarokatra
izareroa izarerony
izarerokatra
iry irikitra
irikatra
irery irerikitra
irerikatra
izary izarikitra
izarikatra
izarery izarerikitra
izarerikatra
iny ireny izany izareny

mpisolo hafa